Jako hlavní důvody pro zneplatnění uvádějí údajnou špatnou organizaci akce, nedostatečnou informovanost a jednostrannou a nepravdivou kampaň primátora v městských informačních prostředcích. "Pokud soud náš návrh schválí, bude doloženo, že referendum zmařil magistrát a primátor. Dostaneme se do situace jako před referendem a budeme moci kdykoli žádat o jeho opakování, aniž bychom museli znovu sbírat podpisy," uvedl za přípravný výbor referenda Ota Řezanka. První návrh na vyslovení neplatnosti referenda přitom u Krajského soudu v Plzni podal už před týdnem, ve středu 17. ledna, karlovarský právník Ronald Němec.

Referendum bylo vyhlášeno ve věci obnovy litinové kolonády, která by měla podle iniciátorů akce nahradit současnou Vřídelní kolonádu. Referendum, které se v Karlových Varech konalo současně s prvním kolem prezidentských voleb 12. a 13. října, nebylo platné kvůli nesplnění účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

V návrhu na vyslovení neplatnosti referenda uvádějí členové přípravného výboru mimo jiné, že podle vyhlášeného výsledku hlasování bylo místní referendum prohlášeno za neplatné jen z důvodu velmi nízkého rozdílu mezi potřebnou a skutečnou účastí oprávněných osob. "S ohledem na počet obyvatel a oprávněných osob statutárního města Karlovy Vary byla důvodem neplatnosti referenda neúčast zanedbatelného počtu voličů. Vlivy, které mohly ovlivnit výsledek místního referenda, nemusí vzhledem k této skutečnosti dosahovat nijak velké intenzity. Porušení zákona nemusí být nijak flagrantní, aby mohlo být konstatováno, že byl zásadním způsobem ovlivněn vyhlášený výsledek," uvádí se v návrhu.

Podle zmocněnce přípravného výboru Oty Řezanky je třeba všechny relevantní okolnosti posuzovat také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se statutární město Karlovy Vary ke konání místního referenda stavělo po celou dobu odmítavě. "Referendum bylo vyhlášeno až na základě rozhodnutí krajského soudu," uvedl Řezanka.

Přípravný výbor také v návrhu uvádí, že hlasovací místnosti byly ve většině případů umístěny v jiných prostorách, kam voliči nejsou zvyklí chodit. V tomto případě došlo k neodůvodněnému upřednostnění prezidentské volby před hlasováním v místním referendu, které je nepřípustné. "Hlasovací okrsky, které měly hlasovací místnost dostupnou obtížněji, v jiné budově nebo nedostatečně označenou, vykazovaly ve srovnání s účastí u prezidentské volby výrazněji nižší voličskou účast," stojí v návrhu na zneplatnění referenda.

Přípravný výbor rovněž tvrdí, že někteří členové okrskových komisí prezidentské volby byli instruováni tak, že nesmí voliče o místním referendu jakkoliv informovat.

Navrhovatelé jsou také přesvědčeni, že magistrát vedl nezákonnou kampaň před konáním referenda. Podle nich například článek primátora města zveřejněný v oficiální městské tiskovině Radniční listy a na webových stránkách města uvádí mnoho zavádějících a nepravdivých skutečností, které měly za cíl občany města od hlasování v referendu odradit nebo hlasovat zamítavým způsobem.

Navrhovatelé jsou toho názoru, že vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem lze učinit závěr, že došlo k porušení zákona. "Toto porušení zákona mělo vliv na výsledek hlasování a intenzita této nezákonnosti dosáhla takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému jednání nedošlo, byl by výsledek hlasování v místním referendu odlišný," uvádí se v závěru návrhu.