Jaroslav Svejkovský je členem legislativní rady vlády a úzce spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví při zpracování právního rámce zdravotnické reformy. Předseda vlády Mirek Topolánek si ho vybral jako konzultanta, když se připravoval na úspěšnou obhajobu zdravotnických poplatků u Ústavního soudu.

Vaše advokátní kancelář udělala obsáhlý rozbor uvažované změny v úhradě zdravotnických poplatků. Jakou šanci mají sociální demokraté odstranit poplatky, aniž by porušili zákon?
Úhrada poplatků je upravena zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Zákon stanoví, že každý, kdo užije hrazenou zdravotní péči, je povinen příslušnému zdravotnickému zařízení zaplatit regulační poplatek. Jakékoli porušení tohoto ustanovení je protiprávní.

To znamená, že odpuštění těchto poplatků je z právního hlediska nemožné?
Zákon o veřejném zdravotním pojištění je normou kogentní nikoli dispozitivní…

Promiňte, můžete to vysvětlit i pro laiky?
Chtěl jsem zdůraznit, že ustanovení zmíněného zákona jsou závazná a nelze je obejít například ani smluvní dohodou mezi pacientem a lékařem. Jakýkoli úkon, který by obcházel placení poplatků, by byl navíc neplatný ve smyslu paragrafu třicet devět občanského zákona, neboť by se jednalo o právní úkon, který je v rozporu se zákonem. Takže nikdo, ani kraj, nemůže nerespektovat takový předpis.

Funkcionáři ale dávají jasně najevo, že jsou připraveni od nového roku hradit poplatky za lidi z veřejných prostředků. Dokonce už na to vyčlenili peníze v krajském rozpočtu.
Pokud by kraj chtěl platit přímo za pacienta, pak by to byl neplatný právní úkon. Takovým postupem by se naplnily možná i skutkové podstaty několika trestných činů. Například by porušil povinnost při správě cizího majetku. Eventuálně by mohlo jít o zneužívání pravomoci veřejného činitele, a to s ohledem na možný fakt, že by představitelé kraje proplácením poplatků opatřili někomu jinému neoprávněný prospěch.

Zřejmě narážíte na to, že lidé, kteří by se léčili v krajských nemocnicích, by byli zvýhodněni proti pacientům ostatních zdravotnických zařízení, kde by se poplatky dál platily.
Ano. Ale v této souvislosti bych chtěl upozornit na hrozbu dalších porušení zákona. Pokud kraj hrazení poplatků vztáhne jen na některé nemocnice, pak by narušil hospodářskou soutěž. Jednalo by se konkrétně o zneužití účasti v hospodářské soutěži jen ve prospěch nemocnic, které kraj buď zřizuje v podobě příspěvkových organizací, nebo v nichž je akcionářem. Mohlo by se jednat i o trestné činy proti hospodářské kázni, a to například pro porušování závazných pravidel hospodářského styku, popřípadě i trestný čin nekalé soutěže. Je také otázkou, zda by nedošlo k naplnění skutkové podstaty paragrafu sto čtyřicet osm trestního zákona, tedy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Připusťme, že ani tyto hrozby kraje nezastaví a budou chtít převzít břemeno poplatků na sebe.
Pokud by i přes uvedená upozornění kraj chtěl platit občanům za úhradu regulačních poplatků, pak by musel uzavřít s každým darovací smlouvu, neboť jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení na straně zmíněných občanů. Ještě je otázkou, za jakou kategorii občanů by kraj platil, jestli za všechny pacienty v příslušných zdravotnických zařízeních nebo třeba jen za občany kraje.

Je to významné, když by kraj rozlišoval, jestli někdo má nebo nemá nárok na proplacení poplatků?
Ano, to je zásadní věc. Kdyby kraj například hradil poplatky jen občanům, kteří byli ošetřeni v krajských nemocnicích, tak by diskriminoval ostatní. A to je protiústavní. Podle článku jedna Listiny základních práv a svobod jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Rovnost lidí nemůže být omezena žádným právním předpisem ani obecním rozhodnutím samosprávního celku.

Co by to znamenalo, kdyby kraj měl uzavírat s každým pacientem darovací smlouvy?
Darovací smlouva by musela naplnit všechny znaky nejen z občanského zákona, ale i všechny podmínky pro darování dle zákona o krajích. S darem by musel vyslovit souhlas nejen dárce, ale též obdarovaný. Příjemce takového daru by musel respektovat příslušná ustanovení zákona o dani darovací. Kraj pak by měl povinnost každou ze smluv schvalovat příslušným procesem dle zákona o krajích, tedy před uzavřením takové darovací smlouvy by hejtman musel dostat souhlas krajské rady. Jakýkoli jiný postup by opět znamenal porušení práv při správě svěřeného majetku, překročení pravomoci veřejného činitele apod. Dovedete si představit, jaký aparát by kraj musel mít, aby zvládal tuto agendu.

Myslíte si, že ČSSD věděla, co riskuje, když ve volbách slibovala odpuštění poplatků?
Nevím. S ohledem na závažnost hrozících porušení zákonů neměla předvolební rétorika kandidátů, kteří se dovolávali zrušení poplatků, velký význam. Tato provolání byla naprosto protiprávní.

ČSSD to ale myslí vážně a už naznačila mechanismy, jak se hodlá vypořádat s platbami v nemocnicích a v lékárnách. Zjednodušeně řečeno, buď by kraj poslal peníze za pacienty nemocnicím dopředu, nebo naopak by převzal dluhy, které by vznikly tím, že pacienti by při ošetření nic neplatili.
Tím se nic neřeší, takové úvahy narážejí na řadu právních překážek. Například podle zákona o zdravotním pojištění je splatnost poplatku upravena k okamžiku poskytnutí zdravotní péče. Takto určenou dobu splatnosti nelze obejít. Takže platby předem nebo dodatečně jsou vyloučené. V případě dluhů se vedle toho předpokládá dohoda s dlužníkem a souhlas věřitele, to znamená opět extrémní administrativní zátěž.

Můžete ve zkratce shrnout závěry vašeho obsáhlého právního rozboru?
Jediným možným způsobem úhrady poplatků je uzavírání darovacích smluv. Ještě před tím ale kraj musí dokázat, že se rozhodnutím platit za občany nedopouští protiústavní diskriminace a nedovolené veřejné podpory, že neporušuje pravidla hospodářské soutěže a respektuje předpisy o hospodaření s majetkem a další zákonné normy.

Nebylo by nejjednodušší zrušit zákon o veřejném zdravotním pojištění?
Tento zákon, respektive i jeho část ohledně regulačních poplatků, je součástí právního pořádku. Projednával ho i Ústavní soud, který zamítl stížnost vedoucí k jeho zrušení. Tento zákon je třeba respektovat.

Zabývá se legislativní rada vlády tím, co by z právního hlediska přineslo obcházení regulačních poplatků?
Nezabývá. Rada je poradní sbor, který neposuzuje obcházení zákona. Řeší soulad nových navrhovaných norem s právním pořádkem.

Celý rozbor Jaroslava Svejkovského najdete zde: Rozbor