V rámci koordinované celostátní akce provedli celníci v součinnosti s cizineckou policií, pracovníky západočeských úřadů práce a rovněž s pracovníky oblastního inspektorátu práce na území Plzeňského a Karlovarského kraje sérii intenzivních kontrol na úseku státní politiky zaměstnanosti. Zájem provedených kontrol se soustředil na odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců a dodržování povinností v pracovně právních vztazích. Na Chebsku objevili pracovníci institucí nelegální pracovníky v jedné provozovně internetové kavárny a v obchodním centru stánkového prodeje. Ke zjištěným nedostatkům u cizinců patřilo nejčastěji nedoložení výkonu pracovních činností nutným pracovním povolením, a dále výkon práce v rozporu s vydaným
povolením k práci. Mezi postihovanými nelegálně pracujícími cizinci jednoznačně převažovali občané Ukrajiny.