„Příspěvek na prodejny je stanoven až na 300 tisíc korun a na pojízdné provozovny až padesát tisíc korun,“ uvedl k dotacím krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů (Piráti).

Tato dotace je zařazena do Programu obnovy venkova a lze o ni zažádat elektronicky. Zájemci také mohou získat finanční prostředky na opravu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, veřejných prostranství, místních komunikací a právě i na provoz kamenných a pojízdných prodejen. Čas na předložení žádostí měli do pondělí 28. ledna.

Cílem každoročně vyhlašovaného Programu obnovy venkova je podpora zejména malých obcí s nízkým rozpočtem, tak aby nedocházelo k dalšímu vylidňování vesnického prostoru.

Oproti minulému roku došlo k navýšení rozdělovaných peněz, a to o tři miliony korun. Hejtmanství tak v tomto projektu rozdělí oproti původním 19 milionům celkem 22 milionů.

„Chceme podpořit zachování prodeje potravin a smíšeného zboží na malých obcích, proto z nového podprogramu je možné hradit i náklady spojené s provozem kamenných prodejen, jako jsou energie, vodné, stočné a mzdy,“ vysvětlil krajský radní Janů.

Program obnovy venkova je rozdělen do tří podprogramů.

První je zaměřen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, na rekonstrukce, opravy a výstavbu místních komunikací, pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu. Ten je určen pro obce do třech tisíc obyvatel a maximální výše dotace smí v jednotlivém případě činit 300 tisíc korun. Druhý podprogram je zacílen na podporu již zmíněných kamenných obchodů a pojízdných prodejen. Ze třetího podprogramu lze čerpat dotace na úhradu mzdových nákladů manažerů mikroregionů, spolků a nadací.

„Zde maximální výše dotace dosahuje v jednotlivém případě částky 350 tisíc korun. U všech podprogramů je pak stanovena procentuální spoluúčast příjemce dotace,“ dodal radní Janů. Podrobná pravidla najdou žadatelé na internetových stránkách Karlovarského kraje v záložce Dotace.