Z důvodu nepravd, které byly v posledních dnech zveřejněny kolem Žádosti města Loket adresované Karlovarskému kraji ve věci navrácení části tzv. Loketské sbírky, považuji za důležité tyto nepravdy okomentovat:

1. Kamna umístěná v kasematech na hradě v Chebu se jmenují (a tak jsou zapsána na konfiskačním seznamu majetku Willyho Russe na základě tzv. Benešových dekretů) „Egerländer Ofen", což v překladu znamená Egerlandská kamna, tedy česky Kamna Poohří, nikoliv Chebská. To souvisí s další nepravdou, že jsou na kamnech „zachyceny výjevy ze života chebských sedláků s důrazem na jejich zvyky a obyčeje". Jde totiž o výjevy ze života sedláků z celého Poohří, což dokládá i figurální vyobrazení 12 různých oblastních krojů, nebo 76 městských znaků měst Poohří.

2. Kamna byla součástí konfiskace sbírek ateliéru W. Russe (seznam z 19.3.1946) na základě vyvlastnění podle tzv. Benešových dekretů a následně byla převzata Městským muzeem v Lokti. Pominu-li sudetoněmeckou minulost národopisných spolků, které si kamna objednaly, sám jejich autor W. Russ byl odsunut transportem z Nového Sedla týden po konfiskaci jeho majetku 25.3.1946. Nejedná se tedy o „pozůstalost", jak informovala některá média, ale o konfiskát na základě tzv. Benešových dekretů.

3. Kamna nikdy nevlastnilo město Cheb. Za války neopustila ateliér W. Russe, pak byla převzata Městským muzeem v Lokti, kde byla vystavena v Rytířském sále (1947-1980). Poté byla z ideologických důvodů rozebrána a převezena do Muzea v Chebu, kde byla do roku 1993 uskladněna v krabicích. Po navrácení hradu Loket městu Loket v roce 1991 byly učiněny okamžitě kroky k navrácení také movitého inventáře (tzv. Loketské sbírky). Je s podivem, že právě v období tehdejších žádostí města Loket (a možná jim navzdory) byla Egerlandská kamna naprosto neodborně, bez stavebního povolení narychlo instalována na chebském hradě. Mnohaleté úsilí města Loket bylo korunováno v roce 2013 Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnictví movitých věcí mezi Českou republikou NPÚ a městem Loket včetně Schvalovací doložky Ministerstva kultury ČR (jedná se o navrácení zhruba 10 tisíc sbírkových předmětů!).

V září roku 2014 město Loket požádalo Karlovarský kraj o spolupráci při navrácení zbytku Loketské sbírky, která se mezitím stala součástí sbírek Karlovarského kraje. To bylo dáno na vědomí i městu Cheb, které se v té době vyjádřilo, že má zájem o odstranění kamen ze svých prostor. Partnery pro jednání o konfiskát sbírku W. Russe včetně Egerlandských kamen jsou tedy město Loket a Karlovarský kraj. Nejsou tedy přípustná prohlášení pana starosty Navrátila z Chebu typu „Kamna za miliony vám nevrátíme!" apod., protože je Cheb nikdy nevlastnil a Karlovarský kraj neeviduje žádnou podobnou žádost, jakou učinilo město Loket.

Z uvedeného je zřejmé, že spor je veden výlučně v rovině město Loket Karlovarský kraj. Existuje zde precedentní dohoda mezi státem a městem Loket. Zároveň je zde také zásadní argument v podobě platnosti českých zákonů (vyvlastnění na základě tzv. Benešových dekretů).

Darováním konfiskátu sbírky W. Russe Karlovarským krajem městu Loket by se tak předešlo zbytečnému soudnímu sporu. Nárokuje-li si město Cheb vlastnické právo k uvedeným kamnům, nechť následně podá žalobu o určení vlastnictví na město Loket.

Petr Zahradníček, náměstek hejtmana KK a místostarosta Lokte