Ostatkář v chrámu sv. Olgy se tak stává jednou z důležitých lokálních svatyň v západních Čechách. O darovaných ostatcích jsme si povídali s otcem Metodějem Koutem.

Kolik ostatků přechováváte ve vašem chrámu?

Jsou to ostatky celkem 36 světců ze Španělska, Francie, Itálie, Ruska, Čech a Svaté země. Řada relikvií pochází z Trojicko-sergijevské lávry, což je jeden z nejdůležitějších klášterů Ruska nedaleko Moskvy. Ostatky z Čech byly pravoslavné církvi darovány českými římskokatolickými biskupy, ostatky z Francie, Španělska a Itálie jsme získali od pravoslavného šlechtice Michela Romera z Francie.

Jakých ostatků si nejvíce vážíte?

Nejvíce radosti mi dělají světci spojení s naší zemí, pak světci jejichž úcta přesahuje hranice národního křesťanství. Patronka našeho chrámu, svatá Olga, je de facto analogií sv. Ludmily, i v pokynech pro ikonopisce jsou mnohdy instrukce, podle kterých má být kněžna vyobrazována po vzoru české světice. I proto mne těší, že v chrámu přechováváme částečku relikvií sv. Ludmily, stejně jako i jejího současníka, prvního doloženého poustevníka v Čechách, sv. Ivana Českého. Velikou radost mám z ostatků apoštolům rovné Máří Magdaleny, či z ruského světce Serafima Sarovského, který je vyobrazen i na našem ikonostasu, dále ze svatého Valentina, sv. Víta, sv. Denise Pařížského či sv. Maxim Řeka. Samozřejmě si nesmírně cením i ostatku dřeva sv. Kristova kříže.

Kde jsou zmíněné relikvie vystaveny?

Velká část ostatků je vystavena v relikviáři v chrámové lodi, částečka sv. kříže a ostatky sv. Víta jsou dočasně uloženy v oltáři. Částečka sv. kříže bude uložena do ikony sv. Olgy, ostatek sv. Víta bude uložen prozatím v oltáři – je možné, že v budoucnu vznikne pro chrám ikona daného světce, do které budou ostatky zasazeny.

Proč bude částečka Kristova kříže uložena právě do ikony sv. Olgy?

Svatá Olga je patronkou našeho chrámu. Její ikona je de facto už sama o sobě jedním z největších pokladů. Zmíněná ikona byla napsána roku 2014 ke 125. výročí vysvěcení chrámu. Už to samo o sobě by bylo dostatečným důvodem – má to ale ještě jednu symboliku vycházející přímo z reálií života sv. Olgy. Světice se pyšní titulem „apoštolům rovná“ – tento titul obdrželo v dějinách křesťanské církve pouze 6 žen. Mezi zmíněné světice patří i císařovna Helena, která sv. kříž v Jeruzalémě objevila a jejíž jméno přijala ve křtu roku 954 také kněžna Olga. Olgu tehdy křtil konstantinopolský patriarcha Theofylakt a za kmotra byl sv. Olze sám císař Konstantin VII. Porfyrogenetos. To nejdůležitější je ale fakt, že Olga v moment svého křtu získala jako cennou relikvii dřevěný kříž vyřezávaný ze dřeva samotného Kristova Kříže. Věříme, že právě na přímluvy sv. Olgy se tato vzácná relikvie dostala právě do našeho chrámu. Proto bude také částečka sv. kříže umístěna právě v ikoně sv. Olgy.

Jakým způsobem je možné získat ostatky?      

Cestou je vždy biskup. I proto jsme v minulosti žádali jménem církevní obce konkrétní biskupy s prosbou o pomoc při získání konkrétních relikvií. Biskup se pak naším jménem obrátil na dalšího biskupa, který tyto ostatky přechovává ve své eparchii/diecézi s žádostí o malý zlomek kosti světce, která bude vystavena v našem chrámu k veřejné úctě. Ostatky by nikdy neměla vlastnit soukromá osoba, ale vždy jen konkrétní chrám, tak aby byly relikvie skutečně součástí modlitebního života a předmětem veřejné úcty.

Zmínil jste i šlechtice Michela Romera, můžete nám o něm povědět něco více? Má nějaký vztah k Františkovým Lázním?

Bratr Michel žije ve Francii, pochází ze staré španělské rodiny, jeho předkové se zúčastnili křížových výprav – o tom svědčí ještě kříž rodového erbu. V 15. století rodina bratra Michela získala zásluhy v boji o osvobození Aragonského království v boji proti Maurům, kteří byli tehdy ze Španělska vyhnáni nebo přinuceni ke konverzi ke křesťanství. Bratr Michel navštěvuje každým rokem nedaleký pravoslavný klášter Proměnění Páně v Těšově, kde jsme se také společně spřátelili. Během svého pobytu v Čechách se bratr Michel vždy zúčastní i některé z bohoslužeb v našem chrámu, jsme mu velmi vděčni za to, že dokázal pro náš chrám získat tolik relikvií, stejně jako i mnoha dalším, kteří neváhali pomoci.

Chcete získat ještě nějaké ostatky konkrétních světců?

Vše musí začínat opravdovou modlitbou, nejen modlitbou kněze, ale i celého společenství křesťanů, kteří na daném místě žijí. Ostatky nejsou nějaké „spotřební zboží“, které může člověk získat za pomoci peněz nebo svého vlivu. Když vytrváme, ostatky si svou cestu do našeho chrámu už najdou samy.

Václava Simeonová. Za příspěvek jí velice děkujeme