Hejtmanka Jana Vildumetzová vyhlásila mimořádné opatření kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požárů na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Důvodem rozhodnutí je vyšší výskyt požárů ve venkovním prostředí, nedostatek dešťových srážek, výskyt vysokých teplot a další prognóza vývoje počasí.

„Dlouhodobé sucho, žádný déšť i předpověď počasí, která nepřináší změnu, to vše by mohlo zapříčinit vznik požáru kdekoliv v kraji. Musíme proto přistoupit k preventivním opatřením. Věřím, že to lidé pochopí a budou tyto podmínky dodržovat,“ uvedla Vildumetzová.

Porušení povinností stanovených uvedeným rozhodnutím lze postihnout jako přestupek.
„Informaci jsme zveřejnili na krajské úřední desce a předáme ji všem městským a obecním úřadům, které taktéž na úředních deskách zveřejní vyhlášení i ukončení tohoto období,“ poznamenala ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová.

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření. Například lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady nebo louky.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na výše uvedených místech zakázáno rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích. Provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru. Používat pyrotechnické výrobky a jiné zdroje zapálení. Například létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně či pochodně.

Dále spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Řadu opatření musí dodržovat také zemědělci, kteří vstoupili do období sklizně. Žňová technika musí být vybavena lapači jisker. Kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem na ní musí být ještě vodní nebo pěnový přenosným hasicí přístroj s minimálním objemem hasiva devět litrů.

Součástí žňové techniky musí být technika schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření požáru. Pokud se provádí sklizeň obilovin, řepky a siláže na poli o výměře 100 ha a větší, musí být pole rozděleno alespoň na dvě přibližně stejně velké části. Tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů.
V období od začátku června do čtvrtka 26. července zasahovali hasiči v Karlovarském kraji u 59 požárů trávy či lesního porostu. „V loňském roce jsme zaznamenali v období červen až červenec 55 požárů. Jedná se tak zatím o malé navýšení počtu požárů trávy a lesních porostů. V letošním roce právě s ohledem na velké sucho je likvidace těchto požárů výrazně obtížnější,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

I požáry na malém prostoru podle Kasala vyžadují nasazení velkého počtu zasahujících jednotek a především velmi velkou potřebu hasební vody. „Požáry se totiž dostávají do velké hloubky a je nutné důkladné prolití všech míst, kde je zvýšená teplota. Velmi často také hasiči vyjíždí na místa požárů v dalších dnech na kontroly, není výjimkou, že požářiště začne znovu doutnat a hořet, je tak nutné dohašení,“ dodal mluvčí krajských hasičů.