Starosta Lokte Zdeněk Bednář v rozhovoru pro Deník o dění v turistickém městě.

Oslavy příchodu nového roku jsou už dávno za námi, a tak je čas myslet na budoucnost. Kam hodlá Loket v roce 2013 nejvýrazněji investovat?
„Vzhledem ke stabilizaci městského rozpočtu, a to větším přísunem peněz z rozpočtového určení daní a hlavně větším odvodem z Loketských městských lesů (LML), jsou plánované investice po dlouhé době větší. Posun v rozvoji města bude zcela jistě viditelný. Z těch větších investic nás čeká dokončení druhé etapy přístupového chodníku k Finským domkům a zahájení první etapy předláždění a odkanalizování pěší zóny. Dále probíhá jednání ohledně dotace na výměnu oken a zateplení ZŠ TGM, kompletní vyfrézování a přeasfaltování průhonu a také dokončení územního řízení a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k vybudování kanalizace v ulicích Tovární, Revoluční, Rooseveltova. Z drobnějších investičních akcí je to pak oprava chodníků ve Sportovní ulici, oprava a rozšíření veřejného osvětlení a výměna autobusových zastávek v ulici ČSA a v Údolí. Nesmím také zapomenout na opravu foyeru v Domě pečovatelské služby v Lokti či dokončení výměny oken v tělocvičně. S ohledem na technický stav základní umělecké školy je rovněž nutno zateplit a vyměnit okna vstupní části objektu."

Zmínil jste větší odvod z Loketských lesů. Jaké tedy budou výnosy a kam poputují vydělané peníze?
„Výnosy Loketských městských lesů budou ve výši 15 milionů korun ročně a budou použity pro výše uvedené investice, které přispějí k rozvoji života občanů Lokte."

Někteří kritikové vám však vyčítají, že kvůli velkým výnosům z LML dochází k plundrování lesa a zároveň k pozastavení veškerých investic ve firmě LML.
„Tuto kritiku považuji za neoprávněnou, neboť výsledky roku 2012 ukazují na pravý opak. I při odvodu 10 milionů v roce 2012 je hrubý hospodářský výsledek ve výši cca 10 milionů, a dokonce nebylo vytěženo dřevo dle desetiletého plánu těžby. Tzn. zašetřených cca 5,5 milionu korun. Právě tato částka nám zůstává ve firmě LML. Z toho je vidět, že les není plundrován, ale naopak, těžili jsme méně, než jsme ve skutečnosti mohli. Dále bylo investováno do zchátralého vozového parku a nákupu nové dodávky pro rozvoz rašeliny v celkové výši asi 2 miliony korun a taktéž byly vyplaceny částky na odstupném bývalým pracovníkům a za audity provedené v LML. Z toho vyplývá, že ani neplundrujeme les, ani nepozastavujeme investice, ale naopak, že s financemi získanými z lesů je hospodárně nakládáno. Otázkou je, kde Loket dnes mohl být. Každý člověk se základní znalostí matematiky si dokáže spočítat, kolik desítek milionů se v předchozích letech prohospodařilo. Opusťme však minulost, ponaučme se z ní a zabývejme se budoucností."

Podle našich informací policie již obvinila v kauze LML jednu osobu ze zpronevěry. Co na to říkáte?
„Já tuto informaci nemám. Policie celou situaci stále šetří a my čekáme na výsledky. Informace o zpronevěře byla součástí zprávy auditorů jako jedno z mnoha pochybení v systému řízení, hospodaření a kontroly firmy LML. Chápu, že teď se to bývalému vedení Lesů nelíbí a že tento audit při množství nálezů zpochybňují. Je to šlápnutí na kuří oko, ale výsledky provedených změn jasně ukazují na oprávněnost výtek v tomto auditu. Bez ohledu na výsledek šetření si nedovolím komentovat jeho průběh. Z mého pohledu byl audit oprávněný a dosavadní výsledky po provedených změnách hovoří za vše."

A počítáte tedy i s investicemi přímo v Lesích?
„Samozřejmě že ano. Bez správných investic není výnosu v budoucnu. Chceme investovat například do rekonstrukce Supího potoka, ale musí být nejprve vyřešen majetkoprávní vztah Lesů a města k tomuto objektu. Vše je na dobré cestě. Další investicí je nákup štípací linky, což zajisté přivítají třeba i občané města Lokte, protože si budou moci koupit za rozumnou cenu palivové dříví. Budeme také investovat do lesních cest. Dokončení systému zábalové rašeliny v jednorázových obalech by zásadně pomohlo ke zvýšení finanční efektivity při její těžbě. Zde pracně pracujeme na změně legislativy."

Loketský zastupitel Jaroslav Hlavsa ve svém příspěvku v posledním vydání městského zpravodaje Loketské listy zpochybňuje výběrové řízení na zimní údržbu. Mluví v něm rovněž o šití zakázek na míru. Co ještě nového k tomu dodat?
„Snad vše již bylo řečeno. Mám pocit, že pan Hlavsa se v tom sám ztrácí. Jednou je to 870 tisíc, pak je to 1,5 milionu. Co to bude za částku příští měsíc? Když bude chtít, a má na to demokratické právo, vždy si najde něco, co dá do líbivých slov a konspiračních souvislostí. Konstatuji, vše proběhlo dle platných zákonů a většina zastupitelů, mezi nimiž jsou i jeho spolukandidáti, nic nezpochybňuje. Bohužel mám pocit, že za většinou těchto výpadů je pouze zhrzelá ješitnost, záměrně nepíši chlapská. A proti tomu se těžko bojuje. S argumenty na hospodaření v LML je to stejné. K výběrovému řízení na likvidaci komunálního odpadu bych chtěl uvést, že tuto cenu nikdo z nás nenastavil, ani pan Hlavsa, ani já, ale vzešla z výběrového řízení."

Jak pokračuje situace ohledně parkování v Mírové ulici?
„Již proběhla prohlídka objektu výtopny a skladu včetně pozemků s odhadcem Českých drah a nyní čekáme na jejich cenovou nabídku. A současně s touto informací bude rada i zastupitelstvo jednat o širším záměru využití této lokality. Taktéž připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování mostu na bývalý pozemek pana Melzocha s ohledem na využití této plochy jako parkoviště."

Dalším konkrétním tématem je socha svatého Jana Nepomuckého v Zahradní ulici. Jak to s ní vypadá, kdy se vrátí na své místo?
„Byla podána žádost u NPÚ na prohlášení bývalého mostu kulturní památkou a poté budeme žádat o dotaci na opravu pilíře, aby mohla být socha Nepomuckého umístěna na původní místo. Do té doby uvažujeme o umístění sochy na vytipované místo někde v blízkosti."
Jak probíhá jednání ohledně navrácení loketských sbírek?
„Velmi aktivně pracujeme na precizaci detailů smlouvy o převedení sbírek na město Loket. V této záležitosti je třeba ocenit jak pozitivní změnu přístupu ředitele lokálního pracoviště NPÚ Loket Tomáše Karla, tak vstřícnost generální ředitelky Nadi Goryczkové. Půjde-li vše hladce, mohlo by k faktickému podpisu této smlouvy dojít během měsíce března až dubna. Výrazný posun je v tom, že již neřešíme oprávněnost navrácení, ale technické záležitosti převodu."

Chcete něco na závěr vzkázat loketským občanům?
„Nebojte se mě kontaktovat se svými návrhy, nápady nebo stížnostmi. Po mém nástupu do funkce jsme hodně otevřeli komunikaci město – občan. A musím říct, že po jakési počáteční nedůvěře toto začalo perfektně fungovat. Mám z toho radost a myslím, že výsledky jsou již vidět."

Kristián Šujan