Na území města Cheb byl trvale umístěn 20. průzkumný prapor v kasárnách pod Špitálským vrchem tehdy v kasárnách Julia Fučíka s označením útvar 4407. Průzkumný prapor měl kromě štábu a menších jednotek technického a týlového zabezpečení čtyři bojové roty, a to tankovou rotu, průzkumnou rotu obrněných transportérů OT 65, rotu hloubkového průzkumu a rotu rádiového průzkumu.

Úlohou útvaru bylo, v případě napadení státu, proniknout na území NSR přes pohraniční roty Dubinu, Horní Hraničnou, Svatý Kříž a Šlapany a plnit průzkumné úkoly v týlu nepřítele. Pro tento účel byly cvičeny a organizovány průzkumné skupiny, které byly na tyto úlohy vycvičeny, vyzbrojeny a vystrojeny. Jednalo se o bojový útvar určený pro speciální bojové operace v týlu nepřítele.

Velitelem útvaru byl v roce 1968 pplk. Ladislav Linder, náčelníkem štábu mjr. Josef Kodera a zástupci velitele byli mjr. František Vlk, mjr. Josef Teichman a plk. Málek.

Rok 1968 probíhal v útvaru v plném výcvikovém úsilí bez poklesu organizace a disciplíny, ale také za velkého zájmu o přicházející změny ve veřejném životě, které byly ve většině případů přijímány pozitivně.

Před 21. 8. 1968 došlo k některým zjištěným událostem, které vzbuzovaly pozornost a to:

1. Nález zbraní v kanále pod státní cestou Cheb - Sokolov u Zlaté. V ruksaku se nacházely samopaly Sten a pušky M l - relikvie z 2. světové války. Byla to zjevná provokace a groteska pro hlupáky v režii StB nebo Stasi.

2. Někdy v měsíci dubnu nebo v květnu 1968 se objevil v Chebu občan SSSR s manželkou a prohlásil se za příbuzného manželky (volyňské Češky) mjr. H. ze štábu 65. pluku umístěného v městě Cheb. Velitel posádky mu vstřícně poskytl ubytování v posádkovém domě armády. Souvislosti této návštěvy se projevily později, když večer 20. 8. 1968 náhle onemocněl mjr. H. a jeho příbuzný po 21. 8. 1968 zmizel z Chebu, a jednotky, které vtrhly do Chebu byly přesně informovány o všech vojenských jednotkách, které se nacházely na území města Cheb a měly k dispozici seznamy všech klíčových funkcionářů a velitelů.

3. V období jara a začátkem léta 1968 proběhlo na území ČSSR velitelsko-štábní cvičení vojsk Varšavské smlouvy. Byly jsme informováni od svého nadřízeného, jak skandálně probíhalo spojenecké cvičení, a to tak, aby sovětská armáda zůstala na našem území co nejdéle. Později se zjistilo, že účelem tohoto cvičení bylo také to, aby si útvary prohlédli, aby je při vstupu vojsk v noci z 20. na 21.8. 1968 lehce našli.

4. Právě v rámci tohoto spojeneckého cvičení velení průzkumného praporu nadřízený z Karlových Varů nařídil, že útvar očekává „družební návštěvu“ sovětských vojáků, která měla přijet následující den na oběd. V této době byl útvar na letním soustředění u Komorní Hůrky na staré dálnici z doby protektorátu a v kasárnách se nacházela jen nejnutnější služba. Ráno v 8.00 hod. volala služba z kasáren, že přijelo plné nákladní auto „návštěvníků“.
Pověřený důstojník, který pro ně jel, dostal pokyn, aby nepospíchal, aby se tábor mohl na návštěvu dobře připravit. Jel s nimi do tábora oklikou přes Františkovy Lázně a později bylo toto jednání vyhodnoceno jako úsilí o ztížení orientace umístění tábora. Ve vyhrocené politické situaci se velení útvaru snažilo o tuto „návštěvu“ postarat co nejlépe. Do odpoledních hodin se „hostům“ věnovala značná pozornost byl připraven slavnostní oběd, společenský a sportovní program, všichni dostali dary, důstojníci květiny. Loučili se s velením útvaru, ale i s vojáky základní vojenské služby jako velmi dobří a vděční přátelé. Nikdo tehdy netušil, že právě tito noví přátelé budou tvořit jádro těch, kteří na nás za měsíc mířili samopaly. Tato návštěva byla jednoznačně účelová s cílem seznámit se ze situací a se svým budoucím nepřítelem.

Situace z 20. na 21. 8. 1968:

Do Chebu dorazily okupační jednotky v čele s tanky ještě před půlnocí 20. 8. 1968. Postupovaly velmi nekompromisně a tvrdě a pod pásy tanků skončily železniční závory ve Františkových Lázních, ale také železná brána kasáren na Horní Bráně, která obsadily.

Do kasáren průzkumného praporu nevnikly. Dá se předpokládat, že měly respekt před vojenským výcvikem a bojovou připraveností útvaru. Tanky se rozvinuly v počtu asi deseti na cestě přímo proti budově štábu a výjezdu z kasáren. Hlavně tanků a kulometů mířily přímo do oken budovy štábu.

Aby nebylo pochyb o jejich úmyslech visely z kulometů nasazené pásy s ostrými náboji. Do kasáren vniklo pěší komando vedené zmateným, ale odhodlaným majorem. Všichni svírali v rukách lístečky se jmény velitele útvaru, náčelníka štábu a zástupce velitele, které měli za úkol paralyzovat. Dozorčí útvar stačil tyto funkcionáře informovat o situaci ještě před tím, než okupanti vyřadili spojení se světem a zakázali pod hrozbou zastřelení každý pohyb nebo buzení jednotek.

Okolo druhé hodiny ráno 21. 8. 1968 nastala v útvaru patová situace. Ze strany sovětských vojsk byly zablokovány vstupy do kasáren, ale do kasáren nevnikli. Hlavní funkcionáři útvaru byli hlídáni samopalníky, spojení s nadřízeným štábem bylo znemožněno a samotní Rusové budili dojem, že neví, co se bude dít dál. Potom do kasáren přišli dva sovětští plukovníci a to velitel pluku, který obsazoval Cheb, který byl hlídán druhým plukovníkem s černými výložkami, jaké používaly útvary KGB. Ujišťovali nás, že v 9.00 hod. zasedne v Praze vedení, a že všechny další rozkazy dostaneme od této nové vlády. Okolo třetí hodiny ráno v přítomnosti plukovníků dorazil na štáb útvaru upocený a vzrušený major od 5. brigády Pohraniční stráže z kláštera na Spáleništi a oznámil, že „Jsem styčný důstojník velitele brigády plk. Janů.
Na hranici se rozvinuly americké jednotky a velitel brigády očekává do hodiny zahájení jejich útoku na státní hranici“. Sovětští plukovníci si tuto zprávu nechali přeložit a vysloveně je to vyvedlo z míry a okamžitě útvar opustili. Nastala velmi vážná situace, protože podle vypracovaných bojových plánů při nečekaným napadení státu měl velitel útvaru povinnost neodkladně vyslat průzkumné skupiny do výchozích postavení, které měly přes pohraniční roty Dubinu, Horní Hraničnou, Svatý Kříž a Šlapany proniknout na území nepřátel a plnit průzkumné úkoly.

Takto vypadal Cheb v srpnu 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.Takto vypadal Cheb v srpnu 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.Zdroj: Milan Daněk

V případě plnění této bojové úlohy však zákonitě muselo dojít při opuštění areálu kasáren k bojovému střetu s okupačními jednotkami, které byly rozestavěny v palebném postavení okolo kasáren. Celá situace mohla vyústit při neuváženém plnění povinností v masakr mezi tanky a obrněnými transportéry útvaru a ruskými jednotkami odhodlanými a připravenými střílet.
Za této situace se náčelník štábu útvaru mjr. Kodera rozhodl ověřit si pravdivost této informace. Přes odpor ruského vojáka, který na něho odjistil samopal a mířil mu na prsa, ho tento odstrčil a zavolal na pracoviště rádiového průzkumu na Špitálském vrchu, který Rusové neobjevili.
Službukonající směna rádiového průzkumu mu oznámila, že na všech sledovaných místech je normální režim a na hranicích se nic mimořádného neděje.
Je možné jen předpokládat, že tato falešná a nepravdivá informace byla nějaká kolaborantská hra s cílem vyvolat ozbrojený konflikt, s cílem omluvit okupaci, nebo měla sloužit k oslabení bojeschopnosti útvaru, ze kterého měli okupanti vzhledem k jeho výcviku a bojeschopnosti obavu.

Přes tuto informaci a výslovným zákazům a výhrůžkám od velitele okupačních jednotek se velitel útvaru rozhodl vzbudit jednotky a prostřednictvím velících důstojníků jim vysvětlit situaci, ve které se útvar nachází a jak na ní bude útvar nucen reagovat .

Následující ráno 21. 8. 1968 byl útvar v plném provozu a ze strany velení útvaru byla přijata opatření, aby se už neopakovala situace předcházející noci, kdy útvar byl částečně paralyzován náhlým přepadením. Byly zesíleny stráže, byly ozbrojeny všechny dozorčí služby a příslušníkům útvaru byly vydány osobní zbraně s ostrý střelivem. Na klíčových místech areálu kasáren byly vybudovány okopy, vstupy do kasáren byly zataraseny a útvar byl uveden do stavu zvýšené bojové pohotovosti.

Takto vypadal Cheb v srpnu 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.Takto vypadal Cheb v srpnu 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.Zdroj: Milan Daněk


Průzkumné jednotky útvaru začaly postupně rekognoskovat okolí města, aby se zjistilo a upřesnilo rozmístění a síla okupačních jednotek. Na Zlatém vrchu bylo tajně zřízeno pozorovací stanoviště pro včasnou informovanost o pohybech okupačních jednotek od Františkových Lázní.

Velmi významnou úlohu při obraně kasáren sehrálo i civilní obyvatelstvo města Chebu, které se ve velkém počtu shromáždilo okolo kasáren, což mělo velký vliv na to, že okupační tanky a vojsko se z okolí kasáren odsunuly za město. Před vstupní bránu a příjezdovou komunikaci byla postavena nákladní auta s naloženým kamením.

Po uvolnění sevření kasáren a pod vlivem informací z nepokořených celostátních médií navázalo velení útvaru kontakt se samosprávou města Cheb a vzájemně se informovali o vzniklé situaci a přijatých opatřeních. Protože obsazením pošty v Chebu došlo k vyřazení vysílání rozhlasu po drátě, došlo k dohodě o obnovení vysílání prostředky průzkumného praporu, a to silné radiostanice R-118 určené pro spojení s průzkumnými jednotkami. Tuto úlohu realizoval mjr. František Novotný a v krátkém čase vysílačka vysílala k zlosti okupantů. Toto vysílání bylo velmi důležité pro informovanost obyvatelstva a zvednutí jeho morálky.

V průběhu dne 21. 8. 1968 bylo v Chebu na Okresní vojenské správě zřízeno velitelství okupačních vojsk. Z jeho strany byla snaha diktovat, co město a vojenské jednotky mohou a co ne. Bylo však dosaženo toho, že kromě malých skupin byly okupační jednotky vyvedeny z města. Na velení průzkumného praporu byla vznášena kritika za přijatá obranná opatření. Hlavně kritizovali strakatou polní výstroj příslušníků útvaru, kterou v té době měly jen speciální jednotky armády ČSSR. Přes kritiku a připomínky byla polní výstroj nechána a ostatní obranná opatření se realizovala skrytě. Po určitém čase se do útvaru dostavil zástupce velitele západního vojenského okruhu gen. Jirák, který velení útvaru přišel usměrňovat a zakázal některá obranná opatření. V té době však už pominulo ohrožení kasáren útvaru.

Aktivní činnost v útvaru vyvíjela také politická skupina útvaru v čele se zástupcem velitele mjr. Reichmanem, která vydávala denně aktuální bulletin s názvem „Průzkumník“. V uvedeném bulletinu byli příslušníci útvaru informováni o dění ve státě, v městě Chebu a také i o situaci a dění v útvaru a názorech a postojích příslušníků útvaru.

Celkově je možné události z tohoto období hodnotit jako události, které prověřily morálku a soudržnost příslušníků průzkumného praporu. Vzniklá situace vzhledem k těžké orientaci si vyžadovala vysoký stupeň morálky a odvahy ze strany velících důstojníků, ale i příslušníků útvaru, kteří se zbraní v ruce bránili svůj útvar před obsazením a ponížením.

Rovněž je potřebné vyzdvihnout i postoj a jednání obyvatel Chebu, kteří vlastními těly bránili kasárna a svojí odvahou přispěli k tomu, že průzkumný prapor VÚ 4407 Cheb nebyl pokořen.

Závěrem je nutné uvést, že uvedené události zůstaly skryté, protože normalizační síly, které po těchto událostech nastoupily k moci, i když tyto události vyšetřovaly, neměly zájem tyto události zveřejňovat. K tomu přispěla i velká soudržnost celého útvaru. Události však měly dopad na profesionální kariéru vojáků z povolání útvaru.

Zpracovali: Ing. Josef Kodera, JUDr. Ján Sitarčík, Ing. Jaroslav Šabata