Když v roce 2004 prodalo karlovarské zastupitelstvo 13 tisíc metrů čtverečných pozemků po bývalém zahradnictví Na Vyhlídce za 6,6 milionu korun svým několika kolegům sdruženým v Karlovarském bytovém družstvu, nikdo nemohl tušit, že tím začíná komplikovaná soudní kauza, která se potáhne téměř dvacet let. V kupní smlouvě se Karlovarské stavební družstvo tehdy zavázalo, že do deseti let v lokalitě vybuduje družstevní byty, jinak parcely vrátí městu. Nic z toho nesplnilo a celý areál naopak prodalo. A to Karlovarskému stavebnímu bytovému družstvu. A tento investor měl s využitím cenné lokality naprosto odlišné plány. Obytné domy sice zůstaly, ale ve zcela jiném objemu, hmotnosti i výši budov. Tento záměr brutální výstavby začali lidé kritizovat. Vyhlídka by se totiž změnila k nepoznání a jeden z nejkrásnějších výhledů na Karlovy Vary by byl zničen.

Prostor je v památkové zóně

V roce 2020 proto vznikl kvůli Zahradnictví Na Vyhlídce spolek Chraňme Vary (ChV). „Prostor je součástí památkové rezervace a památkové zóny. Vedení města, zastupitelstvo, ale i stavební úřad pod tlakem vlastníka pozemků prosazují úpravu územněplánovacích dokumentů města, tedy regulačního i Územního plánu. Spolek ChV však již delší dobu poukazuje na nerespektování již schválených dokumentů, zejména studie CASUA – územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města KV, a účelové porušování zákonných postupů při schvalovacích procesech. Avšak přes všechna upozornění na rozporuplnosti a nezákonnosti při těchto procesech na veřejných projednáváních, v námitkách i na jednáních zastupitelstva byly městem protlačované změny zastupiteli vždy poslušně schváleny,“ zdůraznil za spolek Viktor Florián. Na jednání 20. dubna 2021 schválilo zastupitelstvo města Změnu regulačního plánu – Zahradnictví Na Vyhlídce, kterou se měly podstatně zvýšit objemy výstavby v dané lokalitě. „Náš spolek ChV proti vydanému opatření podal žalobu, tedy návrh na zrušení platnosti změny regulačního plánu. Krajský soud v Plzni svým rozhodnutím ze dne 11. listopadu 2021 vyhověl návrhu spolku ChV a tento soud jsme vyhráli,“ uvedl Florián.

Bagr srovnává bývalou prodejnu se zemí.
Na Rozcestí může být Burger King, ale i jiný fastfood

Tímto se změna regulačního plánu Zahradnictví Na Vyhlídce stala neplatnou a začal opět platit původní regulační plán. Město přesto v prosazování záměru neúměrné výstavby v této lokalitě pokračovalo. „A to při schvalování nového Územního plánu Karlových Varů, v němž pro tuto lokalitu byla regulace specifikována naprosto zmatečně, a to i s odkazem na podrobnější regulaci v regulačním plánu. Zastupitelstvu města pak byl předložen ke schválení územní plán města v této zmatečné podobě, aby následoval bod jednání, ve kterém bylo navrženo zrušení stávajícího Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce. Spolek opět upozorňoval na skutečnost, že tímto rozhodnutím dojde k situaci, kdy tato lokalita bude prakticky bez regulace výstavby, což je naprosto v rozporu s logikou tvorby dokumentů územního plánování,“ postěžoval si Viktor Florián. Podle ChV však zastupitelstvo na svém jednání letos 21. června přes všechna upozornění na rozporuplnosti a nezákonnosti schválilo předložené dokumenty, aniž by argumenty jakkoli bralo v potaz. Spolek se opět obrátil na soud, a to žalobou – návrhem na zrušení opatření, které mělo zcela zrušit regulační plán Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce. A 30. srpna Krajský soud v Plzni návrhu vyhověl a spolek opět vyhrál.

Spolek uspěl u soudu dvakrát

„Vzhledem k výše uvedenému cítíme potřebu se silným akcentem sdělit veřejnosti skutečnost, že spolek ChV dvakrát uspěl v žalobách proti městu, respektive proti rozhodnutím zastupitelstva protlačeným vedením města i přes srozumitelnou argumentaci spolku ChV, ale i jiných občanů města a některých opozičních zastupitelů. Nezbývá než se zamyslet nad kompetentností členů zastupitelstva, kteří i přes včasná upozornění schválili nezákonná opatření,“ zdůrazňují členové Spolku.

Hotel Trocnov v karlovarské ulici Krále Jiřího.
Ukrajinští uprchlíci opustí hotel Trocnov. Co s ním bude, se rozhodne po volbách

Soudy neposuzovaly nezákonnost

Podle vedení města spolek opravdu vyhrál dva soudy, o změnu regulačního plánu a o zrušení regulačního plánu. „První soud se přitom obsahem změny vůbec nezabýval, jen konstatoval, že nemá spis k dispozici, a tak věc zrušil. Soud neměl spis k dispozici, protože, a teď pozor, navrhovatel zároveň požádal o přezkum, a spis přezkoumával krajský úřad. Tedy změna nebyla zrušena pro nějakou chybu nebo nezákonnost,“ zdůraznil Jan Kopál, mluvčí magistrátu. V platnosti tak podle města zůstal původní regulační plán z roku 2007, který logicky nezohledňoval například podmínky studie CASUA, lázeňský statut města, připomínky Ministerstva kultury v souvislosti s vyhlášením městské památkové rezervace a další, novější podmínky. „V tomto smyslu byl daleko benevolentnější než navrhovaná změna. Nejsem si jistý, nakolik takhle vypadá, cituji, „občanský vzdor proti neúměrnému objemu plánované zástavby“. Nicméně věc přestala být důležitá tím, když byl v lednu letošního roku po mnoha letech schválen nový územní plán města,“ doplnil mluvčí. Původní regulační plán tím podle něj ztratil svůj smysl docela. Zastupitelstvo ho zcela logicky navrhlo zrušit. Proti tomu opět přišla žaloba, a díky jejímu úspěchu tak pro bývalé Zahradnictví Na Vyhlídce platí opět ony jiné podmínky z roku 2007, než má zbytek lázeňského území. Přitom soud opět nerozhodl o tom, že zrušení samo by bylo nelegitimní, podle soudu jen nemělo dostatečně zpracované odůvodnění.

„Spolek dvakrát uspěl se svými žalobami, a to nikoliv pro nezákonnost napadených rozhodnutí. Je ale otázkou, jestli tím skutečně prospěje historickému centru města,“ dodal mluvčí Kopál.