Case management, česky „případová konference“ je skutečně jednou z cest, jak přecházet například kriminalitě, drogové závislosti nebo prostituci u mládeže.

Jedná se o model, který řeší trestnou činnost dětí a mládeže v její počáteční fázi. Touto metodou se začal zabývat speciálně vytvořený tým Eger při Okresním ředitelství PČR Cheb, neboť právě často policie je jednou s institucí, která se s těmito případy setkává. Další spolupracující stranou je Probační a mediační služba, která už řeší „skutečné případy“ a Městský úřad v Chebu. Je důležité zdůraznit, že jde o prevenci v její prvotní fázi. Jak se tedy takový „případ“ na konferenci dostane?

Prvně může dítě, které má problémy, zaregistrovat vlastní škola, kterou dítě navštěvuje. Dále může iniciativa k zinscenování case managementu přijít od kurátorů pro mládež nebo z pedagogicko-psychologické poradny. Děti mohou nalézt pomoc i v poradně pro pomoc dětem, mladistvým a rodičům s názvem Útočiště.

Počátečním krokem v celém procesu je kontakt s dítětem přes výše uvedené instituce ještě před vlastní konferencí. Potom je kontaktován tým case managementu Eger, který všechny účastníky jaksi semkne. Tato metoda je v podstatě jediná svého druhu v České republice a představuje de facto kulatý stůl. Žádná osoba, ať už to je rodič, sociální pracovník nebo samo dítě, nemá u stolu privilegované místo. Dochází k diskuzi, která má posunout situaci, ve které se dítě a jeho rodina nachází a navrhnout plnění řešení.
Case management objasňuje příčiny setkání, volí kroky a opatření, zejména však dá na vyjádření klienta, protože často není jednoduché, aby se dítě otevřelo před tolika lidmi.

Já osobně jsem měla možnost jednat s týmem Eger. Byla to velice cenná zkušenost, přestože oni sami jsou v této metodě ještě na začátku. Zároveň jsem získala možnost zúčastnit se v budoucnu samotného case managementu, samozřejmě s plnou diskrétností. Proto budu ráda, budu-li se moci podělit o své zážitky, které se týkají aktuální problematiky a zároveň mé věkové skupiny. Je to totiž cesta, jak nebýt jen slepými černými kronikami, ale dát také možnost volnému průchodu pozitivním metodám.