Počet obyvatel ve Skalné stoupá. Jen za posledních osm let se zvýšil o deset procent.
„Základním nástrojem pro udržení dynamiky rozvoje a zabezpečení vyváženého stavu je kvalitní územní plán,“ uvedl starosta města Radomil Gold. „Musí odrážet potenciál území, zabezpečovat vyvážené funkční využití ploch a umožňovat realizaci investic za předem daných podmínek. Město Skalná si je těchto funkcí územního plánování plně vědomo, a proto v současné době pořizuje v rozsahu celého správního území územní plán zcela nový,“ poznamenal. Město se podle starosty řídí snahou o dodržování několika zásad:

1. Postupné zlepšování technické a dopravní infrastruktury jako předpokladu ekonomického a sociálního rozvoje (opravy silnic, rozvoj a modernizace vodovodů a kanalizace, posilování elektrorozvodů, plynofikace)

2. Stanovení dlouhodobé vize v oblasti urbanistiky města (zastavování proluk, změna funkčního využívání ploch, odstraňování starých zátěží, příprava ploch k bydlení a podnikání, doplňování a obnova zeleně)

3. Moderní a funkční občanská vybavenost města (dostatečná kapacita a technická úroveň budov školských zařízení a bytového fondu města, zázemí pro sport, kulturu a volný čas, dále sem patří požární ochrana, správa hřbitova, veřejného osvětlení a odpadového hospodářství).

Jen tak se město stane atraktivní pro další nové obyvatele a investory.

Nejdůležitějšími projekty pro následující období, které naplní vize města je odkanalizování Starého Rybníka, včetně intenzifikace čistírny odpadních vod a odkanalizování zbylých částí Skalné (Potoční, Pod Hradem, U Tratě, Písečná a podobně) Skalná se totiž chce postupně se Starým Rybníkem spojit. Na projekt odkanalizování už město získalo stavební povolení s tím, že projekt bude uplatněn v rámci dotací ze strukturálních fondů EU.
Dalším bodem je modernizace obou budov základní školy a zlepšení technického zázemí a vybavení.
Výstavba dalších inženýrských sítí pro výstavbu rodinných, případně bytových domů – lokalita Pod Višňovkou, levá stana Vilové ulice, levá strana Lipové ulice, plocha před fotbalovým hřištěm a podobně slibuje, že se počet obyvatel ve Skalné znova zvýší.
Revitalizace podhradí – v první etapě se uskuteční obnova infrastruktury v zastavěné historické části podhradí hradu Vildštejn (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, rekonstrukce mostu, kamenné dláždění povrchu ulic, opěrná zeď, obnova schodiště a zeleně, obnova lávky přes potok v návaznosti na pěší stezku), ve druhé etapě bude následovat obnova historického parku s vodní plochou v klidové části okolí hradu Vildštejn (výstavba parkoviště s obnovou komunikace a mostu na severním a západním okraji řešeného území, obnova vodní plochy napájené z potoku Sázek, obnova zeleně a parkových cest, vybudování dětského hřiště a několika lávek přes potok Sázek). Okolí hradu tak bude mnohem lákavější k procházkám. Velkým soustem, které se město chystá zapracovat do územního plánu je postupná přeměna areálu bývalého Státního statku Skalná, na smíšené území s nabídkou pozemků k výstavbě bytových domů, objektů služeb a drobné nerušící výroby, s přípravou na osázení zeleně.
Tím nejbližším a zřejmě nejdůležitějším bodem ale je revitalizace okolí průtahu silnice II/213, která prochází městem. Na tento velkolepý projekt už má město přislíbenou dotaci. Bude ovšem pro obyvatele města znamenat značná dopravní omezení.

Co bude stavba obnášet?
•Demolici původního a výstavbu nového mostu v České ulici
•Vybudování chodníků a veřejného osvětlení v celé délce rekonstruovaného úseku silnice II/213
•Vybudování nové propojovací komunikace mezi novou okružní křižovatkou a Tovární ulicí
•Rekonstrukci Tovární ulice včetně vybudování veřejného parkoviště v Tovární ulici
•Revitalizaci parčíku mezi Chebskou a Tovární ulicí, pořízení izolační zeleně v podobě parkové úpravy mezi obytnou zónou na Panské louce a silnicí II/213, doplnění zeleně v ostatních rekonstruovaných úsecích
•Zpevnění části koryta potoku Sázek, včetně vybudování nové dešťové kanalizace v části Chebské a Tovární ulici
•Vybudování nových autobusových zastávek, napojení na stávající již opravené komunikace, participace na dopravním značení, pořízení přeložek inženýrských sítí

Na přestavbě se bude podílet také Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Celková suma, na kterou se investice vyšplhá, činí 91,6 milionu korun. Město získá dotaci 47,8 milionu korun, z vlastní kasy zaplatí 8,7 milionu korun. KSÚSKK zaplatí z dotací 32,5 milionu korun a z vlastní pokladny pak 2,6 milionu korun.

Práce by měly začít v únoru 2009 a počítá se s tím, že v září 2010 bude stavba předána.
Místní obyvatelé si tak užijí stavebního ruchu rok a půl. Jak starosta slíbil, ještě před zahájením samotných prací uspořádá radnice nejméně jeden seminář, na kterém obyvatele městečka seznámí dopravními omezeními, rozsahem stavby, technickou stránkou projektu a dalšími důležitými informacemi.