Tento způsob prodeje je běžně používaný u mnohých vlastníků lesů v České republice a také v některých rozvinutých zemích EU. „Princip tohoto způsobu prodeje spočívá v nákupu předkupního práva vytěžit přesně definovaný počet stromů v prodejním bloku za nejvyšší nabídnutou cenu. Úsek lesa je v terénu přesně určen a ohraničen a stromy určené k těžbě jsou jasně označeny. Tento způsob se nám osvědčil,“ řekl úvodem jednatel Ašských lesů Jiří Červenka. Dražba byla provedena opět ve spolupráci s firmou FORESTA SG a.s., která má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Lesní hospodář Ašských lesů Michal Kopásek vysvětluje: „Pro letošní rok bylo připraveno k prodeji 8 jednotek o celkovém množství 2 311,43 kubických metrů.“ Podařilo se prodat všech 8 jednotek. Šest jednotek bylo z lesního hospodářského celku Aše a dvě jednotky byly na LHC Hranice. Celková cena se vyšplhala přes 4 miliony korun. „S výsledkem jsme spokojeni. Ukazuje se, že dlouhodobá spolupráce s firmami se osvědčuje a partneři se chovají korektně,“ zdůraznil Jiří Červenka. Do konce roku musí zúčastněné firmy uhradit 20% z vydražené částky. Před nástupem k realizaci těžby dřeva bude doplacena celá částka. Stromy budou vykáceny, firmy odvezou i klest a předají pozemek Ašským lesům. Ve smlouvě je také uvedení přístupových cest do původního stavu firmou, která těžbu provádí. Ašské lesy pak zajišťují opětovné zalesnění příslušných pozemků.

Miroslav Všetečka