Nová veřejná vyhláška o zajištění veřejného pořádku v Chebu platí s několika málo úpravami už od léta. Omezuje nejen pohyb psů bez vodítka v městských ulicích, ale zakazuje také používání pyrotechniky v historickém centru města.
„Platná vyhláška města zakazuje na území městské památkové rezervace Cheb a na třídě Svobody až ke křižovatce s ulicí Evropskou provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů,“ upozornil ředitel chebské městské police Jiří Šmolík. Všechny obyvatele města proto žádá, aby se podobného jednání v posledních dnech roku 2007 zdrželi.

Na dodržování této části závazné městské vyhlášky a na veřejný pořádek v ulicích budou v závěru roku dohlížet posílené hlídky strážníků i policistů.
„Za odpalování pyrotechniky v historickém centru hrozí bloková pokuta ve výši tisíc korun nebo správní řízení,“ varoval případné amatérské pyrotechniky Šmolík. Správní řízení pak může pro provinilce skončit i mnohatisícovou pokutou.

A proč radnice přistoupila k tak radikálnímu kroku, jako je totální zákaz pyrotechnických efektů?
„V minulosti došlo při neregulovaném používání nejrůznějších petard a podobného zboží ke zraněním, ublížením na zdraví a drobným požárům. Tomu se prostě chceme vyhnout,“ vysvětlil Šmolík.

Většině námi oslovených obyvatel města podobný zákaz příliš nevadí.
„Když se to tak vezme, nejvíc rachejtlí a podobných věcí stejně odpalují Vietnamci. Je to jejich národní zvyk. Na ně si budou muset dát policisté největší pozor,“ poznamenal Ladislav Lang z Chebu. Vedení městské policie proto hodlá oslovit také představitele vietnamské komunity ve městě a upozornit je na důsledky takového jednání.
„Ještě horší jsou opilci. Ti odpalují světlice naprosto bez rozmyslu. A nejhorší je, že jsou to většinou Němci, kteří se k nám jezdí vyřádit. Doma by si to asi netroufli,“ postěžovala si seniorka Marie Vodičková.

 

Městská vyhláška

MĚSTO CHEB

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

6/2007

K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Zastupitelstvo města Chebu se usneslo dne 21. 6. 2007 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu (dále jen „vyhláška“):

Čl. I

Účel vyhlášky

Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích vesprávním území města Chebu a stanoví, jaké činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek veměstě, jsou zakázány.

Čl. II

Vymezení základních pojmů

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví ktomuto prostoru.

(2) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Cheb nebo být vrozporu sdobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je

a) žebrání,

b) volné pobíhání psů a ostatních zvířat,

c) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace,

d) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.

 

Čl. III

Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

(3) Na veřejných prostranstvích ve správním území města Cheb, jmenovitě vhistorickém jádru města Cheb prohlášeném Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 6.10.1981 1) zaměstkou památkovou rezervaci a dále na třídě Svobody až po ulici Evropskou se zakazuje provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Městská památková rezervace je vyznačena v Příloze č. 1 této vyhlášky. Rada města Chebu může na základě písemné žádosti udělit výjimku kprovádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Zákaz provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů se nevztahuje na akce pořádané městem Cheb.

 

Redakčně zkráceno. Plný text vyhlášky najdete na internetových stránkách města Chebu v sekci Dokumenty