Odpověď hejtmana Josefa Pavla si přečtěte zde:

Karlovy Vary 4. září 2007

Vážená paní Huttová,

děkuji za Váš dopis ze dne 31. srpna 2007, ve kterém se na mě obracíte ssouvislosti snemocnicemi vnašem kraji, resp. snemocnicemi, které zřizuje Karlovarský kraj a které jsou zařazeny vKarlovarské krajské nemocnici, a.s. Jelikož se část Vašeho dopisu objevila vmédiích, rozhodl jsem se reagovat také formou otevřeného dopisu.

Předmětem diskuse vposlední době je především náhrada standardních lůžek neurologického oddělení vChebu lůžky neurorehabilitačními. Setkávám se často snámitkou, kterou zmiňujete i Vy, že toto opatření znamená nějaký zánik péče o občany Ašska, případně Chebska.

Rozhodně však tomu tak není. Zodborných klinických auditů i zvývoje posledních let vyplynuly pro naše nemocnice určité důsledky. Ukázalo se, že pro léčení skutečně urgentních cévních mozkových příhod, řečeno obecnějším jazykem mrtvic, jsou nejdůležitější dvě věci: jednak co nejrychlejší zásah záchranné služby, která pacienta převezme a poskytne mu prvotní péči, a jednak co nejvyšší úroveň pracoviště, kam bude pacient dopraven a ve kterém budou kdispozici také další návazné obory urgentní péče (ARO, vyšetřovací technologie typu počítačové tomografie a magnetické rezonance, a další).

Oddělení neurologie vChebu fungovalo vuplynulých letech dlouhodobě vrežimu výjimky, neboť nemělo dostatek kvalifikovaných neurologů. Jejich nedostatek se nepodařilo řešit ani zvýšením platů lékařů - jen pro ilustraci dodávám, že platy lékařů vcelé Karlovarské krajské nemocnici, a.s., jsou nyní vyšší než platy ve dvou třetinách fakultních nemocnic vČR.

Proto bylo rozhodnuto centralizovat péči o akutní cévní mozkové příhody vnemocnicích vSokolově a vKarlových Varech, kde pro tuto péči jsou jak lékařské kapacity, tak potřebné technické vybavení a související lékařské obory. Nejde tedy o omezení lékařské péče o obyvatele kteréhokoliv města kraje, naopak, snažíme se vytvořit podmínky pro to, aby taková péče měla odpovídající úroveň, a měla šanci zachránit život pacienta a minimalizovat následky jeho zdravotní příhody.

Vuplynulých letech kraj investoval desítky miliónů korun do výjezdových stanovišť zdravotní služby, mimo jiné modernizoval výjezdová stanoviště vMariánských Lázních a vAši, právě proto, aby zajistil co nejrychlejší přítomnost zdravotníků u pacientů vzávažném stavu. Tam hrají úlohu skutečně minuty, a Karlovarský kraj patří kprvním zkrajů České republiky, kde je garantován standardní dojezd k pacientovi do 15 minut od přijetí tísňového volání.

Důležité pro život pacienta následně je, aby pracoviště které jej převezme, bylo schopno zajistit potřebnou úroveň péče, a to 24 hodin denně. To je daleko důležitější než to, zda do tohoto pracoviště pojede pacient o dvacet minut déle (což je doba přepravy vozidlem záchranné služby zChebu do Sokolova). Tedy ani zde nedochází komezení zdravotní péče, naopak, kjejímu posílení – vChebu by se pacientovi prostě vtomto oboru kvalitní péče nemuselo dostat, a to nelze riskovat.

Naopak, co se snažíme posílit, je rehabilitace pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě, která je daleko dlouhodobější a nehrozí při ní riziko prodlení, nicméně vyžaduje také pravidelnou odbornou neurologickou péči, a pro uzdravení pacienta a kvalitu jeho zdraví po prodělané příhodě je mimořádně důležitá. Proto souhlasím stím, aby vchebské nemocnici vznikla lůžka neurorehabilitační péče, kterou je možno vtéto nemocnici bez problémů provozovat. Zůstává samozřejmě zachována neurologická ambulance, takže pokud pacient sneurologickým problémem do chebské nemocnice přijde, bude vyšetřen. Pokud bude jeho stav akutní, lékař okamžitě přivolá vůz záchranné služby a odešle jej na specializované pracoviště.

Rozumím tomu, že každá taková změna ve zdravotnictví vyvolá mnoho vášní a protestů. Sám bych byl nejradši, kdyby se do nemocnice vChebu hlásili odborně způsobilí lékaři a byli schopni zajistit pro občany Karlovarského kraje péči na nejvyšší úrovni. Pak bychom podobnou situaci nemuseli vůbec řešit. Skutečnost je však taková, že lékařů je vČeské republice dlouhodobě nedostatek, mnozí znich odcházejí i do zahraničí. Jen díky spolupráci sČeskou zdravotní, a.s., která je pověřena manažerským řízením Karlovarské krajské nemocnice, tedy nemocnic vChebu, Sokolově a Karlových Varech, a jejím odborným kontaktům, se daří například zajistit spolupráci sexterními lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice vPraze, a udržet tak vchodu ARO nemocnice vChebu. Jen díky tomu vlastně může chebská nemocnice vůbec fungovat – to by bez zajištění provozu oddělení ARO nemohla.

Chci Vás tedy ujistit, vodpovědi na výtku ve Vašem dopise, že při rozhodování o krajských nemocnicích myslíme PŘEDEVŠÍM na lidi a na geografické možnosti regionu. Náš region je jedním znejmenších vČeské republice, čehož geograficky využíváme pro koncentraci urgentní péče. Pokud myslím na lidi, myslím především na občany našeho kraje, na potenciální pacienty. Lze namítnout, že rodinní příslušníci pacienta za ním možná budou muset dojíždět do jiného města. Nicméně za daleko důležitější než dojíždění na návštěvu, a věřím, že i rodinní příslušníci pacientů se mnou budou souhlasit, považuji, aby se pacient co nejlépe uzdravil a zotavil, a co nejdříve vrátil mezi své blízké.

A to je vsoučasných podmínkách možno zajistit pouze tímto způsobem, jakkoliv vyvolal protesty chebských politiků a samozřejmě i některých lékařů chebské nemocnice. Mohu Vás však ujistit, že tato opatření byla konzultována s odbornými lékařskými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a ty uznávají tato opatření a chápou je jako zvyšování kvality péče o pacienta.

Vsystému zdravotnictví vždy existovala jistá centralizace vysoce odborných oborů. Transplantace srdce se také nevykonávají vkaždé nemocnici, ale vkaždé zemi je jen několik pracovišť, která je mohou provádět. Vchebské nemocnici zůstávají zachovány všechny základní obory, a poskytuje pacientům standardní péči. Avšak tam, kde je skutečně akutně ohrožen život pacienta, se snažíme pacienta dostat na pracoviště odborně, personálně i technicky dokonale zajištěné, a to bohužel vsoučasné situaci znamená vpřípadě cévní mozkové příhody do Sokolova nebo do Karlových Varů.

Věřím, že tyto důvody pro rozhodnutí o změně statutu neurologického oddělení vchebské nemocnici pochopíte, nejen jakousi „z nouze ctnost“ danou nedostatkem lékařů, ale také jako snahu tuto situaci řešit tak, aby kvalita péče o pacienta nejen byla zachována, ale aby byla dokonce zlepšena.