Jedním ze zakládajících členů nové profesní organizace měst a obcí v České republice Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) je právě obec Zádub-Závišín.

„Toto dobrovolné sdružení, vzniklé na ideové platformě Nezávislých starostů proti daňové diskriminaci, si jako hlavní cíl vytklo dosažení rovnějšího poměru při rozdělování takzvaných sdílených daní státním rozpočtem mezi obce různých velikostních kategorií,“ vysvětloval starosta Zádubu – Závišína Jiří Nešpor. „Dalším a velice vítaným zdrojem financování obcí by podle sdružení měla být i část Nenárokových dotací, známá též jak Porcování medvěda.“ Tato část rozpočtu státu, dosahující v letošním roce takřka neuvěřitelných 70 miliard korun, je podle starostových slov naprosto nesystémovým prvkem, vytvářejícím navíc korupční prostřední.

Starosta obce Jiří Nešpor se po prvním roce fungování sdružení stal již místopředsedou celostátního předsednictva. V nejbližší době se hodlá spolu se svými kolegy s Krajské rady SMS ČR obrátit na ostatní starosty a zastupitele z Karlovarského kraje s výzvou k připojení se k tomuto hnutí. „Daňová diskriminace malých a středních obcí v České republice je dnes již nesporná a neoddiskutovatelná,“ sdělil Jiří Nešpor. „Na popud SMS ČR nechalo Ministerstvo financí zpracovat hlubokou analýzu finančních potřeb jednotlivých velikostních kategorií obcí na několik desítek nákladových položek v jejich samostatné i přenesené působnosti. Analýza jednoznačně prokázala, že v přepočtu na jednoho obyvatele nejsou celkové náklady největších měst 4,5 krát větší než u malých obcí, ale jsou v souhrnu ani ne 2 krát větší,“ vysvětloval. „U některých jednotlivých nákladových ukazatelů – například dodávka pitné vody – dokonce náklady obce na jednoho obyvatele s růstem velikosti obce klesají.“

Lidé z malých obcí mají konečně pocit, že se jich někdo zastane. „Angažovanost takto malé obce je jistě příkladná a hodná následování,“ chválil Marcel Slováček z Chebu.

Podle starosty je ale otázkou, jak dnešní nejasná politická situace zbrzdí nebo posílí snahu sdružení o spravedlivější přerozdělení sdílených daní cestou změny Zákona o rozpočtovém určení daní. Starostové se však nevzdávají. „Jen přerozdělení, nikoliv navýšení, této položky státního rozpočtu by přililo do rozpočtů obcí a malých měst až o 25 procent prostředků více,“ popisoval starosta Zádubu – Závišína. „A to pouze na úkor rozpočtů několika statutárních měst s přebujelou administrativou a neúměrným podílem jejich mandatorních výdajů.“ Podle jeho slov by dokonce nemuselo ani ke snížení příjmů velkých měst docházet, pokud by se zapojily části Nenárokových dotací do Rozpočtového určení daní.

Příjmy z přerozdělení daní jsou hlavním, a v případě těch majetkově nejchudších obcí, jakou Zádub-Závišín je, takřka jediným finančním zdrojem pro výkon samosprávy.