Záchranáři vyjíždějí na Chebsko kvůli pracovním úrazům poměrně často. Informoval o tom mluvčí Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Lukáš Hutta.

„Na Chebsku je pracovních úrazů hodně a často bývají velmi vážné,“ sdělil. „Vyžadují často letecký transport na specializovaná pracoviště,“ poznamenal.
„Jak pátrám v paměti, je na Chebsku takových úrazů nejvíc. Většinou se jedná o mnohačetná poranění s poškozením páteře či hlavy.“
Jako příklad uvedl dělníka, který při stavbě obchodního centra v chebském Dragounu spadl z desetimetrové výšky nebo dalšího, který se zřítil na chebském sídlišti Skalka z lešení při opravě panelového domu.

„Firmy musí vést evidenci pracovních úrazů,“ uvedla mluvčí úřadu práce Marie Sýsová. „Nám je ale nenahlašují, to je záležitost Inspektorátu bezpečnosti práce.“

Zákon hovoří o tom, že zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu a neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin.

Zákon uvádí i to, že úraz zaměstnavatel hlásí státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (paragraf 39 odstavec 1 zákona o hornické činnosti), vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než pět dní, příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.

Plněním pracovních úkolů je:
výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele nebo na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP – tato činnost musí směřovat k prospěchu zaměstnavatele, činnost na podnět ostatních zaměstnanců, činnost z vlastní iniciativy – pokud k ní není třeba zvláštní oprávnění nebo není konána proti výslovnému zákazu zaměstnavatele – zpravidla se jedná o činnost při odvracení škody, dobrovolná pomoc organizovaná zaměstnavatelem – například sponzorská pomoc školám činnost, která je předmětem pracovní cesty.