V sérii článků o prodeji většinového podílu městské nemocnice v Mariánských Lázních uveřejněných v českých masových sdělovacích prostředcích (MSP) tento týden, zaměřily MSP svou pozornost na „překvapivé“ rozhodnutí městského zastupitelstva prodat většinový podíl mariánskolázeňské nemocnice společnosti Asklepion SG Hospital s.r.o. namísto „očekávanému favoritu“ investičního uskupení PPF Group N.V. Netherlands.

Ve skutečnosti neprobíhalo rozhodování mariánskolázeňských zastupitelů ani příliš dramaticky ani obzvlášť překvapivě. Věci se jeví v daleko méně překvapivé či dramatické podobě zvážíme-li, že všechny materiály od vydání zadávací dokumentace až k závěrečným prezentacím uchazečů před hlasováním zastupitelstva, jsou veřejně přístupné dokumenty, které byly všem zastupitelům doručeny ke studiu týdny před samotným jednáním zastupitelstva a tak měli všichni účastníci jednání dostatek času o věcech uvažovat dopředu. V tomto světle je také třeba vnímat a hodnotit celý průběh jednání mimořádného zastupitelstva z 23. června 2008 o strategickém partneru městské nemocnice v Mariánských Lázních.

Dokladová část zadávací dokumentace v bodě 4., ukládala, že každý uchazeč této veřejné soutěže předloží a prokáže „odbornou způsobilost k provozování zdravotnického zařízení“, to jest, že doloží za „a) popis uchazeče nebo jeho zástupců s provozováním nejméně dvou zdravotnických zařízení (nemocnice, LDN nebo polikliniky, etc.)“ a dále doloží za „b) dokončené odborné lékařské vzdělání s minimálně 5-letou praxí jednoho z hlavních zástupců uchazeče.“ Asklepion toto kritérium splňoval, PPF Group nikoliv. Zde by mohl technicky vzato každý zastupitel, který se chtěl striktně držet jen litery zadání veřejné soutěže ve svém hodnocení skončit a určit vítěze soutěže.

PPF Group

Skupina PPF Group N.V. Netherlands, jak plyne z jejího záměru, operuje především v sektorech spotřebitelského bankovnictví, v pojišťovnictví, investičního bankovnictví a teprve až potom vstupuje, nebo přesněji řečeno, se pokouší vstoupit také do českého zdravotnictví. To samozřejmě není na závadu. Nedává to však záruku automatického úspěchu ve výběru. PPF Group vidí záruku stability a ekonomického růstu do budoucna ve smlouvách s pojišťovnami. Tato záruka je z hlediska budoucnosti neopodstatněná.

Ve svém záměru nabídla PPF minimálně zachování stávajícího rozsahu, maximálně pak deklaruje cíl; „poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče v celé šíři oborů a výkonů, které jsou tu poskytovány.“ Plán PPF by měl obsahovat „optimalizaci zdravotní péče při zachování spektra poskytované zdravotní péče v plném rozsahu … [s rozšířením] na rehabilitační a následnou péči, směrem k moderním, šetrnějším trendům medicíny…“ etc. PPF záměr tedy v souhrnu usiluje v podstatě o zakonzervování stávajícího stavu modernizací a zlepšením kvality provozu zdravotních služeb v místě, za spoluúčasti města.
V názorové rovině se lze vyjádřit k záměru skupiny PPF takto: PPF Group záměr se jeví jako příliš obecný a ne příliš konkrétní. Ne náhodou vyvolala dikce dokumentu PPF obraz negativní zkušenosti předešlých zastupitelstev s Mediterrou, jiným investičním partnerem města, který zklamal. Mediterra nesymbolizovala pro město jen nedodržení partnerských podmínek, ona byla také symbolem sifonování finančních zdrojů z městské nemocnice a proto byla spolu s vedením města po mnoho let i předmětem oprávněné kritiky veřejnosti v Mariánských Lázních. V praktickém životě platí, že slibuje-li někdo vše, nemusí nakonec splnit nic.

V ekonomice neplatí vždy, že investiční giganti jsou nejlepší zárukou stability a rozvoje do budoucna. Představa o privatizaci nemocnic a klinik v České republice stylem ropných, energetických nebo telekomunikačních gigantů, tj. tak, že by si nemocnice v Čechách rozebraly dvě nebo tři nejsilnější finanční skupiny v Čechách nebo Evropské Unii, je přinejmenším nelichotivá. Mohla být také pro mnohé dostatečným osobním, nebo „emotivním“ argumentem proti PPF. Že je státem podporované monopolní zdravotnictví, podobně jako státem podporované monopolní pojišťovnictví nebo školství bez konkurence, neefektivní a plýtvající finančními zdroji, je obecně známo. Jakékoliv prosazování monopolního postavení ve zdravotnictví nahrává substandardním výkonům a službám a aroganci moci. Odtud se rodí rozumná a zdravá úvaha pro vstup zdravé konkurence také do sektoru zdravotnictví.

Asklepion

Společnost Asklepion SG Hospital s.r.o. provozuje vedle lékařských činností v Praze další lázeňská a lékařská zařízení už přes deset let v Karlových Varech. Tato firma otevřela svá zařízení v Mariánských Lázních od roku 2001 a od loňského roku působí rovněž v jáchymovských lázních. Mnohá tato zařízení jsou v kategorii zdravotnických zařízení definovaných zadávací dokumentací vypsané veřejné soutěže.

Pojetí lázeňské a zdravotní péče propagované společností Asklepion vykazuje tři základní charakteristiky, které sami o sobě nejsou v principu převratně nové, nicméně jsou prostřednictvím osobnosti dr. Šmuclera systematicky a radikálně uplatňovány v praxi českého lázeňského zdravotnictví.
První charakteristikou Šmuclerovy koncepce zdravotní a lázeňské péče o člověka je zásadní orientace na preventivní a rekondiční medicínu, která je nabízena diverzifikované klientele všech věkových kategorií bez ohledu na její společenský status či zdravotnické zařazení.
Druhou charakteristikou koncepce firmy Asklepion je vědomý odklon od zdravotnických pojišťoven, to jest od závislosti na státních a státem regulovaných zdravotnických zařízeních a institucích, která se vyznačují notnou dávkou neefektivních administrativně byrokratických struktur dusících kvalitní a efektivní rozvoj nové zdravotní péče.

Třetí charakteristikou koncepce této společnosti je přenesení důrazu na strukturovanou změnu skladby lázeňské klientely (homogenní přestárlí zahraniční důchodci ze zahraničního pojištění versus heterogenní klientela v aktivním produktivním věku vyhledávající aktivní formy zdravotní prevence a relaxaci), která vybočuje z dosud přetrvávajícího statu quo nejen v Mariánských Lázních, ale i v mnoha dalších českých lázeňských městech a místech.
Zde je na místě rovněž poopravit sdělovacími prostředky zveřejněné tvrzení, že dr. Šmucler údajně slíbil při prezentaci svého záměru v Mariánských Lázních obnovení výzkumného ústavu balneologického. Dr. Šmucler neřekl, že slibuje obnovení balneologického ústavu v Mariánských Lázních. Během svého vystoupení dr. Šmucler pouze vyjádřil své mínění, že by obnovení balneologického ústavu bylo, pro Mariánské Lázně a české lázeňství vůbec, obrovským přínosem a že by jeho obnovení z hlediska odborné propagace českého lázeňství zejména v zahraničí plně podporoval.

Snaha po změně

Ze studia záměrů obou firem, stručně shrnutých ve dvou odstavcích výše, si mohl každý zastupitel učinit vlastní úsudek o nosnosti předkládaných programů a rozhodnout svůj hlas v souladu se svou osobní občanskou anebo politickou orientací.

Pojmeme-li takto proběhlé jednání s jistým nadhledem při vědomí, že veškeré (tedy i ekonomické) jednání člověka je vždy podřízeno neměnnému zákonu příčiny a následku, neudělat ve věci mariánskolázeňské nemocnice vůbec nic, by nakonec stejně vyvolalo nějaké následky, tak jako je nutně musí vyvolat současné rozhodnutí mimořádného jednání zastupitelstva. Nikdo ze zastupitelů ani vedení města nemá křišťálovou kouli do které by mohl nahlížet aby viděl jaké následky rozhodování přítomnosti přinesou v budoucnosti.

Ať už se zastupitelé Mariánských Lázní rozhodovali jakkoliv, každá z variant hlasování měla předem své zastánce i odpůrce. Někteří lidé toužili zachovat vše při starém, jiní si přáli změnu, přitom všichni byli motivováni shodnou snahou po změně. Uspokojit všechny pozice nebylo reálné. Pro mnohé bude toto rozhodnutí neuspokojivé nebo dokonce zbytečné. Ale na to, jaká bude budoucnost městské nemocnice skutečně, nelze odpovědět ani po tomto jednání. „Teprve čas ukáže, co je lepší“, řekl k tomu celému nakonec současný ředitel mariánskolázeňské nemocnice. A to může být odpověď většiny zastupitelů z červnového mimořádného jednání o strategickém partneru městské nemocnice v Mariánských Lázních.


Dr. Vladimir Kajlik
zastupitel, Mariánské Lazně