Rathsam je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se u obce Libá. Důvodem ochrany je část vodního díla Skalka, vodní toky a mokřadní společenstva. Prioritním zájmem je ochrana a zachování biotopů pro život živočichů, především ptáků, zejména nerušit je v době rozmnožování a hnízdění. Rezervace chrání meandrující soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady. Ještě na konci druhé světové války se na jihu oblasti nacházela obec Rathsam, malá osada s 16 domy a 80 německými obyvateli. Zanikla po odsunu v roce 1945. Vzhledem k blízkosti státní hranice s Německem bylo území dlouhou dobu zcela nepřístupné veřejnosti. Lokalita se nachází v atraktivním prostředí v příhraniční oblasti, která byla léta veřejnosti zakázaná, a proto je hojně navštěvovaná.