V r. 1998 jsme v zájmu získání dalších vodních ploch nebo pozemků vhodných ke stavbě nového rybníka vytipovali tři lokality, na kterých by bylo možné vybudovat nové vodní plochy. První, o které jsme uvažovali, byla lokalita navazující na oblast Zelenova. Bohužel, pro negativní vyjádření orgánů životního prostředí jsme od tohoto záměru upustili. Další vhodnou lokalitou bylo údolí pod střelnicí Jirklovka. Vzhledem k tomu, že by se tento záměr dotýkal cca 23 majitelů pozemků, z nichž se nám řadu z nich nepodařilo vůbec dohledat (nedořešená dědická řízení) jsme i zde od záměru upustili a zaměřili jsme se na další vhodnou lokalitu – Pickrov pod obcí Nevolice.

Prvním krokem v r. 2000 bylo požádání orgánů životního prostředí o vyjádření. Jejich vyjádření bylo podmiňováno provedením průzkumů a zpracování řady znaleckých posudků. Po kladném vyjádření orgánů životního prostředí jsme se mohli začít zabývat výkupem pozemků v této lokalitě. Jednalo se celkem o pozemky ve vlastnictví pěti soukromých vlastníků a o pozemek ve vlastnictví Města Domažlic. Podařilo se nám tyto pozemky v letech 2002 – 2004 získat díky pochopení a vytrvalosti členské základny – na pořízení pozemků jsme si museli vzít půjčku, ale i zejména díky pochopení a vstřícnosti tehdejších zastupitelů našeho města.

Nebyli bychom schopni vzhledem ke značným finančním nákladům výstavbu rybníka zrealizovat z vlastních finančních prostředků, a proto jsme v r. 2004 požádali o poskytnutí dotace na výstavbu od ministerstva životního prostředí. V r. 2006 byla naše žádost kladně vyřízena a schválena s tím, že dotaci v r. 2007 obdržíme a výstavba bude v tomto roce zahájena. Bohužel, pro nedostatek finančních prostředků finance „nedorazily“.
Nevzdali jsme to a o dotaci z Operačního programu životního prostředí Evropské unie – prioritní osa zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) jsme znovu požádali v r. 2008.

Naše žádost byla ke dni 12. 2. 2009 akceptována a dne 26. 5. 2009 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování akce „Nevolice – Pickrov – obnova MVN“, s tím, že na tuto akci nám bude poskytnuta podpora z Operačního programu životního prostředí Evropské unie a od Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace této akce bude pro naši společenskou, nevýdělečnou organizaci značně finančně náročná i při poskytnutí podpory z EU a od SFŽP ČR. Přesto jsme rádi, že i naše organizace přinese do našeho regionu finanční prostředky z fondů Evropské unie a můžeme i na tomto případu dokladovat, že vstup naší republiky do Evropské unie byl kladným krokem.

Byl to běh na dlouhou trať, ale věříme, že se vyplatil. Po bezmála deseti letech se zdá, že náš záměr – vybudovat nový rybník pro sportovní rybolov – bude i díky Evropské unii naplněn.

Věříme, že se dnešní členové domažlické rybářské organizace nedají zahanbit a věnují této akci stejné nasazení jako jejich předchůdci budování Tří vrb.
Výsledkem naší práce bude další rozvoj možností rozšíření sportovního rybolovu nejen pro členy domažlické organizace, ale pro všechny členy ČRS. Nově vybudovaný rybník bude zařazen do seznamu sportovních revírů ČRS.

Karel Amerling, předseda MO ČRS Domažlice