Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Cheb: Veřejnost dostane víc informací, strážníci bicykly

Cheb –Politici se v chebské radě dohodli, jakým směrem by se město mělo ubírat.

22.2.2011
SDÍLEJ:

Chebský starosta Pavel Vanoušek. Foto: Deník/ Václava Simeonová

Větší spolupráce s veřejností, doprava a bezpečnost. To jsou priority, které si v rámci programového prohlášení vytyčili představitelé Chebu. Ti nastínili konkrétnější představy, na co se v nacházejících letech zaměřit.

Novinky čeká například oblast bezpečnosti. Jak uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil, už zanedlouho by každá hlídka strážníků měla mít u sebe jednu osobní kameru. V plánu jsou také cyklohlídky. „Rozhodně chceme více kontrol na dodržování vyhlášek, ale také na herny,“ uvedl Pospíšil s tím, že nechtějí vzdát ani boj s prostitucí. „Pokračovali bychom rádi v tom takzvaném chomutovském modelu,“ podotýkal.

Prohloubit by chtěli představitelé města i spolupráci se samotnými obyvateli. „Ve vztahu přístupu k veřejnosti jsme již prodloužili pondělní pracovní dobu, lidé z řad veřejnosti také zasedají v komisích,“ podotýkal starosta Chebu Pavel Vanoušek. „Do budoucna bychom chtěli upravit také naše webové stránky, na kterých je už v současné době víc informací o bodech, které se budou například projednávat v zastupitelstvu,“ sdělil s tím, že by chtěli především zásadnější projekty projednávat přímo s občany, jako tomu bylo ohledně situace na chebském sídlišti Skalka.

Změny by měly nastat také v dopravě. Placených míst a rezidenčního parkování přibude. Změnit by se měla také městská hromadná doprava tak, aby ji občané více využívali. Kromě toho se chtějí představitelé Chebu zaměřit na cyklostezky.

Těžší život budou mít dlužníci. Při odpouštění dluhů už město nebude tak benevolentní. Zpřísní se i podmínky nákupu služeb pro město, a to díky elektronickým aukcím. Ušetřit by se mělo také tím, že úřad nebude až na výjimky přijímat za odcházející pracovníky nové síly. „Samozřejmě, pokud odejde vedoucí právního oddělení, jeho místo musíme adekvátně obsadit,“ vysvětlil Vanoušek s tím, že by toto pravidlo ale mělo platit ve většině případů.

Programové prohlášení na volební období 2010 - 2014 ve městě Chebu

Na základě voleb do Zastupitelstva města Chebu konaných 15. a 16.10.2010 se rozhodli zastupitelé zvolení na kandidátkách ČSSD. ODS a VPM uzavřít koaliční smlouvu. Umožňuje to blízkost názorů na priority při řešení potřeb občanů v rozvoji města v čtyřletém horizontu.

Účastníci smlouvy se programově shodli v tom, že rozpočet města musí být dlouhodobě vyrovnaný, je nutné hledat možnosti úspor ve výdajích města a cesty ke zvyšování příjmů včetně zlepšování hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města. Účastníci dohody jsou si vědomi potřeby urychleně řešit dopravní situaci ve městě včetně parkování a hledat cesty ke zvýšení efektivnosti městské hromadné dopravy. Shoda je v potřebě zlepšit kontrolu dodržování vyhlášek a zákona v oblasti čistoty, bezpečnosti a v boji proti obtěžování občanů vandalismem a výtržnictvím. Účastníci budou společně rozhodně postupovat v oblasti regulace hazardu, pouliční prostituce a distribuce drog. Účastníci podpoří větší účast veřejnosti na rozhodování komisí Rady města (RM) Chebu, výborů Zastupitelstva města (ZM) Chebu a hledání cest k lepšímu informování občanů o rozhodování orgánů města a činnosti městského úřadu. Účastníci budou usilovat o zlepšení podmínek pro kontrolu veřejnosti nad zadáváním zakázek města zveřejňováním zadávacích podmínek, způsobu vyhodnocování, jmen osob podílejících se na výběru a zváží variantu využívání elektronických aukcí i například pro prodej majetku a pronájmy. Účastníci se shodují v potřebě podpory činnosti chebské nemocnice, ekonomické fakulty a středních škol. Stranou pozornosti nesmí zůstat otázky sociální, podmínky pro využití volného času, životní prostředí, obnova kulturního dědictví a zlepšování mediálního obrazu města. Účastníci se shodují na potřebě vytvořit dostatečný prostor pro využití názorů a návrhů všech členů zastupitelstva a možnosti jejich zapojení do práce výborů a komisí, účasti v orgánech společností s majetkovou účastí města, v nadačních fondech apod.
Účastníci se zavázali vypracovat toto programové prohlášení do 31.1.2011 a následně ho předložit ZM.

• Finance města

Cílem je nepřijímat další úvěry s výjimkou úvěrů na přechodné financování akcí, na které bude poskytnuta dotace, a do roku 2014 dosáhnout, aby město bylo schopno z vlastních zdrojů (bez příjmů z prodeje majetku) investovat na úrovni minimálně 65 mil. Kč ročně. Zdrojem budou zvýšené příjmy a efektivnější výdaje.

Zvýšeni příjmů bude dosaženo:

- aktivizací či kapitalizací pohledávek a vytvořením systému, kdy pohledávky budou vznikat v menší míře

- snížením benevolence při odpouštění dluhů (princip Ix a dost)

- zlepšením výnosů z majetku

- zefektivněním činnosti společností, v kterých má město obchodní podíl (návrhy připraví zástupci v orgánech společností)

- aktivní nabídkou zbytného majetku k prodeji

- hledáním vhodných dotačních zdrojů

Úspory budou hledány:

- v efektivnějším nákupu služeb (společný postup při nákupu, elektronické aukce)

- v racionalizaci činností městského úřadu - s účinností od roku 2011 budou přijímáni za pracovníky úřadu a Městské policie (MP) Cheb, kteří ukončí pracovní poměr,
noví pracovníci jen výjimečně

- v činnosti příspěvkových organizací finančním zainteresováním vedoucích pracovníků již od roku 2011 v již uzavřených dodavatelských a mandátních smlouvách (bude provedena revize)

• Řízení úřadu

Cílem je dosáhnout zlepšení komunikace s veřejností, větší efektivity pracovních agend a lepšího využití prostředků vynakládaných na hospodářské činnosti města.

V oblasti komunikace s veřejností:

- projekty zásadního významu budou veřejně projednávány s občany

- návrhy usnesení a podkladové materiály projednávané v ZM budou před projednáním zveřejněny na webových stránkách města

- bude sloučena pracovní pozice mluvčího úřadu, asistenta starosty a vedoucího sekretariátu

- bude zpracován záměr na zřízení recepce úřadu

- zlepší se marketing a PR města vč. jeho webových stránek

V oblasti zefektivním činnosti úřadu:

- bude posílen systém přípravy vlastních pracovníků na obsazování vedoucích pozic v úřadu, příspěvkových organizacích i v obchodních společnostech

- počínaje rokem 2011 bude zvýšena finanční zainteresovanost vedoucích pracovníků úřadu na dosažených výsledcích

- budou zpracovány a posouzeny varianty zefektivnění hospodářských činností města (péče o zeleň, opravy komunikací, úklid, provoz osvětlení, likvidace odpadů atd.) do 30.6.2011

- dojde k začlenění oddělení památkové péče z odboru školství, tělovýchovy a kultury pod stavební odbor

- pracovníkům úřadu se zamezí provozování vlastní podnikatelské činnosti, která je oborově blízká jejich pracovní náplni na MěU

- bude provedena revize systému zadávání veřejných zakázek

- bude vytvořen katalog dodavatelů města

• Oblast rozvoje města, investice

Vytvořený výbor pro strategický rozvoj města a komise výstavby, územního plánu a městské památkové rezervace by měly být garanty kvalitního projednání konceptu a posléze návrhu nového Územního plánu města, jeho provázanosti se Střednědobou strategií rozvoje města, garanty přípravy podmínek pro rozvoj a zatraktivnění městské památkové rezervace a vytvoření návrhu systému na kontrolu dodržování stanovených podmínek a urbanistických zásad při budoucím rozvoji jednotlivých částí města. Budou respektovány principy:

- v Územním plánu nebude podpořena varianta těžby uhlí na Chebsku

- řádně bude pečováno o stavby s významnou historickou hodnotou

- přednost dostanou investice, na které budou získány dotace, a dále pak ty, které mají strategický význam pro rozvoj města (infrastrukturní stavby, podpora
zaměstnanosti, oblasti s velkým rozvojovým potenciálem - např. areál kasáren Zlatý vrch)

- systematicky bude monitorována možnost získání dotačních prostředků pro všechny významnější projekty, vč. tzv. měkkých projektů (ke vzdělávání a rozvoji lidských sil, propagaci, setkávání občanů atd.)

- přednost dostanou projekty dlouhodobějšího charakteru, které budou ekonomicky výhodnější, před projekty dílčími a krátkodobými (celoplošné opravy komunikací)
bude zajištěna důsledná kontrola investičních akcí s uplatněním sankcí

- v odůvodněných případech bude využívána možnost výběru zájemců architektonickou soutěží

- budou hledáni investoři (partneři) pro využití významných pozemků a budov (budova dominikánského kláštera, městský dvůr v Hradební úl., františkánský klášter)

• Hospodaření s majetkem města

Při hospodaření s majetkem se bude vycházet z koncepce přijaté Zastupitelstvem města Chebu v období 2006-2010. Budou hledány cesty, aby byl majetek města spravován efektivně a do konce volebního období 2010-2014 byl z pronajímaného majetku vytvářen zisk na úrovni min. 10 mil. Kč. K tomu se začnou realizovat následující opatření:

- bude rozhodnuto o způsobu správy městských bytů a nebytových prostor

- bude kladen důraz na efektivnější využívání majetku města aktivním hledáním zájemců nebytových prostor

- zbytný majetek, ze kterého jsou roční výnosy nižší než 5 procent jeho hodnoty, bude nabídnut k odkoupení

- bude zpracována technická dokumentace/pasportizace stavu všech městských nemovitostí s návrhem harmonogramu budoucích oprav

- po zpracování cenové mapy nájemného budou posouzeny případné úpravy výše nájmů v městských bytech

- je třeba dokončit zajišťování historického majetku

- zabránit neoprávněnému využívání městského majetku

- provádět kroky k odstranění nucené správy majetku v SRN

- legalizovat a obnovovat cesty v rekreačních oblastech a zahrádkářských osadách

• Oblast sociálních služeb a zdravotnictví

Cílem je rozvinutý funkční systém sociální a zdravotní péče. Bude zajištěna další činnost Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb a provoz domů s pečovatelskou službou. Postupně dojdeme k naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb, schváleného zastupitelstvem města (otázkou zůstává vytvoření systému prostupného bydlení). V oblasti zdravotnictví budeme podporovat činnost chebské nemocnice a zdravotní péči o seniory. Zaměříme se na:

- opravu bývalého kulturního domu na Malém náměstí na Zlatém vrchu a vybudování Střediska sociálních služeb v tomto objektu

- podporu a rozšiřování služeb poskytovaných městskou organizací Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb

- zachováme podporu neziskových organizací působících v oblasti sociální, zdravotní a prevence drogových závislostí z grantového systému

- podporu klubu seniorů a činnosti organizací poskytujících služby pro seniory

- chebskou nemocnici podpoříme finanční dotací nejméně l mil. Kč ročně na nákup přístrojů a vybavení

- sledování možnosti spolupráce chebské nemocnice s partnery v Bavorsku

- vznik informačního centra, které bude podávat informace o všech sociálních službách ve městě a v organizacích, které je nabízejí, a dále poskytovat pomoc při
kontaktu s úřady, podporu a pomoc při uplatnění na trhu práce a zajištění bydlení, poskytovat rodinám informace, aby se lépe orientovaly v sociálním prostředí

- posouzení možnosti výstavby dalšího domu pro bydlení seniorů

• Silniční hospodářství a doprava

Komplexně budeme řešit dopravu a parkování ve městě. Chceme zlepšit individuální dopravu a parkování zavedením placeného a rezidenčního stání v širším centru města, úpravou režimu MHD a budováním parkovacích míst na sídlištích, významně budeme podporovat cyklodopravu. Zaměříme se na:

- vybudování nových parkovacích míst na sídlišti Zlatý vrch, sídlišti Skalka, na Švédském vrchu a v dalších problémových lokalitách

- podporu výstavby nového dopravního terminálu

- vybudování cyklostezek z Hájů do Šlapán, podél Ohře, dokončení cyklostezky z Hájů na Zlatý vrch a přípravu cyklostezky do Františkových Lázní a na Dřenici
podporu vybudování jihovýchodního obchvatu města

- celoplošné opravy vybraných vozovek, zpracování střednědobého plánu rekonstrukcí a celoplošných výsprav

- podporu vzniku parkovacího domu v centru města vytipováním lokality a technickou přípravou

- opatření pro zlepšení bezpečnosti dopravy (přechody pro chodce, obytné zóny)

- budeme podporovat napojení Chebu na vzdušný dopravní prostor (rozvoj letiště)

- zvýhodnění jízdného v MHD pro občany ve věku od 65 let

• Školství, sport, využití volného času

Na provoz základních škol, mateřských škol, Domu dětí a mládeže Sova Cheb a Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Cheb zajistíme v rozpočtu potřebné prostředky. Zachováme a finančně zajistíme možnost využití školních hřišť pro veřejnost. Budeme podporovat činnost středních škol a ekonomické fakulty ZČU. Budeme vytvářet podmínky pro sportovní vyžití a další volnočasové aktivity

- budeme pokračovat v opravách budov škol a v investicích do školních hřišť

- podpoříme činnost Nadace Schola Ludus částkou 200 tis. Kč ročně

- poskytneme ročně 500 tis. Kč Západočeské univerzitě Plzeň, pracovišti Fakulty ekonomické Cheb - za podmínky zajištění činnosti Univerzity třetího věku v Chebu

- budeme podporovat projekty spolupráce škol se zahraničními partnery

- v případě převzetí majetku TJ Lokomotiva Cheb vytvoříme organizaci pro správu sportovních zařízení ve městě

- zpracujeme koncepci sportu a jeho podpory ze strany města

- finančně podpoříme sportovní činnost a společensky významné sportovní akce, zvláštní pozornost bude věnována mládežnickému sportu

• Bezpečnost, dodržováni vyhlášek, činnost městské policie

Občané právem poukazují na nedostatečný dohled na dodržování vyhlášek města, zákonů a dalších předpisů týkajících se oblasti veřejného pořádku. Problémem je i výtržnictví, vandalismus, prostituce a šíření drog. Ke zlepšení situace budou realizována následující opatření:

- zhotovíme chybějící celkovou analýzu prostředí ve správním území Cheb, kde požadujeme seznamy všech heren a restauračních zařízení - s přehledem problémových provozoven. V nich budou probíhat ve spolupráci s Policií ČR pravidelné a hlavně systematické kontroly se zapojením dotčených odborů MěÚ Cheb

- v boji proti prostituci a nabízení sexuálních služeb zajistíme rozbor jejího výskytu spolu s návrhem opatření a kontrol

- zapojíme se do užší spolupráce s municipalitami v Karlovarském kraji k projektu Bezpečné město, jehož cílem je podpora a rozvoj informovanosti - ke zlepšení
operativy

- chceme dosáhnout rovněž lepších výsledků především v systematickém monitorování pořádku, dále také flexibilním odstraňováním vzniklého nepořádku a
černých skládek ve spolupráci s odborem životního prostředí (podpora činnosti pracovní čety pod dohledem MP)

- činnost MP bude více zaměřena na problematiku dodržování vyhlášek (udržování čistoty a pořádku, boj proti výtržnictví a vandalismu, parkování)

dále vylepšíme:

- komunikaci MP s veřejností
- posuzování přestupků (strážník nesmí ztratit tvář, ale nesmí býti ani nelidou), osobní kamery vítáme
- cílenou spolupráci s Policií ČR - s plánem práce k posilovaní v akcích
- spolupráci se školami
- spolupráci v oblastí seniorů formou přednášek
- posílení aktivit v oblasti prevence a problémového chování mládeže
- posílení kamerového systému v krizových oblastech s výhledem na další roky
- vzdělávání strážníků a strážnic v cizích jazycích
- mediální obraz MP (pochůzková činnost)
- vybavenost MP (vč. jízdních kol, cyklohlídky)
- odborná školení a rozbory možných situací za pomoci odborníků na danou problematiku

- dojde k aplikaci projektu Kruh na chebské podmínky. Jeho cílem je širokospektrální
záběr cílených kontrol u problémových občanů a v problémových lokalitách. Projekt
představuje zapojení více složek s rozdílnými pravomocemi v oblasti sankcí a
pravomocí

- vypracování plánů pochůzek v problémových oblastech

• Oblast kultury

Zásadnější organizační změny nastanou v souvislosti s uvedením nového kulturního centra do provozu. Skutečnost, že v roce 2011 si Cheb připomíná 950. výročí od první písemné zmínky o své existenci, by se měla stát impulzem pro další rozvoj aktivit v oblasti kultury

- založíme organizaci pro řízení nově vzniklého kulturního domu, od kterého očekáváme vyšší kvalitu a profesionální angažmá v oblasti kultury, zábavy a služeb
pro zájemce o vhodné prostory na konference, školení, kurzy

- posílíme propagaci Chebu pomocí projektů (např. 950 let města), prezentací a účastí
na důležitých veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí

- budeme usilovat cílenou propagací o zvýraznění historicko-kulturních památek (Chebský hrad. komplex Františkán, městská památková rezervace jako celek)
s cílem dosáhnout jejich zápisu do prestižních seznamů u nás i ve světě

- budeme i nadále podporovat zavedené kulturní akce, které již u nás 'zdomácněly' a těší se přízni našich občanů (Valdštejnské slavnosti, festival FIJO, Chebské dvorky, zahájení turistické sezóny, Léto v Krajince a Klášterní zahradě aj.) s možností zpestření obsahové nabídky

- podporou místní profesionální divadelní scény podtrhuje město Cheb význam Západočeského divadla v Chebu a oceňuje jeho vliv na kulturní život ve městě - zvláště v době oslav 50. výročí jejího působení v Chebu

- zajistíme provedení zásadnější rekonstrukce městské knihovny

- zachováme grantový systém na podporu aktivit v oblasti kultury

- podpoříme činnost Nadačního fondu Historický Cheb částkou 500 tis. Kč ročně

• Partnerské a přeshraniční vztahy

Cheb je připraven pokračovat ve spolupráci s partnerskými městy Nižní Tagil, Rheden, Hof. Bude hledat další možnosti vzájemné výměny (nejen v oblastech sportu, kultur}, školství) a zapojování do významných městských projektů našich partnerů, vč. příležitostí pro podnikatele. V kontaktech s obcemi na druhé straně hranice chce město Cheb propagovat model Tvůrčí sousedské politiky', která bude mít kladný dopad na rozvoj společných regionálních přeshraničních projektů v oblasti kulturně-společenské, turistické i investiční.

- město Cheb nadále podpoří svojí účastí činnost a aktivity přeshraničního sdružení obcí Euregio Egrensis, kde bude zastoupeno v jeho čelních funkcích

- v oblasti financování přeshraničních aktivit se zaměříme na využití dotačního programu Cíl 3 jako možného zdroje financování

- v oblasti zdravotnictví podpoří město Cheb vznik studie o přeshraniční spolupráci zdravotnických zařízení. Její výstupy chceme konzultovat se zřizovatelem těchto
zařízení, Karlovarským krajem, abychom nalezli optimální cestu pro zachování a rozvoj zdravotní péče v kraji i ve městě

- projekt Revitalizace Poohří tematicky i časově naváže na projekt Krajinné výstavy 2013, kterou pořádá hornofalcké město Tirschenreuth. Součinnost obou záměrů
přinese nejen novou kvalitu vytipovaného území - po 8 letech bude dokončenacelková úprava Poohří a podpořen zvýšený zájem o Cheb. V případě nepřiznání dotace, která je zásadní pro zamýšlený objem investic v této lokalitě, hodlá město Cheb i tak reagovat na konání této významné akce u bavorských sousedů a představí variantní program projektu

• Oblast životního prostředí

Stav životního prostředí je významným faktorem podílejícím se na kvalitě života občanů ve městě. S cílem dále zlepšovat životní prostředí budeme postupovat v souladu s následujícími kroky:

- ekologické centrální vytápění z kotelen společnosti TEREA musí být nabízeno za přijatelné ceny

- veřejný prostor chceme dále kultivovat pomocí nových laviček, vodních prvků, revitalizací parků a obnovou drobné zeleně

- boj se sinicemi na Skalce, přestože nejsme majitelem přehrady, nevzdáme a budeme i nadále hledat řešení pro čistou vodu v této nádrži. Pokusíme se podílet na přípravě a realizaci koncepčního řešení týkajícího se celé oblasti přehrady Skalka

- kvalitní péče o městskou zeleň, fungující a efektivní odpadové hospodářství, uklizené ulice či sběrný dvůr v dosahu pro všechny občany musí být samozřejmostí

- budeme využívat nástroje (kontroly, sankce), které nám např. zajistí nižší počet černých skládek, vyšší počet materiálově využitelného odpadu (díky recyklaci a třídění), nelegální nakládání s odpadem budeme penalizovat

- posílíme environmentální výchovu a osvětu občanů města, zapojíme se do iniciativy 'Ekologická stopa českých měst'

• Oblast podpory podnikatelského prostředí a vzniku pracovních míst

Podpora rozvoje podnikání a pracovních míst je neposledním úkolem města a všech jeho složek. K tomu:

-budeme pokračovat a prohlubovat spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Cheb, která je klíčovým zástupcem podnikatelů ve městě. OHK bude připomínkovým místem pro rozhodnutí města, která mohou mít dopad na rozvoj podnikatelského prostředí ve městě

- budeme pracovat na vytvoření organizačně-komunikačního systému pro zajištění spolupráce městské reprezentace podnikatelů a sestavíme střednědobý program témat a nástrojů podpory pro podnikatelskou sféru v lokálním prostoru (resp. výměny věcně příslušných informací)

- budeme podporovat vyšší intenzitu komunikace s podnikatelskou sférou, zejména v oblasti informací o možných podporách podnikání na různých úrovních, zvláštní
pozornost také chceme věnovat programům podpory podnikání napojené na finanční zdroje Evropské unie

- propracujeme systém koordinovaného marketingu a propagace podnikatelského prostředí

- nezastupitelnou součástí takových aktivit musí být součinnost i se subjekty, které prezentují obdobné aspekty podnikání i na úrovni Karlovarského kraje

- dokončíme druhou etapu výstavby průmyslového parku (zároveň vytvoříme databázi nevyužívaných nemovitostí) a ve spolupráci s partnery budeme hledat
potenciální investory

Terminy pro jednotlivá opatření budou stanoveny do 30.4.2011 a plán investic na období 2012-2014 bude zpracován do 31.7.2011

Autor: Václava Simeonová

22.2.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Záběr z kamery vozidla

Tasili zbraň. A tajní policisté jsou teď proto trestně stíhaní

Karlovarský pilot Petr Kopfstein z Team Spielberg skončil v celkovém pořadí Red Bull Air race Masters Class na pátém místě.

Red Bull Air Race: Karlovarský pilot Kopfstein v Masters Class v TOP5

Vzácné poklady na vlastní oči

Zámek Kynžvart - Honosnou šavli knížete Metternicha, rozsáhlou numismatickou sbírku, kroniku města Chebu a mnoho dalších vzácných pokladů mohou vidět návštěvníci zámku Kynžvart.

Svátek oslaví koncertem

Cheb - Vedení města Chebu chystá koncert k 99. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostní koncert se uskuteční v sobotu 28. října od 19 hodin v Západočeském divadle v Chebu.

Policisté zachránili život mladé dívce

Mariánské Lázně – Čest mottu pomáhat a chránit udělali policisté Jakub Mareš a Vojtěch Procházka. Ti zachránili život třináctileté dívce.

Naši prvňáci už ve středu v Chebském deníku, představíme prvňáčky ZŠ Hazlov

Chebsko - Ve středu 18. října najdete v Chebském deníku prvňáky – ZŠ Hazlov.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení