Už je jasné, jaká významná data budou na časové ose od artefaktu v horní části chebského náměstí Krále Jiřího z Poděbrad ke konci pěší zóny. Z dějin města Chebu je vybral historik Jaromír Boháč. Na ose bude třeba rok první písemné zmínky o Chebu, datum založení továrny Eska nebo také rok, kdy bylo srovnáno se zemí Rudolfinum. Události si budou moci přečíst občané i turisté, objeví se totiž ve třech řečech – v češtině, němčině a angličtině

Seznam datumů:

1061

…que procedit de Egire…

První písemná zmínka o Chebu

1135

Chebsko se stává správním celkem

1140

První zmínka o Chebské farnosti

1146

Cheb přechází po smrti Diepolda III. do rukou Štaufů

1149

Cheb je nazýván opevněným tržištěm

1167

Chebsko získává císař Friedrich Barbarossa

1179

Zahájena stavba císařského hradu v Chebu

1203

Cheb poprvé nazýván městem

1213

První zmínka o hradní kapli

1220

Stavba městského kostela sv. Mikuláše

1241

První známá městská pečeť

1256

Postavena první klášterní budova minoritů

1258

V Chebu se usazuje řád německých rytířů

1264

První zmínka o řádu klarisek v Chebu

1266

Správy Chebu se ujímá Přemysl Otakar II.

1270

Velký požár ničí staré město

1271

Přemysl Otakar II. svěřuje městský špitál řádu křížovníků

1277

Cheb jmenován poprvé jako říšské město

1279

Rudolf Habsburský potvrzuje Chebu veškerá práva a výsady

1285

Vysvěcení nového kostela minoritů

1289

V Chebu jedná král Václav II. s Rudolfem Habsburským

1291

Cheb se dává pod ochranu krále Václava II.

1296

Václav II. dává svolení ke stavbě dominikánského kláštera

1304

Vlády nad Chebskem se ujímá Albrecht Habsburský

1310

Vzniká nejstarší chebská soudní kniha

1315

Král Ludvík Bavor oznamuje Chebu zástavu českému králi

1318

Jan Lucemburský a Ludvík Bavor jednají na chebském hradě

1322

Zástavní listina Jana Lucemburského potvrzuje chebská privilegia

1330

Zlatá bula císaře Ludvíka osvobozuje Cheb od cla v celé říši

1349

Karel IV. uděluje Chebu právo razit vlastní mince

1350

První velký židovský pogrom v Chebu

1352

Sepsán městský zákoník

1355

Zlatá bula císaře Karla IV. osvobozuje Cheb od cla v celé říši

1375

Dokončena stavba nové synagogy

1376

Václav IV. potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody

1389

Král Václav IV. sjednává na říšském sněmu v Chebu zemský mír

1390

Jsou založeny městské daňové knihy

1414

Dokončena stavba nového kostela sv. Bartoloměje

1430

Cheb je obléhán husitským vojskem

1432

Mezi utrakvisty a koncilem dojednán Soudce smluvený v Chebu

1437

Zlatá bula císaře Zikmunda potvrzuje Chebu všechny výsady

1440

Vysvěcen nový kostel sv. Jodoka za Lodní bránou

1458

Jiří z Poděbrad potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody

1459

Jiří z Poděbrad dojednává v Chebu uznání své vlády

1461

Jiří z Poděbrad svolává do Chebu říšský sněm

1467

Jiří z Poděbrad pobývá jako poslední z panovníků na chebském hradě

1469

Pro věrnost králi Jiřímu z Poděbrad prodloužen interdikt nad městem

1470

Ve Špalíčku zřízena první tiskárna v Chebu

1471

První dochované vyobrazení chebského náměstí se Špalíčkem

1472

Velký požár v okolí Jánského náměstí ničí 111 domů

1475

Dokončena gotická přestavba kostela sv. Mikuláše

1489

Vychází učebnice matematiky Johanna Widmanna z Chebu

1495

Císař Maximilián potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody

1525

Vzpoura chebských měšťanů vede k sesazení dvou purkmistrů

1528

Kašna na náměstí dostává první dřevěnou sochu

1531

Zmíněna nejstarší hospoda U červeného koníčka

1540

Město Cheb provozuje v obci Stein první papírnu

1542

Humanista Caspar Bruchsius popisuje Cheb jako půvabné renesanční město

1547

Příjezd císaře Karla V. a krále Ferdinanda během šmalkaldské války do Chebu

1552

Vybudována nová městská zbrojnice

1560

Písař Pankraz Engelhart dokončuje nejstarší městskou kroniku

1563

Chebský lékař Georg Zechendorff vydává učebnici chirurgie

1564

V Chebu se koná první evangelická mše

1570

Tiskárna Hanse Burgera v Chebu začíná s vydáváním odborné literatury

1589

V Chebu je tvrdě potrestána vzpoura cizoložníků

1589

Učenec Johann Avenarius z Chebu vydává hebrejský slovník

1604

V Chebu je zaveden nový gregoriánský kalendář

1608

Město Cheb získává patronát nad chebskou farností

1619

V Chebu je přivítán českými stavy zimní král Friedrich Falcký

1625

První příjezd Albrechta z Valdštejna do Chebu spojený s verbováním vojska

1627

Zahájení rekatolizace a vydání milostivého dekretu pro Cheb

1631

Cheb obsazuje saské vojsko a do města se vracejí protestanti

1632

Cheb opět dobyt vojskem Albrechta z Valdštejna

1634

Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu

1644

Adam Eck , umělecký řezbář, otevírá dílnu na výrobu chebských intarzií

1645

Velký požár ničí ve městě 82 domů

1647

Obléhání a dobytí Chebu švédským vojskem

1649

Odchod švédských vojsk z Chebu

1652

Císař Ferdinand III. přikazuje Chebu dokončit rekatolizaci

1655

Schválen plán na vybudování chebské pevnosti

1662

Dokončena barokní fasáda Gablerova domu na náměstí

1665

U kostela sv. Jodoka postaven nový chudobinec

1669

Umírá Hans Georg Fischer, druhý nejvýznamnější výrobce chebských intarzií

1674

Položen základní kámen k výstavbě nového dominikánského kostela

1687

V Chebu se narodil významný barokní stavitel Balthasar Neumann

1693

Johann Michael Widtmann jmenován prvním chebským poštmistrem

1694

Ostatky sv. Vincence jako symbol dokončené rekatolizace uloženy v kostele sv. Mikuláše

1703

V Chebu vycházejí první tištěné noviny Egerer Ordinari Zeitung

1705

Dokončena stavba jesuitského konventu

1712

Vysvěcení nového kostela sv. Kláry postaveného podle plánu Ch. Dientzenhofera

1715

Vydání první samostatné mapy Chebska podle kartografického měření

1720

Dokončena stavba nového kláštera dominikánů

1721

Poslední zasedání chebského zemského sněmu přijímá Pragmatickou sankci

1723

Cheb má 6483 obyvatel

1728

Dokončena stavba nové radnice podle plánu G. Alliprandiho

1740

Dokončena výstavba chebské pevnosti

1742

Francouzské vojsko obléhá a dobývá Cheb

1742

Kostel sv. Mikuláše těžce poškozen požárem

1747

Stavitel Balthasar Neumann dokončuje plán na obnovu věží kostela sv. Mikuláše

1782

Zrušení kláštera klarisek

1787

Cheb přičleněn k pražskému arcibiskupství

1793

Velký požár ničí 99 domů v okolí hradu

1800

Cheb je opevněným pevnostním městem se stálou vojenskou posádkou

1808

V Chebu je úředně vyhlášen patent o zboření chebské pevnosti

1809

Velký požár ničí severní část starého města

1810

Nová jižní věž kostela Sv. Mikuláše osazena neogotickou helmicí

1817

Postaven nový most přes Ohři

1826

Zpřístupněno Poohří po stavbě lávky u Kachního kamene

1828

Stavba hostince Myslivna vytváří ze Siechenhausenu oblíbené výletní místo

1829

Postavena nová střelnice pod hradem

1830

Vysvěcení nové budovy gymnázia

1836

Zahájena stavba kasáren

1839

Dokončena stavba městské nemocnice na náměstí B. Neumanna

1845

Královské město Cheb má 10 459 obyvatel a 802 domů

1850

Cheb se stává sídlem okresního hejtmanství

1857

Postavena budova okresního finančního ředitelství

1862

Zpracován projekt nové ulice k plánovanému nádraží

1863

Zahájena stavba 378 m dlouhého železničního viaduktu

1864

Na Lodním předměstí je vybudována plynárna

1865

Otevřením nádraží je Cheb napojen na bavorské a saské dráhy

1865

Postavena evangelická škola s farou

1866

Demolice Mlýnské brány pod hradem

1869

Položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela

1871

Demolice Horní brány v Březinově ulici

1871

Stavba tělocvičny v Komenského sadech

1872

Dokončena stavba městského akciového pivovaru

1873

Je založeno jedno z prvních městských muzeí v Čechách

1874

Otevřena nová divadelní budova

1875

Postavena nová centrální školní budova Rudolfinum

1880

Postavena budova pojišťovacího spolku Sv. Florian

1881

Stavba nové železné lávky pod hradem u Písečné brány

1883

Požár hotelu U zlatého slunce na náměstí

1885

Stavba nové budovy spořitelny

1886

Předání první budovy nových městských kasáren

1887

Odhalení pomníku císaře Josefa II. na náměstí

1891

Zahájení stavby nové školy u Horní brány, otevřena 1892

1891

Otevření nové rolnické školy v Dolnicích

1891

Založení továrny na výrobu jízdních kol Premier

1892

Zahájena oprava kleneb kostela sv. Mikuláše

1892

Položen základní kámen ke stavbě synagogy

1893

Vysvěcení nové synagogy

1896

Stavba nových městských jatek

1898

Stavba první pěvecké a výstavní haly v Poohří

1898

Nová budova chebské záložny

1898

Demolice starého mostu přes Ohři

1899

Stavba nového železného mostu přes Ohři

1899

Otevření nové budovy Obchodní a živnostenské komory

1900

Novostavba eskomptní banky na rohu Nádražní a Májové ulice

1901

Otevření Chebské vyhlídky v Poohří

1902

Stavba školy v Karlově ulici

1904

Stavba sirotčince

1905

Stavba nového chudobince u Sv. Jodoka

1905

Dokončení nových budov soudu a vězení

1907

Stavba nové budovy rakousko-uherské banky

1908

Zahájení výstavby školy v Komenského sadech

1909

Otevření školy v Komenského sadech

1910

Zahájena stavba městské elektrárny. Dokončena 1911

1910

Otevření nové městské nemocnice

1911

Přestavba staré nemocnice na lesnickou školu

1911

Otevření nové městské knihovny

1911

Založení továrny Eska

1912

Odhalení nového pomníku padlých v městském parku

1913

Odhalení pomníku turnerů na Špitálském vrchu

1914

Dokončení stavby nových kasáren před Mostní bránou

1914

Chebský regiment odchází do války

1916

U Chebu je vybudován zajatecký tábor pro 10 000 válečných zajatců

1918

Chebané vyhlašují 27.10. jako součást Deutschböhmen samostatnost Chebska

1918

České vojsko obsazuje po dohodě s představiteli města dne 16.12. Cheb

1922

Národní den v Chebu se stává demonstrací za zvláštní postavení Chebska

1925

Stavba nové české školy ve městě

1931

Postavena nová pěvecká a výstavní hala v Poohří

1933

Založení Sudetoněmecké vlastenecké fronty v Chebu

1934

První obnovené poválečné Valdštejnské hry

1935

Sudetoněmecká strana se stává nejsilnější politickou stranou v pohraničí

1938

Němečtí antifašisté vystupují aktivně na obranu republiky

1938

Po pokusu o puč 12. září je v Chebu vyhlášeno stanné právo

1938

Po podpisu Mnichovské dohody obsazují oddíly Freikorpsu 1. října Cheb

1938

Během října je zatčena většina německých antifašistů

1939

Cheb se stává součástí říšskoněmecké župy Sudety

1944

Počátek prvních větších bombardování města

1945

Americká armáda osvobozuje 26.4. město Cheb

1945

Ustavení první české správy města Chebu

1945

Zničení německých pomníků padlých a turnerů

1946

Dokončeno nucené vysídlení německých obyvatel města

1947

V Městském parku je odhalen pomník americké armádě

1948

Komunisté v čele akčních výborů rázně přebírají moc

1951

Odstraněn pomník amerických vojáků v městském parku Klementa Gottwalda

1956

Zahájena rekonstrukce historického jádra města

1960

Cheb se stává okresním městem pro Ašsko a Mariánskolázeňsko

1962

Dokončena výstavba nového nádraží

1968

Sovětská armáda s lidovou armádou NDR v zádech obsazují Cheb

1969

Chebští komunisté se sovětskými vojáky na tribuně zahajují normalizaci občanů

1979

Odhalením pomníku V. I. Lenina před nádražím vzniká rituální místo pro normalizované občany

1989

Naplněné chebské náměstí žádá svobodné volby a konec totality

1990

Zvoleno první demokratické zastupitelstvo města po roce 1948

1991

V Chebu otevřeno první středisko Euroregia Egrensis

2002

Dokončena obnova náměstí a rekonstrukce kašen

2005

Demolice školní budovy Rudolfina z roku 1874

2007

Demolice zeměbraneckých kasáren z roku 1886

2008

Obnova věží kostela sv. Mikuláše

2011

…que procedit de Egire…

Uplynulo 950 let od první písemné zmínky o Chebu