Koordinátorka Dobrovolnického centra v Chebu Jana Kolafová neodmítla žádost Deníku o rozhovor. Minulý týden pořádalo centrum nábor nových dobrovolníků a nejen o tom s námi hovořila.

Jste koordinátorka Dobrovolnického centra. V čem spočívá vaše práce?
Moje práce je velmi pestrá. Zahrnuje jak chod dobrovolnického centra (DC) tak i péči o dobrovolníky. Když mluvím o fungování DC, mám na mysli například zajištění otevíracích hodin pro veřejnost vždy v úterý od 9.00 do 12.00 a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin ve farním domě na Kostelním náměstí v Chebu. Během nich se může kdokoli, kdo pomoc potřebuje nebo nabízí, přijít informovat. Ten, kdo pomoc potřebuje, se dozví, jaké jsou naše možnosti a co mu můžeme v jeho konkrétním případě nabídnout. Ten, kdo se chce zapojit do dobrovolnické služby, se seznámí s našimi programy a vybere si oblast, kde má chuť pomáhat.
Dále sem patří propagace dobrovolnictví. Ta zahrnuje informování veřejnosti o existenci DC, o naší činnosti a v probouzení zájmu o dobrovolnickou činnost v chebském regionu, což vede k rozvoji sociálně citlivé a solidární občanské společnosti. Nedávno si mohli čtenáři všimnout letáčků našeho DC ve městě nebo v autobusech MHD, které zvali nové zájemce do našich řad. V říjnu jsme ve spolupráci s Muzeem Cheb a PhDr. Šebestou pořádali přednášku o kostele sv. Mikuláše. Ta sloužila mimo jiné i ke zviditelnění hlídací služby v tomto kostele, kterou vykonávají právě naši dobrovolníci. Jsou většinou už v seniorském věku, a proto bychom rádi získali i do tohoto programu nové spolehlivé lidi. Pravidelně také pořádáme přednášky a besedy pro studenty na středních školách a na Západočeské univerzitě v Chebu. V případě potřeby pořádáme besedy o naší činnosti i se zaměstnanci zařízení, do kterých naši dobrovolníci docházejí.
Od druhé poloviny listopadu budou také k vidění fotografie dokumentující naši činnost ve vestibulu Městského úřadu v Chebu.
Nejdůležitější součástí mojí práce je péče o naše dobrovolníky. Ta začíná náborem a výběrem dobrovolníků a pokračuje jejich výcvikem a vzděláváním. Vzdělávání je zaměřeno vždy prakticky s ohledem na službu, do které jsou zapojeni, a vzděláváme je formou pravidelných seminářů, supervizí a školení, čímž se snažíme zkvalitnit jejich službu předcházet jejich vyhoření. Některých přednášek se účastní i zaměstnanci ze spolupracujících zařízení. Dále koordinuji dobrovolníky zapojené v našich vlastních službách a programech, což znamená, že zprostředkovávám jejich pomoc v zařízeních, se kterými spolupracujeme především v sociální či zdravotní sféře.

Jak dlouho vlastně v Chebu DC funguje?
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb vzniklo na jaře loňského roku. Už na konci loňského roku jsme získali od odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra akreditaci na všechny naše programy, což zaručuje všem našim partnerům spolehlivou a bezpečnou spolupráci.

Proč vzniklo?
Dobrovolnictví jako přirozená součást života chebských farníků zde fungovalo už řadu let. Začala se však zvyšovat poptávka po našich službách, a tak bylo potřeba získat nové spolupracovníky a oslovit veřejnost. Také se ukazuje, že i když se do dobrovolné služby zapojují amatéři, nedá se dlouho vykonávat amatérsky, a proto přišel pater Petr Hruška s myšlenkou založit po vzoru jiných měst vlastní DC. Naše dobrovolnické centrum se hned po svém vzniku stalo členem Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, což nám umožňuje výměnu informací a zkušeností z oboru.

Kolik dobrovolníků se do projektů DC zapojilo?
V průběhu již téměř dvou let se zapojilo do jednorázových akcí nebo dlouhodobých programů 135 dobrovolníků z Chebu a okolí.

Jaké projekty DC dělá
Naše programy jsou zaměřené na seniory, rodiny s postiženými dětmi nebo na ochranu kulturního dědictví.
Dobrovolníci zapojení v projektu „Bolest a moudrost“navštěvují seniory a vážně nemocné v léčebně dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory nebo jejich domovech, aby jim přinesli kontakt s okolním světem, radost ze setkání a přátelství. Pokud je to možné, chodí společně s klienty na krátké procházky, vyřizují drobné nákupy či pomáhají zařizovat různé záležitosti..
Dobrovolníci zapojení v programu „Sasanka“poskytují službu hlídání dětí během svépomocné skupiny pro rodiče nebo doprovázejí děti či tlačí vozík při jednorázových společných akcích.
Dobrovolníci zapojení v programu „Martinův plášť“ pomáhají v Centru sv. Alžběty v charitním šatníku a centru hygienické očisty se sběrem, tříděním a vydáváním oděvů pro potřebné.
Dobrovolníci zapojení v programu „Dědictví otců“pomáhají při hlídání kulturních památek a provádějí službu zpřístupnění objektů. V současnosti se to týká dvou objektů: poutního místa Maria Loreto a kostela sv. Mikuláše v Chebu.
V rámci celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika vždy začátkem ledna, koledují dobrovolníci převlečeni za „tři krále“ a shromažďují příspěvky veřejnosti na předem daný záměr. Přitom rozdávají letáčky s informacemi o místních sociálních službách nebo pomáhají při organizaci doprovodných akcí.


Jaké věkové rozmezí dobrovolníků je?
Naše nejstarší dobrovolnice letos oslavila 87. narozeniny. K nejmladším dobrovolníkům patří děti, které se zapojují do koledování při Tříkrálové sbírce už od 4 let.

Máte pro naše čtenáře nějaký osobní vzkaz?
Chtěla bych všechny, které předchozí řádky zaujaly, pozvat, aby se k nám přišli podívat. Třeba zjistí, že se mohou přidat a že i je pomáhání baví. Mohou nás navštívit na Kostelním náměstí 15 v Chebu, zavolat na telefonní číslo 731 619 729 nebo si prohlédnout naše stránky : www.dobrovolnci.farnostcheb.cz.