Město Skalná s necelými dvěma tisíci obyvateli v posledních letech zaznamenalo velký zájem o výstavbu rodinných domů. Znamená to, že počet obyvatel neustále stoupá, protože město vyšlo stavebníkům vstříc v tom, že vytvořilo na svém území dostatečné množství stavebních parcel. V čele města je mladý starosta Radomil Gold.

Pane starosto, můžete se našim čtenářům ve stručnosti představit?
Je mi 37 let, se svoji ženou Denisou žijeme již 17 let ve spokojeném manželství a společně vychováváme 16-ti letého syna Lukáše. Jsem skalenský rodák a patriot, mám vysokoškolské vzdělání a v současné době vykonávám funkci starosty města Skalná a zároveň působím v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

Jak sám vidíte své působení
na místní radnici? Je za vámi vidět kus práce.

Působení na radnici ve Skalné je pro mne „srdeční“ záležitost. Od samého počátku jsem měl jasnou představu o rozvoji města a od prvního dne v úřadu se snažím tuto představu naplnit.
Velký důraz kladu na tři základní oblasti: 1) Podpora místních spolků a organizací jako základ společenského, kulturního a sportovního vyžití. 2) Zlepšení technické a dopravní infrastruktury jako předpoklad ekonomického a sociálního rozvoje. Jinými slovy jde o vytvoření technických předpokladů pro rozvoj podnikání a služeb, dále pak bydlení, vzdělávání, případně sociálních služeb. 3) Změna v nastavení vnitřního fungování úřadu s cílem zabezpečit profesionální výkon správy města. Cílem je, aby občan vnímal úřad jako partnera při řešení svých životních situací a zároveň měl jistotu, že mu úřad zabezpečuje rovný přístup a neklade zbytečné překážky.

Jak vás hodnotí obyvatelé města?
To je velmi těžká otázka. Nejlépe by bylo se zeptat přímo jednotlivých občanů. Pokud bychom vzali za měřítko podporu při posledních komunálních volbách, tak mohu říci, že nad očekávání dobře, ale jsem si plně vědom toho, že u voleb bylo jen něco přes 50 % voličů a ti ostatní mohou mít jiný názor. Já bych spíše uvítal větší zapojení obyvatel do veřejného života, větší zájem o jednání zastupitelstva a o celkové plány města do budoucna. To je jediná cesta jak vyvolat diskusi, zajistit zpětnou vazbu a zprostředkovat oprávněné zájmy občanů k jejich spokojenosti.

Co si myslíte, že se vám ve funkci starosty nejlépe podařilo a kde máte ještě rezervy?
Za největší úspěch pokládám vytvoření určité vize rozvoje města a její postupné naplňování. Dnes máme k dispozici harmonogram postupných generálních oprav vlastního bytového fondu až do roku 2015, máme připraven návrh územního plánu, který předurčuje rozvoj města na dalších nejméně 20 let, máme připravené projekty na další posilování infrastruktury, můžeme nabízet plochy k podnikání i k výstavbě rodinných a bytových domů, máme cenové mapy a mnoho dalších užitečných nástrojů, bez kterých se moderní město neobejde. Na druhou stranu jsou tu věci, které se ovlivňují velmi špatně a bez změny legislativy a lepší vymahatelnosti práva budou ještě dlouho považovány za neúspěch. Mám na mysli konzumaci alkoholu a drog na veřejnosti, drobné krádeže a výtržnictví, volné pobíhání psů a podobné nešvary. Zvláštní kapitolou je výkon praktického lékaře v obvodu, ale to je na dlouhé povídání.

Růst počtu obyvatelstva vede
logicky k vyšším nárokům občanů na vybavenost města. Myslíte,
že je dostačující?

Myslím, že je vždy co zlepšovat. Zde musíme ovšem rozlišit co je přímo v možnostech města, mám na mysli základní a mateřskou školu, městský úřad, hřbitov, základní bytový fond, knihovnu, sportovní zařízení, veřejné osvětlení, komunikace apod., dále co je v kompetenci státu, jako například policie a pošta a nakonec co může být předmětem soukromého podnikání.
V posledních letech jsme svědky postupného rozšiřování nabídky služeb právě v privátním sektoru. Největší investicí v této oblasti je nově otevřený hotel Kazdův dvůr v místní části Vonšov a čerpací stanice pohonných hmot mezi Skalnou a místní částí Starý Rybník. To je velmi dobrá zpráva. Věřím, že do budoucna bude tento trend pokračovat.

Jaké jsou vaše nejbližší plány
na rozvoj Skalné?

V následujících dvou letech, tedy ještě do konce mého volebního období, plánujeme dokončit již výše zmiňovaný územní plán města, zrealizovat modernizaci průtahu silnice II/213 městem, jejíž součástí je celková revitalizace okolí rekonstruovaného úseku, zrealizovat odkanalizování místní části Starý Rybník a s tím související modernizaci čistírny odpadních vod včetně dostavby kanalizace ve Skalné. Na tyto projekty máme stavební povolení a žádáme o prostředky z EU. V oblasti příprav dokončíme projektové dokumentace na revitalizaci podhradí, inženýrské sítě pro další výstavbu rodinných domů a modernizaci základní školy. Paralelně budeme pokračovat v obnově bytového fondu, opravách komunikací a ostatních běžných provozních záležitostech.

Je roční rozpočet města dostačující na plánované akce?
V rámci rozpočtu města lze vytvořit dostatečnou rezervu na pokrytí nákladů spojených s plánovanými akcemi. Veškeré akce se budou realizovat s podporou EU, státního rozpočtu, případně rozpočtu Karlovarského kraje. Město bude přikládat pouze svůj podíl, zajištěný překlenovacím úvěrem, který bude po ukončení akcí splacen dle dohodnutého harmonogramu. I přesto, že se jedná o investice přesahující 100 mil. Kč, nebudeme muset prodávat majetek města, ani neohrozíme jeho běžné provozní hospodaření.

V čele města nejste sám.
Jak hodnotíte práci zastupitelstva?

Za tuto otázku jsem velmi rád, protože i kdyby se starosta „rozkrájel“, bez dobrého zázemí v zastupitelstvu a radě, neudělá vůbec nic. Skalná má v tomto ohledu jednu velikou výhodu a tou je dlouhodobá stabilita. Většina zastupitelů pracuje v orgánech města velmi zodpovědně a rozhodování probíhá spíše na základě konsensu, než že bychom museli bojovat o každé usnesení. Chtěl bych touto cestou všem zastupitelům za jejich přístup poděkovat.

Jste zároveň také krajským
zastupitelem. Myslíte si, že funkce starosty a krajského zastupitele jdou dobře skloubit? A má vaše funkce na kraji nějaké výhody pro Skalnou?

Souběh obou funkcí pokládám za oboustranně prospěšný. Tímto spojením jsou vytvořeny ideální podmínky pro vzájemný přenos informací a zkušeností obou úrovní samosprávy. Krajský zastupitel by měl dokonale znát problémy obcí a měst regionu, který spravuje a stejně tak by každý starosta měl znát kompetence a principy fungování krajů. V oblastech jakými je například územní plánování, životní prostředí, integrovaný záchranný systém, dopravní infrastruktura a základní dopravní obslužnost je to dokonce nezbytným předpokladem pro efektivní rozvoj. Výhody pro Skalnou vidím především ve velmi dobré znalosti prostředí a jednotlivých problematik. Pokud chcete nějaký proces optimálně řídit, musíte mít dostatek informací a znát podstatu systému.

Jaké jsou vaše odborné předpoklady pro funkci vedoucího představitele města? Jestli se nemýlím, býval jste zaměstnancem drah….
Ano máte správné informace, na střední škole jsem vystudoval silnoproudou elektrotechniku a po jejím ukončení jsem pracoval na českých drahách jako strojvedoucí. Po čase jsem se začal intenzivně zajímat o dění ve veřejném životě, v roce 2000 jsem byl zvolen do krajského zastupitelstva a následně jsem se stal členem krajské rady. To byl zlomový okamžik. Téměř v zápětí jsem začal studovat vysokou školu, konkrétně Provozně ekonomickou fakultu na pražské ČZU, obor veřejná správa a regionální rozvoj. Bylo zcela jasné, že bez zvyšování kvalifikace to nepůjde. Dnes mám díky tomuto rozhodnutí vystudovanou vysokou školu a zároveň 8 let praxe v oblasti krajské samosprávy a 6 let praxe v pozici starosty města.

Jste také členem představenstva Chevaku. Co taková pozice vlastně obnáší? Jste za ni placen? Pokud ano, jak využíváte tyto peníze?
K osobním účelům nebo k charitě?

Jsem pět let členem představenstva a od počátku roku 2007 již žádnou odměnu nepobírám. Důvodem je nový zákon o střetu zájmů, který mi to neumožňuje. Motivací pro moji účast v představenstvu ovšem nikdy nebyly odměny, ale snaha o účast na řízení této společnosti. Navzdory některým velmi zkresleným informacím, které zaznívají na adresu Chevaku, musím jednoznačně konstatovat, že se společnosti daří investovat do moderních technologií, jak v oblasti úpravy a distribuce pitné vody, tak i v oblasti odvádění a čištění vod odpadních. Společnost je velmi úspěšná v získávání investičních dotací, není předlužena, má seriózního a dlouhodobého strategického partnera a v posledních patnácti letech se vyrovnala s více než 50% poklesem odběru pitné vody. Celou společnost vlastní z téměř 70% města a obce.
Ta samá města a obce mají povinnost zabezpečit pro rozvoj svého území kvalitní vodohospodářskou infrastrukturu a to také prostřednictvím svých zástupců ve společnosti dělají. Já jsem pouze jedním z nich. Kdo mne zná, ví, že se problémům věnuji do hloubky, a pokud o něčem rozhoduji, tak s plným vědomím toho, co dělám. Někde jsem o sobě četl, že jsem se zasloužil o zdražení vody. To je určitě pravda, protože cena vody podléhá schvalování v představenstvu. Na druhou stranu ovšem musíme na misku vah položit nastavení ceny vodného a stočného proti povinnostem společnosti dostát legislativním závazkům zejména v oblasti čištění odpadních vod, v oblasti podpory rozvoje vodohospodářských investic na venkově a v okrajových částech měst, v oblasti zvyšování kvality pitné vody, v oblasti vytváření zdrojů na reprodukci majetku apod. Nerespektování těchto závazků a povinností by ve svém důsledku vedlo k negativnímu dopadu na životní prostředí, zpomalení rozvoje měst a obcí a celé řadě dalších negativních jevů.
A věřte, že výše odměn statutárních orgánů zde nehraje žádnou roli.

Vzkaz čtenářům……..
Čtenářům bych chtěl vzkázat, aby nepodléhali laciné a mnohdy populistické rétorice některých rádoby „odborníků na všechno“, ale pečlivě sledovali dění ve svém okolí. Zájem o věci veřejné a objektivní posuzování svých zástupců na různých úrovních samosprávy je jedinou cestou k vytvoření zpětné vazby. Rozhodování o problémech, které nás společně trápí není nikdy černobílé. Na jedné straně vyžaduje určitou odbornost a na straně druhé se předpokládá aktivní zájem a diskuse zúčastněných. Velmi rád každému z vás odpovím i na další otázky, které vás budou zajímat, a to na adrese starosta@skalna.cz .