Podmínky utajeného porodu jsou takové, že by je milující matka Marie zřejmě nepřijala a s miminkem by zmizela násilníkovi co nejrychleji z očí. Existují ale výjimečné případy žen, které by o utajený porod mohly mít zájem. Jazykem zákona by se mělo říci, že by mohly chtít „porodit dítě s utajením identifikačních údajů matky“.

Které matky mohou utajený porod využít vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová: „Právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem nemá každá žena. Utajeně může ve zdravotnickém zařízení rodit pouze žena, která má trvalý pobyt na území České republiky. Utajený porod také nemůže využít žena vdaná a žena, která je rozvedená kratší dobu než 300 dnů.“

Podle občanského zákoníku totiž platí, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne od rozvodu, má se za to, že otcem je manžel matky.

Porodnice jsou na to připraveny

Žena má právo požádat o utajený porod v jakékoliv porodnici. Musí tu předložit písemnou žádost o utajení své totožnosti při porodu. A musí potvrdit ještě něco, co by Marie z biblického příběhu udělat nechtěla: Součástí žádosti je prohlášení ženy, že o dítě nehodlá pečovat. Jiné matky, které se ocitly v těžké situaci, ale obvykle potomka nechtějí. „Zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajený porod, patří mezi zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění,“ dodává Viktorie Plívová informaci, že porodnice dostane za poskytnutí takového porodu plnou úhradu.

close Veškerou zdravotní péči spojenou s utajeným porodem dostane porodnice proplacenu od zdravotní pojišťovny. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Veškerou zdravotní péči spojenou s utajeným porodem dostane porodnice proplacenu od zdravotní pojišťovny

V případě utajeného porodu se do matriky nezapisují údaje o rodičích dítěte. Hlášení o narození dítěte obsahuje informaci, že se jedná o případ utajeného porodu, a matrice jej předává porodnice. Po ukončení hospitalizace ženy, která utajeně porodila, poskytovatel zdravotních služeb vloží její zdravotnickou dokumentaci o službách, poskytnutých v souvislosti s utajeným porodem, do vhodného obalu. Do písemné podoby je převedena i zdravotnická dokumentace vedená v elektronické podobě a odstraní se z informačního systému porodnice.

Zdravotnické zařízení obálku zapečetí a označí bezpečnostním kódem, který předá též pacientce.

Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost ženy, která utajeně porodila. „Po utajeném porodu se ve vztahu k dítěti postupuje podobně, jako když se dítěte vzdá žena bez utajení, tedy všechny kroky směřují k umístění dítěte do náhradní rodinné péče,“ vysvětluje Viktorie Plívová.

Dát dítě do boxu je snazší

Proč tento příběh plný tajemství nevídáme třeba ve filmových detektivkách? Protože institut utajeného porodu ženy dnes už v podstatě nevyužívají a z reálného života vymizel. Přispěl k tomu i vznik jinak velmi užitečných baby boxů. Své nechtěné potomky sem matky snadno, bez vyplňování žádostí, prostě odloží. Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Jaroslav Feyereisl už před časem Radiožurnálu řekl, že považuje utajené porody za bezpečnější variantu, než když matka odloží dítě do babyboxu.

Utajený porod je bezpečnější „Během odložení do té schránky může mít dítě nějakou komplikaci, a to všechno s sebou eventuálně nese riziko pozdní diagnostiky, pozdního poskytnutí péče, takže nějaké ohrožení dítěte v babyboxu také existují. Kdežto při utajeném porodu je tomu dítěti poskytnuta profesionální péče při porodu, po porodu, zajištění všech nutných věcí vyšetření i očkování, která novorozenec potřebuje,“ uvedl na Radiožurnálu lékař.

České ženy podle webu organizace Šance dětem příliš nevyhledávají možnost utajeného porodu. Výjimky představují většinou ty, které nechtěně otěhotní a propásnou interrupci. Jinak je pro ně umělé přerušení těhotenství jednodušší, než se měsíce skrývat a být bez příjmu. Mnoho žen o možnosti utajeného porodu ani neví. A jak je to tedy s počty utajených porodů u nás? Oficiální statistiky se nevedou, protože všechny osobní údaje o případných utajených rodičkách jsou utajené a nijak se neevidují.