Louka o celkové rozloze 1,7 hektaru byla v minulosti obhospodařovaná místními sedláky a tato pravidelná péče zajišťovala její druhovou bohatost a stabilitu. Poté, co byla ponechána ladem, začalo v důsledku zarůstání docházet k mizení některých významných druhů rostlin.

"Z lokality zcela zmizela například orchidej vemeník dvoulistý, která zde rostla ještě v roce 2005. Od roku 2020 si louku pronajímá Český svaz ochránců přírody Kynšpersko, který o lokalitu pečuje a snaží se jí upravit do původní podoby takzvané orchidejové louky. Díky pravidelnému kosení a pastvě se daří potlačovat konkurenčně silné druhy rostlin, jako jsou například ostřice třeslicovitá, pcháč rolní nebo kopřiva dvoudomá, a vzniká tím prostor pro vzácnější druhy. Na louce se v současnosti daří držet druhy jako čertkus luční, olešník kmínolistý nebo hrachor horský. V severní části se dochovaly také porosty mateřídoušky vejčité, které rostou na kopečcích starých mravenišť," říká za kynšperské ochránce přírody Eva Řezníčková.

Vybydlené domy mezi ulicemi Sokolovská a Heyrovského.
Iniciativa chce Sokolovákům sehnat střechu nad hlavou

V druhé části lokality se nachází prameniště, které v minulosti zásobovalo vodou místní vodovod Kolová. V současnosti napájí soustavu drobných tůní, které se podařilo v roce 2021 revitalizovat. Došlo k odbahnění a zastřešení bývalé vodovodní šachty, čímž vznikla současná studánka. Letos pak na lokalitě přibyly informační panel, lavička a povalový chodník, který zájemcům zpřístupňuje louku i okolí tůní. Lokalitu naleznou zájemci zhruba 50 metrů od penzionu U Čertova mlýna.

"Stavbu povalového chodníku, lavičku a informační panel financoval generální partner Českého svazu ochránců přírody, společnost NET4GAS. Jedná se o osmou lokalitu otevřenou v rámci programu Blíž přírodě v Karlovarském kraji. Společnost podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice již šestnáctým rokem," dodala Řezníčková