Již po sedmnácté se ve velkém sálu chebské vysoké ekonomické školy sešli studenti nejen z celé republiky, aby poměřili své znalosti. Včera se zde totiž konala dějepisná soutěž studentů, kterou organizuje chebské gymnázium prostřednictvím Nadačního fondu Gaudeamus. Letos se otázky vztahovaly k období Husitského hnutí.

Nejdelší cestu měli gymnazisté z Bratislavy.

„Na soutěž jsme přijeli poprvé,“ uvedl pedagog Jakub Pastier z bratislavské Školy pro mimořádně nadané děti. „K tomu, abychom se přihlásili, nás přivedla touha vyznat se v českých dějinách. O soutěži jsem mnoho slyšel i četl, takže jsem se rozhodl do toho zapojit také studenty. Připravovali jsme se na ní od září,“ dodal.

Ačkoliv se soutěže zúčastnily tři školy z chebského regionu, první místa neobsadila ani jedna z nich. Kromě studentů chebského gymnázia a gymnázia chebské Svobodné školy zastoupili region také mariánskolázeňští gymnazisté. „Z dějepisu budeme maturovat, takže jsme si díky soutěži mohli prohloubit znalosti z husitské doby,“ uvedla Markéta Brašnová, členka tříčlenného soutěžního týmu z Mariánských Lázní. „Alespoň se to nebudeme muset učit. Doufáme, že vyhrajeme.“

Zlato si ale z letošní dějepisné soutěže odnesli gymnazisté z Litoměřic.

Výsledková listina zde

Výsledky dějepisné soutěže

„O období husitů se zajímám také soukromě, takže mě studium bavilo,“ řekl jeden z vítězů, Tomáš Diviak.
Na klání se studenti připravovali od března. „Jsme zde podruhé,“ řekl učitel vítězného týmu Petr Bašus. „Vítězství zavazuje, takže přijedeme také příští rok.“

Ačkoliv soutěž skončila, organizátoři si neoddechnou. Téměř hned začínají přípravy dalšího ročníku.
„Myslím, že s letošním ročníkem mohu být spokojený,“ řekl pořadatel Miroslav Stulák. „Doufám, že ti, kteří nám přispěli, nebudou zklamaní.“

Vyzkoušejte si své znalosti

D O B A H U S I T S K Á

OTÁZKY 1. KOLA
(zakroužkujte dle Vašeho názoru správnou odpověď)

autor : prof. PhDr. Petr Čornej,DrSc.

1. otázka : Na konci roku 1403 se králi Václavu IV. podařilo vrátit do Čech
a uniknout z internace :
a) v Zikmundově Prešpurku
b) v habsburské Vídni
c) ve wittelsbašském Heidelbergu
d) ve viscontiovském Miláně

2. otázka : V letech 1404-1407 se Jan Hus těšil důvěře pražského
arcibiskupa, jímž byl :
a) Jan Železný
b) Konrad z Vechty
c) Zbyněk Zajíc z Hazmburka
d) Albík z Uničova

3. otázka : Po vydání tzv. Dekretu kutnohorského 18. 1. 1409 opustili mnozí
nespokojení příslušníci cizích národů pražské vysoké učení
a část z nich pak stála u zrodu nové univerzity :
a) v Norimberku
b) v Heidelbergu
c) v Ženevě
d) v Lipsku

4. otázka : Vlivným šlechticem, pod jehož záštitou se reformní husitské
myšlenky šířily po roce 1410 na Moravě a který signoval i stížný
list proti Husovu upálení, byl zemský hejtman :
a) Lacek z Kravař
b) Jan Sokol z Vamberka
c) Přemek Opavský
d) Zdeněk Brtnický z Valdštejna


5. otázka : Na konci roku 1410 měla Svatá říše římská tři panovníky
z lucemburského rodu. Byli to:
a) Václav IV., Zikmund, Prokop, markrabě moravský
b) Václav IV., Zikmund, Jan Jindřich, markrabě moravský
c) Václav IV., Zikmund, Jan Soběslav, markrabě moravský
d) Václav IV., Zikmund, Jošt, markrabě moravský

6. otázka : Kostnický koncil byl svolán, aby řešil především problémy :
a) turecké expanze, obsazení papežského stolce a katarské hereze
b) vztahu mezi duchovní a světskou mocí, Husova případu a přijímání
pod obojí způsobou
c) vztahů mezi papežstvím a imperiem, pomoci Byzantské říši a české
otázky
d) reformy katolické církve, odstranění papežského schizmatu a správného
pojetí křesťanské víry

7. otázka : Pověstný glejt Zikmunda Lucemburského zaručoval Janu Husovi
volný pohyb a bezpečí :
a) na území Svaté říše římské v rozsahu pravomocí římského krále
b) na území Svaté říše římské v rozsahu světského i církevního
(kanonického) práva
c) pouze při cestě do říšského města Kostnice
d) na území Svaté říše římské, avšak nikoliv pro návrat do Českého
království

8. otázka : Kostnický koncil poskytl Janu Husovi :
a) tři slyšení
b) čtyři slyšení
c) dvě slyšení
d) žádné slyšení

9. otázka : Nejstarší vyobrazení smrti Jana Husa se v českém prostředí
zachovalo :
a) v tzv. Martinické bibli
b) v tzv. Boskovické bibli
c) v tzv. Litoměřicko-třeboňské bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína
d) v tzv. Jenském kodexu

10. otázka : Autorem strhujícího latinského listu, ještě v 15. století přeloženého do
češtiny a obsahujícího podmanivé líčení skonu Jeronýma Pražského,
byl italský humanista :
a) Enea Silvio Piccolomini
b) Leonardo Bruni z Arezza
c) Lorenzo Valla
d) Poggio Bracciolini


11. otázka : Nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartenberka donutil biskupa Heřmana
z Mindelheimu, aby v březnu 1417 vysvětil husitské kněze
na hradě :
a) Příběnicích
b) Lipnici
c) Karlštejně
d) Lichnici

12. otázka : Jan Želivský byl kazatelem v pražském kostele :
a) sv. Vojtěcha
b) Panny Marie Sněžné
c) sv. Ambrože
d) Panny Marie před Týnem

13. otázka : U zrodu obce Hradiště hory Tábor stáli v předjaří 1420 příslušníci
husitské komunity :
a) z Písku
b) ze Žatce
c) ze Sezimova Ústí
d) z Lomnice nad Lužnicí

14. otázka : Krátce před vyhlášením první protihusitské křížové výpravy byl
15. března roku 1420 ve slezské Vratislavi ukrutně popraven pražský
měšťan :
a) Šimon z domu U bílého lva
b) Jan Velvar
c) Pešík z domu U stříbrné hvězdy
d) Jan Krása

15. otázka : Nejkrvavější bitvou svedenou mezi husity a vojsky Zikmunda
Lucemburského v průběhu roku 1420 bylo střetnutí :
a) u Sudoměře
b) na Vítkově hoře
c) u Malého Boru
d) před Vyšehradem

16. otázka : Od sklonku druhého desetiletí 15. věku vyvíjela činnost jediná fakulta
pražského vysokého učení. Byla to fakulta :
a) právnická
b) lékařská
c) teologická
d) artistická

17. otázka : Textem, jímž Petr Chelčický roku 1421 reagoval na hrůzy válek
a revoluce, byl spis :
a) O boji duchovním
b) O trojím lidu
c) Postila
d) Síť víry pravé


18. otázka : Jeden z nejvýznamnějších husitských politiků a vojevůdců Diviš
Bořek z Miletínka sídlil na hradě :
a) Kumburk
b) Kunětická Hora
c) Bradlec
d) Trosky

19. otázka : Programový zápis východočeského husitského svazu je znám
pod nepříliš přesným názvem :
a) Budyšínský rukopis
b) Královéhradecká smlouva
c) Žižkův vojenský řád
d) Svatohavelská smlouva

20. otázka : Tažení Jana Žižky do Uher, přesněji do oblasti dnešního Slovenska,
se uskutečnilo :
a) roku 1423
b) v březnu 1422
c) na jaře 1424
d) vůbec se neuskutečnilo

21. otázka : Jan Žižka pověřil vykonáním své politické závěti :
a) Viktorina z Kunštátu, Hynka z Kunštátu a Poděbrad,
Kunše z Bělovic
b) Zbyňka z Buchova, Mikuláše z Husi, Kunše z Bělovic
c) Viktorina z Kunštátu, Bartoška z Drahonic, Kunše z Bělovic
d) Viktorina z Kunštátu, Jana Hvězdu z Vícemilic, řečeného Bzdinka,
a Kunše z Bělovic

22. otázka : Husitským šlechticem, který pocházel z Moravy a v první polovině
třicátých let 15. věku kontroloval značnou část Poohří,
Podkrušnohoří a Českého středohoří byl :
a) Ctibor Tovačovský z Cimburka
b) Jakoubek z Vřesovic
c) Vilém z Pernštejna
d) Aleš Vřešťovský z Riesenburka

23. otázka : Hlavním řečníkem husitské delegace, která roku 1429 jednala
v Prešpurku (Bratislavě) s králem Zikmundem Lucemburským, byl:
a) mistr Jakoubek ze Stříbra
b) mistr Peter Payne
c) mistr Václav Koranda z Nové Plzně
d) Prokop Holý

24. otázka : Táborský husitský svaz vytvořil na počátku třicátých let relativně
ucelenou síť svých vojenských posádek :
a) v Horní Lužici
b) ve Slezsku
c) v Bavorsku
d) v Dolních Rakousích

25. otázka : Sirotčí polní vojsko přivedl v žoldu polského krále roku 1433
na jižní břeh Baltu :
a) Jan Roháč z Dubé
b) Bedřich ze Strážnice
c) Chval Řepický z Machovic
d) Jan Čapek ze Sán

26. otázka : V polovině července 1433 oblehla husitská vojska ve snaze
donutit basilejský koncil k ústupkům katolickou pevnost :
a) Olomouc
b) České Budějovice
c) Kolín
d) Plzeň

27. otázka : Převratných majetkových změn, které přinesla husitská revoluce,
se pokusil využít s pomocí listinných falz český šlechtic :
a) Čeněk z Vartenberka
b) Hynek Krušina z Lichtenburka
c) Hynek Krušina ze Švamberka
d) Oldřich z Rožmberka

28. otázka : Autorem díla Vyznání a obrana táborů byl :
a) Petr Chelčický
b) Petr Kániš
c) Mikuláš z Pelhřimova
d) Bedřich ze Strážnice

29. otázka : V prosinci 1434 se pokusil z měst táborského a někdejšího
sirotčího svazu sestavit sílu namířenou proti chystaným dohodám
s císařem Zikmundem a basilejským koncilem :
a) Jan Roháč z Dubé
b) Jan Bleh z Těšnice
c) Prokop Holý
d) Hynce Ptáček z Pirkštejna

30. otázka : Na podzim 1435 zvolila komise složená ze zástupců husitské
šlechty, měšťanů a kněžstva pražským arcibiskupem :
a) Martina Lupáče
b) Mikuláše z Pelhřimova, řečeného Biskupec
c) Jana Rokycanu
d) Prokopa z Plzně

31. otázka : Tzv. basilejská kompaktáta, slavnostně vyhlášená v Jihlavě
5. 7.1436, s platností pro České království a Moravské markrabství:
a) preferovala přijímání pod obojí způsobou
b) zrovnopravňovala přijímání pod obojí způsobou s přijímáním
pod jednou
c) preferovala přijímání pod jednou způsobou
d) povolovala pouze přijímání pod obojí způsobou


32. otázka : Po uzavření kompaktát požadovali husité od basilejského koncilu :
a) aby zrušil celibát, povolil přijímání dítek a legalizoval prostituci
b) aby zrušil celibát, schválil spasitelnost přijímání podobojí
a zakázal přijímání dítek
c) aby zrušil trest smrti, povolil prostituci a schválil laický zpěv v kostele
d) aby uznal spasitelnost kalicha, schválil přijímání dítek
a povolil českou bohoslužbu

33. otázka : Albrechtovi II. Habsburskému vsadili 29. 6. 1438 v Svatovítské
katedrále na hlavu Svatováclavskou korunu :
a) pražský arcibiskup Konrad z Vechty a olomoucký biskup
Pavel z Miličína
b) pražský arcibiskup Jan Rokycana a olomoucký biskup
Pavel z Miličína
c) olomoucký biskup Pavel z Miličína a čeští páni
d) pražský arcibiskup Jan Rokycana a čeští páni

34. otázka : Politickým vůdcem spojených východočeských landfrýdů,
v nichž porevoluční husitství mělo nejpevnější a největší základnu,
byl v letech 1440-1444 :
a) Jiří z Poděbrad a Kunštátu
b) Zdeněk Kostka z Postupic
c) Hynce Ptáček z Pirkštejna
d) Jan Čabelický ze Soutic

35. otázka : V roce 1440 zvolil výbor českého zemského sněmu českým králem
muže, který Svatováclavskou korunu nakonec nepřijal. Byl to:
a) vévoda Vilém Saský
b) vévoda Albrecht III. Bavorský
c) vévoda Kryštof Bavorský
d) vévoda Albrecht VI. Habsburský

36. otázka : Ve vojenských službách Jagellovců a Habsburků v zápase
o uherské království se angažovalo mnoho českých válečníků.
Jeden z níže jmenovaných v Uhrách ale chyběl. Byl to :
a) Jan Jiskra z Brandýsa
b) Jan Čapek ze Sán
c) Jan Talafús z Ostrova
d) Mikuláš z Husi

37. otázka : Dne 7. 9. 1452 byl v Praze sťat významný politik, který se
angažoval na husitské straně již od roku 1416. Doplatil tak na intriky spřádané proti Jiřímu z Poděbrad. Tímto mužem byl :
a) Menhart z Hradce
b) Jan z Rabštejna
c) Jan Zajíc z Hazmburka
d) Jan ze Smiřic


38. otázka : Hlavním politickým fórem v Českém království se po husitské
revoluci stal :
a) zemský soud
b) zemský sněm
c) dvorský soud
d) komorní soud

39. otázka : V čele českého poselstva, které se roku 1457 vydalo do Francie,
aby dojednalo sňatek Ladislava Pohrobka s princeznou Magdalenou, stál :
a) Hynek Koldštejnský z Valdštejna
b) Prokop z Rabštejna
c) Jan z Rožmberka
d) Zdeněk Konopišťský ze Šternberka

40. otázka : V letech 1457-1458 vymohl Jan Rokycana, aby se vznikající
jednota bratrská mohla usadit na litickém panství
Jiřího z Poděbrad ve vsi :
a) Krčín
b) Lhotka u Rychnova
c) Kunvald
d) Nebeská Rybná
...........................................................................................................................
poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 40)

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. KOLA


1b = v habsburské Vídni
2c = Zbyněk Zajíc z Hazmburka
3d = v Lipsku
4a = Lacek z Kravař
5d = Václav IV., Zikmund, Jošt, markrabě moravský
6d = reformy katolické církve, odstranění papežského
schizmatu a správného pojetí křesťanské víry
7a = na území Svaté říše římské v rozsahu pravomocí
římského krále
8a = tři slyšení
9a = v tzv. Martinické bibli
10d = Poggio Bracciolini
11b = Lipnici
12b = Panny Marie Sněžné
13c = ze Sezimova Ústí
14d = Jan Krása
15d = před Vyšehradem
16d = artistická
17a = O boji duchovním
18b = Kunětická Hora
19c = Žižkův vojenský řád
20d = vůbec se neuskutečnilo
21d = Viktorina z Kunštátu, Jana Hvězdu z Vícemilic,
řečeného Bzdinka, a Kunše z Bělovic
22b = Jakoubek z Vřesovic
23b = mistr Peter Payne
24b = ve Slezsku
25d = Jan Čapek ze Sán
26d = Plzeň
27d = Oldřich z Rožmberka
28c = Mikuláš z Pelhřimova
29a = Jan Roháč z Dubé
30c = Jana Rokycanu
31b = zrovnopravňovala přijímání pod obojí způsobou
s přijímáním pod jednou
32d = aby uznal spasitelnost kalicha, schválil přijímání dítek
a povolil českou bohoslužbu
33c = olomoucký biskup Pavel z Miličína a čeští páni
34c = Hynce Ptáček z Pirkštejna
35b = vévoda Albrecht III. Bavorský
36d = Mikuláš z Husi
37d = Jan ze Smiřic
38b = zemský sněm
39d = Zdeněk Konopišťský ze Šternberka
40c = Kunvald

D O B A H U S I T S K Á

OTÁZKY 2. KOLA
(doplňte správné údaje)

autor : prof. PhDr. Petr Čornej,DrSc.


1. otázka : Jan Hus patřil k stoupencům filozofického směru, který se

označuje jako : realismus (wyclifsko-platonský realismus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. otázka : Nejvyšší normou nadřazenou právu světskému i církevnímu

(kanonickému) byl v Husově pojetí : boží zákon (lex Dei)

jehož hlavní principy shrnuly roku 1420 čtyři artikuly pražské.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. otázka : České slovo kacíř, označující heretika, je přejímkou z německého der Ketzer, pojmenovávající původně člena sekty :

katarů (kataři)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. otázka : Král Zikmund Lucemburský jmenoval Čeňka z Vartenberka členem
vybraného dvorského společenství, jehož odznakem byl :

Dračí řád (draka)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. otázka : Autorem husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci byl s největší

pravděpodobností táborský kněz : Jan Čapek (Čapek)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. otázka : V letech 1420-1422 se zúčastnil protihusitských tažení do Čech
Zikmundův oblíbenec, gróf uherské solné komory a vojevůdce

italského původu : Pipo Spano (Pipo Spano z Ozory, Philippo Spano, Philippo Scolari, Pipo Scolari)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. otázka : Nejrozsáhlejší dílo husitského písemnictví Výklad na Zjevenie

sv. Jana sepsal v letech 1420 - 1422 : Jakoubek ze Stříbra
(mistr Jakoubek ze Stříbra)
8. otázka : Roku 1424 vznikla v českém katolickém prostředí veršovaná
skladba, v níž se husita a katolík snaží přesvědčit názorově
nerozhodnutého muže o správnosti svého programu.

Podle protagonistů se pro dílo vžil název : Václav, Havel a Tábor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. otázka : V historickém povědomí přežívá názor, že Žižka byl podruhé
pochován v Čáslavi. Jeho první hrob se však nacházel před

velikým oltářem v chrámu : sv. Ducha v městě : Hradci Králové
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. otázka : Pražský převrat 17. dubna 1427 otevřel prostor k součinnosti
a politické převaze tří hlavních husitských svazů :
(uveďte všechny tři)

táborského + sirotčího (východočeského) + pražského
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. otázka : Hospodářská blokáda, která postihla během revoluce husitské
oblasti Čech, nebyla nepropustná. S vyhlídkou na dominanci
v porevolučních obchodních stycích ji vědomě porušovali kupci

z jihoněmeckého města : Norimberka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. otázka : Mistr Vavřinec z Březové byl nejen kronikář a básník, ale také
překladatel. Kromě nedokončeného překladu Světové kroniky
přeložil ve službách Václava IV. do češtiny i oblíbený, napůl fiktivní

cestopis tzv. Johna Mandevilla (Mandevillův, Jana Mandevilla)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. otázka : Kromě Husitské kroniky Vavřince z Březové je nejdůležitějším
historickým pramenem k dějinám husitského věku soubor textů
pražského a východočeského původu. Od časů Františka

Palackého se pro něj vžilo označení Staré letopisy české
(Staří letopisové čeští)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. otázka : Husovým žákem byl konzervativní husitský mistr Jan Příbram.
Polemizoval hlavně s tábory, jejichž kněze podrobil tvrdé kritice

v česky psaném spisu Život kněží táborských
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. otázka : Na svatomartinském sněmu konaném v listopadu a prosinci 1433
byl zvolen do čela husitské zemské vlády v Čechách a na Moravě

někdejší Žižkův spolubojovník Aleš Vřešťovský z Riesenburka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. otázka : Dne 5. září 1439 zemřel v Praze na morové onemocnění významný
matematik, astronom, lékař, farář u sv. Michala na Starém Městě

pražském a Husův přítel Křišťan z Prachatic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. otázka : V roce 1445 vzbudil pozornost české veřejnosti sedlák Jakub,
který se prohlásil králem Artušem. Své sídlo si příznačně zřídil

u severočeské vsi Stadice
18. otázka : Soudobá katolická propaganda obviňovala Jiřího Poděbradského
nejen z otrávení krále Ladislava Pohrobka, ale i českého šlechtice,

který zemřel 3. února 1449. Uveďte jeho jméno : Menhart z Hradce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. otázka : Zemskému správci Jiřímu Poděbradskému a Janu Rokycanovi se
podařilo konfesijně sjednotit kališníky poté, co 1. září 1452

kapitulovalo před Poděbradovými vojsky město Tábor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. otázka : Roku 1454 získal Jiří z Poděbrad do zástavního držení rozsáhlé
české pohraniční území, které později obdrželo status hrabství.

Uveďte jeho název : Kladsko

....................................................................................................................
poznámka : správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů - 46)


SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. KOLA


1. otázka : realismus (wyclifsko-platonský realismus)

2. otázka : boží zákon (lex Dei)

3. otázka : katarů (kataři)

4. otázka : Dračí řád (draka)

5. otázka : Jan Čapek (Čapek)

6. otázka : Pipo Spano
(Pipo Spano z Ozory, Philippo Spano, Philippo Scolari, Pipo Scolari)

7. otázka : Jakoubek ze Stříbra (mistr Jakoubek ze Stříbra)

8. otázka : Václav, Havel a Tábor

9. otázka : sv. Ducha + Hradci Králové

10. otázka : táborského + sirotčího (východočeského) + pražského

11. otázka : Norimberka

12. otázka : tzv. Johna Mandevilla (Mandevillův, Jana Mandevilla)

13. otázka : Staré letopisy české (Staří letopisové čeští)

14. otázka : Život kněží táborských

15. otázka : Aleš Vřešťovský z Riesenburka
(Aleš Vřešťovský, Aleš z Riesenburka)

16. otázka : Křišťan z Prachatic

17. otázka : Stadice

18. otázka : Menhart z Hradce

19. otázka : Tábor

20. otázka : Kladsko

D O B A H U S I T S K Á

OTÁZKY 3. KOLA
(doplňte správné údaje)

autor : Mgr. Miroslav Stulák

"A"
(dopište v textu chybějící údaj)

1. věta : Již bitva u Hořic roku 1423 ukázala jasnou převahu Žižkova lidového

vojska, právě tak, jako další bitva u Strauchova Dvora v blízkosti Hradce Králové, smutně proslulá tím, že zde poprvé „šla archa proti arše“, když se na bojišti srazila

dvě husitská vojska. Katastrofální prohra Pražanů a jejich spojenců u
Malešova dovršila Žižkovu moc a oprávněnou pověst o jeho neporanitelnosti. Teprve

roku 1425 byl mírem Vršovickým dočasně zastaveny domácí války, které si krutostmi a krvavými oběťmi nezadaly s vpády nepřítele.
(literatura : Jiří Kejř, Husité, Panorama 1984, str. 160)

2. věta : Betlém, protějšek Milíčova Jeruzaléma, vznikl v krátkém čase let

1391 -1394. Kramář Kříž (jméno) mu dal kus vlastní parcely, Hanuš (jméno)

z Milheimu založení kaple prosadil.
(literatura : Petr Hora, Toulky českou minulostí, 2. díl, Práce 1991, str. 243)

3. věta : Po prvních diskrétních kontaktech, které navázali představitelé

basilejského koncilu s husitskými duchovními, proběhly na jaře 1432 v Chebu
téměř přátelské rozmluvy, jejich výsledkem bylo bezprecedentní ujednání nazývané

Soudce Chebský. Husitským teologům v něm bylo přiznáno a zaručeno právo vystoupit na koncilu a vést s představiteli katolicismu svobodnou rozpravu o čtyřech artikulech.
(literatura : Gabriela V. Šarochová, České země v evropských dějinách, Paseka 2006, str. 347-8)


" B "
(spojte jednotlivé pojmy, aby spolu logicky souvisely : tj. číslo + písmeno)

1 Jan Želivský A Tachov
2 kardinál Francesco Zabarella B hejtman v Kolíně
3 Pikarti C dohoda o Chebském soudci
4 Martínek Húska „Lokvis“ D Kostnice
5 Zdeněk z Labouně E chrám Panny Marie Sněžné
6 Bitva u Sudoměře F Píseň o vítězství u Domažlic
7 Diviš Bořek z Miletínka G Klokoty r. 1421
8 křížová výprava H Břeněk z Dolan
9 Prokop Holý CH Roudnice
10 Vavřinec z Březové I Kutnohorský dekret
…………………..
1 + E
2 + D
3 + G
4 + CH
5 + I
6 + H
7 + B
8 + A
9 + C
10 + F
-------------------------------------------------------------------------------------------------
" C "
(seřaďte postupně osobnosti - podle data úmrtí)
(Martínek Húska řečený Lokvis, Prokop Holý, Jeroným Pražský, Jan Želivský, Jakoubek ze Stříbra)

rok 1416 = Jeroným Pražský

rok 1421 = Martínek Húska („Lokvis“)

rok 1422 = Jan Želivský

rok 1429 = Jakoubek ze Stříbra

rok 1434 = Prokop Holý
-------------------------------------------------------------------------------------------------
" D "
(doplňte alespoň příjmení autora následujících publikací)

1. Kdy umírá vojevůdce = Miroslav Ivanov

2. Předhusitské Čechy = Zdeněk Fiala

3. Lipanská křižovatka = Petr Čornej

4. Poslední Lucemburk na českém trůnu = František Kavka

5. Hranice pravdy = František Šmahel
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. KOLA

„ A “

1. věta = 1423 + Strauchova + Pražanů + vršovickým 2. věta = Kříž + Hanuš
3. věta = Chebu + Soudce Chebský
----------------------------------------------------

„ B „

1 Jan Želivský E chrám Panny Marie Sněžné
2 kardinál Francesco Zabarella D Kostnice
3 Pikarti G Klokoty r. 1421
4 Martínek Húska „Lokvis“ CH Roudnice
5 Zdeněk z Labouně I Kutnohorský dekret
6 Bitva u Sudoměře H Břeněk z Dolan
7 Diviš Bořek z Miletínka B hejtman v Kolíně
8 křížová výprava A Tachov
9 Prokop Holý C dohoda o Chebském soudci
10 Vavřinec z Březové F Píseň o vítězství u Domažlic ----------------------------------------------------

„ C „

rok 1416 = Jeroným Pražský

rok 1421 = Martínek Húska („Lokvis“)

rok 1422 = Jan Želivský

rok 1429 = Jakoubek ze Stříbra

rok 1434 = Prokop Holý
----------------------------------------------------

„ D „

1. Kdy umírá vojevůdce = Miroslav Ivanov

2. Předhusitské Čechy = Zdeněk Fiala

3. Lipanská křižovatka = Petr Čornej

4. Poslední Lucemburk na českém trůnu = František Kavka

5. Hranice pravdy = František Śmahel

„ E „

erb č. 1 : Kostkové z Postupic
erb č. 2 : Páni z Kravař
erb č. 3 : Páni z Kunštátu a Poděbrad
erb č. 4 : Páni z Rabštejna
erb č. 5 : ze Smiřic
erb č. 6 : Páni ze Švamberka
erb č. 7 : Páni z Vartenberka
erb č. 8 : z Vřesovic
erb č. 9 : Zajícové z Hazmburka
erb č. 10 : Jan Žižka z Trocnova
---------------------------------------------

„ F „

č. 1 : halapartna
č. 3 : sudlice
č. 8 : cep
č. 9 : kropáč
č.10 : řemdih
---------------------------------------------

„ G „

obr. 1 : hrad Litice
obr. 2 : hrad Kotnov (Tábor)
obr. 3 : hrad Kunětická Hora
obr. 4 : hrad Lipnice
obr. 5 : hrad Rábí
obr. 6 : hrad Pernštejn

počet bodů : ........... gymnázium : ..........................
ul. ………………..

příjmení účastníků : ........................
....................... .......................

D O B A H U S I T S K Á

OTÁZKY 4. KOLA
(odpovězte na otázku)

autor : prof.PhDr. Petr Čornej,DrSc.

1) - Určete, který z Husových spolupracovníků a přátel pronesl kázání
na paměť Jana Husa a dalších mučedníků husitského chápání božího zákona :
„Myslím, že dobře víte, co všecko v Kostnici vytrpěl, sotvaže tam byl jat zástupem ozbrojenců. Bylo by příliš dlouhé o tom o všem vyprávět. Připomenu stručně aspoň to, že byl vězněn v okovech déle než třicet týdnů a že ho nepřátelé evangelické víry co nejvíce trápili hladem, žízní a jinými útrapami, pokušeními a úklady. Nad to nade všecko přidal Pán budoucí blaženosti z obzvláštní lásky svému věrnému rytíři přetěžké nemoci těla: za prvé kamínek, za druhé horečky, za třetí bolesti zubů a hlavy a za čtvrté zvracení s krví. To sám dosvědčuje v jednom ze svých listů a píše, že to jsou znamení lásky, která mu dal pan Ježíš Kristus.“
Jakoubek ze Stříbra

2) - Určete, čí jméno je uvedeno na závěr listu, který přibližuje atmosféru husitské revoluce :
„Jedno mějte chléb, pivo, obrok koňům připravený a všickni braň vojenskou, neb již jest čas netoliko proti domácím, ale proti cizozemcům. Pomněte na váš první boj, ješto ste malí proti velikým,nemnozí proti mnohým, neodění proti oděným statečně bojovali. Však ještě ruka boží není ukrácena.“
Jan Žižka

3) - Určete autora a název díla, které obsahuje následující pasáž :
„Když tedy přinesl posel do Berouna králi tyto a četné jiné důvody k míru a dohodě, on přečetl list, naplněn vzteky vybuchl v nadávky Hradeckým a posla mnohonásobně pohaněl, a kdyby nebyli zakročili dvořané, byl by mu snad uťal hlavu. I pravil: „Naseruť jim dříve do rypáků, než bych ustoupil z Vyšehradu; ať mně ti selští chlapi postoupí město Hradec, kterého se zmocnili podvodem.“
Vavřinec z Březové + Husitská kronika

4) - Určete kdo, kde a kdy vyslovil následující pasáž a jakého artikulu se řeč týká :
„Nechceme však v našem artikulu mluvit o svobodě obecně nebo příliš široce pojaté, aby snad ve jménu této svobody si porůznu každý nepřivlastnil úkol kázat, ať je vhodný nebo nevhodný, schopný nebo neschopný, povolaný nebo nepovolaný, poslaný nebo neposlaný, jak o nás někteří pošetile říkají a tvrdí v českém království, jakkoli nepříliš spravedlivě. V této věci mluvíme konkrétně o svobodě nikoli v tomto špatném slova smyslu, ale jako o schopnosti samým Pánem povolené a schválené, kterou přijímá každý, kdo je řádně přijat do stavu diakonského nebo kněžského. Tomu by neměla stát v cestě podle Kristova zákona žádná nezákonná překážka …“
Oldřich ze Znojma + na koncilu v Basileji + rok 1433
+ artikulu o svobodě kázání Božího slova

5) Filmová trilogie (3. díl „Proti všem“) režiséra Otakara Vávry zachycuje v závěrečné části bitvu, ve které došlo k prvnímu měření sil mezi husitskými a křižáckými vojsky.

O jakou bitvu se jedná : Na Vítkově

poznámka : správná odpověď = 3 body (maximální počet bodů - 27)

počet bodů : ........................

podpis člena poroty : ........................

podpis člena dozorčí rady : ........................


D O B A H U S I T S K Á

OTÁZKY 4. KOLA
(odpovězte na otázku)

autor : prof.PhDr. Petr Čornej,DrSc.

1) - Určete, který z Husových spolupracovníků a přátel pronesl kázání
na paměť Jana Husa a dalších mučedníků husitského chápání božího zákona :


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


2) - Určete, čí jméno je uvedeno na závěr listu, který přibližuje atmosféru husitské revoluce :


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3) - Určete autora a název díla, které obsahuje následující pasáž :


………………………………………………………………………… + ……………………..………………………………………………….......


4) - Určete kdo, kde a kdy vyslovil následující pasáž a jakého artikulu se řeč týká :


…………………………………….…. + ……………………….……………… + …………….... + ………………………..…………………….……


5) Filmová trilogie (3. díl „Proti všem“) režiséra Otakara Vávry zachycuje v závěrečné části bitvu, ve které došlo k prvnímu měření sil mezi husitskými a křižáckými vojsky.

O jakou bitvu se jedná ?…………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
poznámka : správná odpověď = 3 body (maximální počet bodů - 27)

počet bodů : ..........

podpis člena poroty : ........................

podpis člena dozorčí rady : ........................
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 4. KOLA

1. citát : Jakoubek ze Stříbra
2. citát : Jan Žižka
3. citát : Vavřinec z Březové + Husitská kronika
4. citát : Oldřich ze Znojma + na koncilu v Basileji + rok 1433
+ artikulu o svobodě kázání Božího slova
film : bitva na Vítkově