Město se neustále rozrůstá, což si vyžádalo také rozšíření kapacity místní mateřské školy. Od září 2008 je tak mateřinka trojtřídní s kapacitou 81 dětí (původně 56) a provozem od 6 do 16 hodin.

Mateřská škola

Podle starosty Skalné Radomila Golda už město zaznamenalo problém s nedostatečným počtem míst ve školce v roce 2006. Skalná se rozrůstá a obyvatelstva přibývá. „V roce 2007 jsme zahájili práce na projektové přípravě a v letošním roce jsme investici zrealizovali,“ uvedl. Podkrovní prostory školky se proměnily v novou třídu již za čtyři měsíce, a to za částečného provozu v zařízení. Celkové náklady se vyšplhaly na 5 673 tisíc korun, z toho se podařilo městu Skalná na dotacích z Programu podpory rozvoje obnovy materiálně technické základny regionálního školství od ministerstva financí ve výši 4 974 tisíc korun.

Zřizovatelem školy je město Skalná. Statutárním zástupcem je ředitelka Bronislava Kuželková. Za jejího vedení se z původně šedivé nevzhledné budovy stala skutečná mateřská škola.

„Třídy mají své pojmenování z přírody. Třída Berušek je pro nejmladší děti, třída Sluníček jsou 4-5letí žáčci a třída Motýlků jsou předškoláci,“ vyměňovala ředitelka vnitřní uspořádání školky.

Součástí školy je samozřejmě kuchyně.

„Město Skalná, ve kterém se nachází naše MŠ, je menší městečko obklopené krásnou okolní přírodou – rozsáhlé lesní plochy, louky, parky, potok, rybníky, studánky. Kladný vztah k přírodě je tedy přirozený prostředí, ve kterém žijeme a je vlastní všem zaměstnancům naší školy,“ uvedla Bronislava Kuželková. „Naše školka je zaměřena na ekologickou výchovu a také se orientuje na zdravý životní styl, zejména se zaměřením na maximální pobyt v přírodě, pitný režim, ozvláštnění jídelníčku o méně známé a využívané zdravé potraviny jako jsou cizrna, jáhly, různé druhy ryb, celozrnné pečivo, sója, pohanka a dostatek čerstvého ovoce a zeleniny,“ vyjmenovala ředitelka.

Jedna z pedagogických pracovnic absolvovala dvouletý logopedický kurz v Plzni, aby se mohla odborně věnovat dětem se špatnou výslovností. Pravidelně spolupracuje s rodiči těchto dětí a vede o nich záznamy. Dětem s vadou řeči zavede učitelka pracovní sešit s obrázky, slovíčky a říkadly, aby mohly pravidelně doporučené cviky procvičovat také doma s rodiči.

„Školka se může pochlubit četnými akcemi pořádanými pro děti, rodiče či partnerskou školu ze SRN. Jsou to například Bramborový den, Dýňové slavnosti, besedy s myslivcem, Zimní lesní den, Nejkrásnější sněhulák, Mikulášská a vánoční besídka, Maškarní karneval, Barevný den, Hledání velikonočního zajíčka, Tatínkovské odpoledne, odpoledne pro maminky, vystoupení dětí pro veřejnost, pasování na školáky, výlety, noc v mateřské škole, Zahradní slavnost a mnohé jiné,“ pochlubila se ředitelka. Nesmíme zapomenout ani na pravidelné vystoupení místních žáčků mateřinky u vánočního stromu. Škola umožňuje dětem rozvíjení jejich vloh a schopností v různých odpoledních zájmových aktivitách. „Činnost v kroužcích je přirozenou součástí výchovně vzdělávací činnosti školy. Nabízíme dětem kroužek Malých přírodovědců, Němčina hrou a hudebně – pohybový kroužek,“ poznamenala Kuželková.

„Naše zařízení také spolupracuje s partnerskou MŠ v SRN v Konnersreuthu. Je neformální, založená na kulturní výměně a oboustranných návštěvách dětí i zaměstnanců škol,“ řekla. Děti se pokaždé těší, až přijedou kamarádi z Německa a pochopitelně také na návštěvu v Konnersreuthu. S domluvou nemají problém. Mnohé z nich se s německým jazykem setkávají nejen doma u příbuzných, ale také právě ve školním kroužku. Jedna z učitelek, Lenka Pacáková, se také pokaždé chopí role tlumočníka.

„Naše MŠ se postupně začlenila také do aktivního života našeho města. Rozvíjí spolupráci se ZŠ, knihovnou, mysliveckým sdružením, dětskou lékařkou, hasiči, klubem žen a v neposlední řadě s Městem Skalná,“ doplnila také ředitelka. „Spolupráce mateřské školy se zřizovatelem (městem) je již několik let opravdu nadprůměrná. Představitelé města mají zájem o modernizaci zařízení i budovy MŠ, zajímají se o veškeré dění ve školce. Dokladem velice vstřícné spolupráce je opravená budova, zmodernizované zařízení a vyvrcholením je vybudování třetí třídy v bývalých půdních prostorách MŠ. Zdůrazňuji, že MŠ hodnotí velmi kladně včasnost i funkčnost realizace této půdní vestavby ze strany zřizovatele. Poděkování za pružnou reakci na potřeby MŠ i občanů patří zejména panu starostovi, Ing. Radomilu Goldovi,“ uzavřela ředitelka mateřinky.
Základní škola

První škola při faře ze sedmnáctého století měla pár žáků a výuka v ní byla hodně jiná. Na druhou stranu byly i doby, kdy měla Skalná přes pět tisíc obyvatel a kromě dvou škol v samotné Skalné byla škola i ve Starém Rybníku. „Dnes je Starý Rybník součástí Skalné, máme jednu školu a v ní 160 žáků,“ řekl ředitel školy Stanislav Hercig.

„Škola, ač je malá a můžeme říci venkovská, sleduje soudobé trendy. Dnes již můžeme hodnotit s úsměvem odvážné rozhodnutí městských radních před dvanácti lety, dát škole barevnou fasádu! Dnes jsme barevnosti domů přivyklí, ale tehdy byla žlutá a oranžová na školní budově pro mnohé občany přímo šokující.“ Před jedenácti lety škola také pořídila první žákovské počítače a začala s výukou informatiky – zprvu jako s nepovinným předmětem a v zájmovém kroužku. Pořídit a udržovat dnes už velmi rozsáhlé technické vybavení pro výuku i provoz školy nebylo a není snadné, nadšení a osobní iniciativa byly ale vždy cennou devizou lidí ve skalenské škole. „Před třemi lety jsme také jako první – snad v celém Karlovarském kraji – začali vyučovat prvňáčky ve čtení metodou SFUMATO – splývavé čtení. Nebyli jsme si jisti, zda výsledky budou stejně přesvědčivé, jako v ukázkách z jiných škol, ale ukázalo se, že volba byla skutečně dobrá! Touto metodou vyučovaní žáčci čtou mnohem lépe než jejich předchůdci a také si z přečteného více vezmou. Inovační snahy naší školy jsou v současnosti podpořeny i udělením grantu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dojednali jsme partnerskou spolupráci se školou z Plesné a z Lubů a společně budeme pracovat na vylepšování školních vzdělávacích programů. Počítáme přitom s využitím moderních technologií postavených na výpočetní technice. Měli bychom se naučit využívat interaktivní tabule a zvýšit i míru využívání již nyní nasazených počítačů. A zejména založit praxi dlouhodobé metodické spolupráce malých škol v mikroregionu,“ poznamenal ředitel. „Žáci naší základní školy se nevyhýbají žádným soutěžním oblastem. Velkou a úspěšnou tradici má soutěž Mladých cyklistů a Mladý zdravotník, ve kterých se naši žáci pravidelně probojovávají do krajských kol a v nedávné minulosti postoupili několikrát i do celostátního kola. V těchto dnech jsou žáci školy ve Skalné zapojeni do soutěže Recyklohraní, ve které získávají pěkná umístění, hezké ceny, ale hlavně kladný přístup k péči o životní prostředí. V třídění odpadů jdou žáci školy příkladem všem obyvatelům našeho městečka. Naše škola měla vždy blízko k ekologii. Je to dáno polohou školy, do lesa nebo na louku je blízko, takže v rámci výuky není pro vyučující problém žákům předvést probíranou látku přímo v terénu. Děti chodí na botanické, zeměpisné vycházky, kdy se seznamují s rostlinami, všímají si hlavních znečišťovatelů přírody, černých skládek a podobně. Před několika lety jsme se s kolegy dohodli na uspořádání Dne Země, který se celosvětově slaví vždy v dubnu. Je to zatím jediná akce, která se delší dobu koná pravidelně. V tomto školním roce ji uspořádáme již popáté. V rámci Dne Země se konají různé besedy (například s rybářem, myslivcem, starostou obce, pracovnicí odboru životního prostředí a jiné), poté se žáci vydají do přírody, kde probíhají ekologické hry, pozorování přírody a současně s tím i její úklid. Mimochodem je neuvěřitelné, kolik odpadků a jakého druhu děti najdou. Dost často ani všechno nepoberou!“ rozhovořil se ředitel o ekologické výchově žáků. „Kromě spolupráce s Krajským úřadem napomohlo ke zlepšování ekologického povědomí žáků práce na našem školním vzdělávacím programu. Při rozhodování učitelů, zda jako škola budeme upřednostňovat nějaké zaměření naší školy, učitelé volili mezi sportovním a právě ekologickým. Vzhledem k možnostem (chybějící sportovní zázemí versus blízká příroda) jsme se nakonec dohodli na ekologickém zaměření, které podporuje i více povinných předmětů (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie). Díky tomu žákům od r. 2007/ 2008 přibyl nový předmět Základy ekologie.“
Doufejme, že díky těmto aktivitám bude zodpovědný přístup k přírodě pro většinu těchto dětí samozřejmostí, že bude lepší, než je u starší generace a třídění odpadů pro ně bude přirozené, a nikoli zatěžující. Děti mohou každoročně využívat nabídku Klubu mladých čtenářů a objednávat si knihy, CD a CD-R,čehož využívají hlavně žáci prvního stupně.

Stalo se již příjemnou tradicí jezdit s dětmi do Západočeského divadla v Chebu, první i druhý stupeň navštěvuje divadlo dvakrát ročně, mladší ročníky se můžou těšit na pohádku, žáci druhého stupně naposledy zhlédli představení Romeo a Julie, dále zveme kvalitní umělce k nám do Skalné – v listopadu nás navštívil René Josef s představením Maryša, které se setkalo s velmi kladným ohlasem.

Děti si mohou také předplatit předplatné a navštěvovat divadlo s pedagogickým dozorem ve volném čase.

Velmi zajímavý projekt, který byl určen žákům 9.třídy a velmi je oslovil, se uskutečnil v loňském školním roce – The Action – v rámci prevence sociálně patologických jevů se žáci setkali s policisty, hasiči, záchranáři i tělesně postiženými – hlavně po dopravních nehodách.
Rovněž se konala beseda s policisty či pracovníkem Horské služby ČR. Letos také učitelky 1. a 2. třídy uspořádaly na školním hřišti Halloweenské večerní čtení, při kterém děti po setmění četly písmena psaná prskavkami do vzduchu. Zkušební Halloween se školákům velmi líbil. Žáci 8.třídy měli v rámci zeměpisu besedu o Itálii s rodilým mluvčím, která děti velmi zaujala.

„10.11.2008 jsme v rámci volby povolání a projektu Život s postiženými, vyjeli s první skupinou žáků 9.ročníku na návštěvu ÚSP – Luby. Žáci měli možnost seznámit se s klienty a prostředím, ve kterém žijí. Návštěva byla velice příjemná a poučná. Navázali jsme přátelství a byli pozváni do divadla na jejich vystoupení s Bárou Štěpánovou,“ dodal na závěr ředitel.