Centrum celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni zahájí pro zájemce z Chebu a Aše další semestr Univerzity třetího věku. V tomto semestru si zájemci mohou vybrat v Chebu z 15 a v Aši z pěti předmětů.

„Posláním Univerzity třetího věku je dát seniorům šanci nahlédnout do vysokoškolského života, získat nové vědomosti a tím obohatit jejich život,“ uvedla studijní referentka celoživotního vzdělávání Eva Myslíková.

Někteří občané mají ale ze studia obavy a nepřihlásí se kupříkladu kvůli studu.
„Bylo by to jistě zajímavé,“ konstatovala Anna Černá z Chebu. „Ale nejsem si jistá, zda bych to ještě zvládla. Přece jen jsem už nějaký ten pátek ze školy.“
Obavy jsou podle pracovníků univerzity zbytečné.

„Strach z klasifikace v tomto případě není na místě.“ Získané vzdělání však neopravňuje absolventa k získání vysokoškolského diplomu či titulu. Každý jednotlivý předmět se přednáší v jednom semestru, a to v osmi dvouhodinových přednáškách či seminářích. Součástí studia je zadání samostatného domácího studia, případně úkolů, které se v závěru semestru hodnotí. Nároky jsou stanoveny přiměřeně situaci posluchače.
Pokud chce účastník získat diplom univerzity třetího věku a být promován, musí absolvovat postupně studium šesti hlavních předmětů podle studijních programů. Může však podle zájmu studovat například jen jeden libovolně zvolený předmět.
Vyučování se bude konat na chebské ekonomické fakultě a na gymnáziu v Aši.


Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Centrum celoživotního vzdělávání
ZAHÁJENÍ SEMESTRU
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Naše centrum celoživotního vzdělávání v Chebu zahájí pro zájemce z Chebu a okolí další semestr Univerzity třetího věku dne 4. března 2009.
Univerzita třetího věku je z části financována Městem Cheb.
Zájemci se mohou přihlásit na kterýkoliv z těchto předmětů:


1. Základy informatiky (Základy práce na počítači, maximální počet 20 posluchačů). Vyučující Ing. Stanislav Pimek. Předpokládaný den výuky v týdnu – pondělí.
2. Základy informačních systémů (Navazující práce na počítači po absolvování předmětu základy na počítači, maximální počet 20 posluchačů). Vyučující Ing. Stanislav Pimek. Předpokládaný den výuky v týdnu – středa.
3. Marketing v neziskové oblasti (Odlišnosti marketingových činností v neziskových organizacích se zaměřením na sponzoring, zdravotnictví a kulturu. K osvěžení posluchačů bude v každé lekci nastíněn i vývoj jazzu, šansonu a české populární hudby se obrazovými a zvukovými ukázkami).Vyučující Ing. Libor Michalák, CSc. Předpokládaný den výuky v týdnu – úterý nebo čtvrtek.
4. Marketing kulturních zařízení (Seznámit posluchače s možnostmi užití marketingových principů na trhu s uměním, se specifickými vlastnostmi uměleckého díla jako produktu a umělce jako „výrobce“, nastínit problematiku marketingu v ziskové i neziskové oblasti v umění, vysvětlit marketingové aktivity aukčních domů a sponzoringu v umění). Vyučující Ing. Libor Michalák, CSc. Předpokládaný den výuky v týdnu – úterý nebo čtvrtek.
5. Marketing v knižní kultuře (V 5 přednáškách a 3 cvičeních seznámit posluchače s vývojem písemnictví, knižní vazby a možnostmi uplatnění marketingových zásad v knižní kultuře. Naučit posluchače prakticky zvládnout jednoduchou papírovou knižní vazbu). Vyučující Ing. Libor Michalák, CSc. Předpokládaný den výuky v týdnu – úterý nebo čtvrtek.
6. Marketingová komunikace se zákazníkem (Seznámit posluchače s významem marketingu, objasnit základní pojmy, vysvětlit principy tvorby mtg mixu s důrazem na komunikační mix (reklama, publicita a PR, osobní prodej, podpora prodeje), pochopit význam obalu, výstav a veletrhů). Vyučující Ing. Libor Michalák, CSc. Předpokládaný den výuky v týdnu – úterý nebo čtvrtek.
7. Pozvání do sociologie (Cílem předmětu je seznámit se základními tématy sociologie,předmět je zaměřen na sociologii skupin a organizací, sociologické potřeby, normy a hodnoty, sociologické patologické jevy a také na sociologii rodiny). Vyučující PhDr. Věra Dvořáková. Předpokládaný den výuky v týdnu – čtvrtek.
8. Socioekonomická geografie anglicky mluvících zemí (Účastník by měl v rámci tohoto předmětu získat základní informace o vybraných anglicky mluvících zemích (dle zájmu účastnáků cca. 3 z následujících: USA, Kanada, Velká britanie, Jihoafrická republika, Austrálie, příp. India a další) z pohledu socioekonomické geografie. Bude kladen důraz také na porovnání situace v těchto zemích se situací v ČR a na jejich vztahy vůči ČR. Jednotlivé země budou zkoumány v oblastech státního a administrativního členění, obyvatelstva, ekonomiky, vzdělávání, cestovního ruchu a kultury). Vyučující Ing. Jan Tlučhoř. Předpokládaný den výuky v týdnu – úterý nebo čtvrtek.
9. Marketing cestovního ruchu (Účastník získá přehled o marketingu cestovního ruchu. Kladen bude důraz především na schopnost studentů kriticky hodnotit informace, které jsou mu v oblasti cestovního ruchu prezentovány, dále je schopen vyhledat adekvátní informace o produktech a destinacích cestovního ruchu, a zároveň je vzájemně porovnávat a vyhodnocovat. Student dále získá přehled o marketingovém mixu podniků a destinací cestovního ruchu a jeho jednotlivých nástrojích. Vyučující Ing. Jan Tlučhoř. Předpokládaný den výuky v týdnu – úterý nebo čtvrtek.
10. Čínské reálie 2 (Seznámit posluchače se změnami v obchodních vztazích ČLR po r.1978 a dále i po vstupu ČLR do WTO.Analyzovat stále větší propojení ekonomiky ČLR s ekonomikami členských států Evropské unie a důsledky tohoto vývoje. Ukázat měnící se čínskou společnost od začátku 21.století do těchto dnů. Postavení zahraničních Číňanů a Číňanů v Česku a možný vývoj do budoucna.)Vyučující Dr. Ing. Jiří Hofman. Předpokládaný den výuky v týdnu – pátek.
11. Kulturní dědictví evropské civilizace (Předmět má seznámit s problematikou evropských integračních procesů, měnící se evropskou společností a ekonomickou transformací v nových členských zemích EU. Konkrétní příklady využití strukturálních fondů EU v českých podmínkách). Vyučující Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Předpokládaný den výuky v týdnu – pátek.
12. Základy managementu (Výrobní proces, řídicí proces, motivace, organizace personálního řízení, osobnost vedoucího, time management, kariéra, etika a podniková kultura, public relations, systémový a exaktní management, empirický management, management transformací, globální management). Vyučující Ing. Petr Lebeda, CSc. Předpokládaný den výuky v týdnu – pondělí.
13. Zdraví a životní styl (Seznámit posluchače s úlohou životního stylu a jeho vlivu na udržení zdraví. Předat základní informace o prevenci proti civilizačním chorobám. Vytvořit prostor pro diskuzi o nových trendech ve výživě a schopnost vlastní orientace v této problematice. Získat a motivovat pro aktivní přístup ke zdraví). Vyučující Mgr. Šárka Borkovcová. Předpokládaný den výuky v týdnu – pondělí.
14. Anglický jazyk - 1. skupina pro začátečníky, 2. skupina navazující na předchozí semestr (Rozvíjet schopnost komunikovat v běžných situacích při cestování. Zlepšit porozumění mluvenému slovu a psanému textu z oblasti cestovního ruchu. Získat znalost základní odborné terminologie z oblasti cestovního ruchu a turismu. Seznámit s vybranými turistickými cíli v anglicky mluvících zemích a v České republice). Ve skupině
maximální počet 30 účastníků.Vyučující Mgr. Václav Fišer. Předpokládaný den výuky v týdnu – středa 1. skupina, čtvrtek 2. skupina.
15. Ruský jazyk - 1. skupina pro začátečníky, 2. skupina navazující na předchozí semestr (Rozvíjet schopnost komunikovat v běžných situacích. Zlepšit porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Seznámení s vybranými turistickými cíly v regionu). Ve skupině maximální počet 30 účastníků.Vyučující Mgr. Stanislav Daněk. Předpokládaný den výuky v týdnu – pondělí 1. skupina, úterý 2 skupina.

Upozorňujeme, že v tomto semestru bude zahájena z uvedené nabídky 15 předmětů výuka pouze devíti předmětů, u kterých zájem dosáhne minimálního počtu 30 účastníků (mimo předměty počítače, kde je stanoven maximální počet 20 osob ve skupině).

Žádáme Vás proto, abyste svou vyplněnou přihlášku zaslali co nejdříve,
nejpozději do 20. února 2009.

(Vyplněnou přihlášku je rovněž možné odevzdat na vrátnici v budově fakulty).

Přihlášku musí vyplnit i účastníci, kteří již v předchozích semestrech UTV studovali.


Všichni přihlášení uchazeči budou písemně pozváni v týdnu od 23. – 27. 2. 2009 na společnou úvodní poradu, která se bude konat v budově ekonomické fakulty v Chebu - v aule ( přízemí), Hradební 22

dne 4. března 2009 (středa) v 17.00 hodin.


Na tomto shromáždění budou podány informace o jednotlivých předmětech a o termínech v nichž bude výuka probíhat. K tomuto studiu se může přihlásit kdokoliv, bez ohledu na předchozí vzdělání. Přihlášku zasíláme v příloze, noví zájemci o studium si tuto mohou vyzvednout na ZČU, Fakultě ekonomické, Hradební ul. 22, na vrátnici.

Průběh studia
Posláním Univerzity třetího věku je dát seniorům šanci nahlédnou do vysokoškolského života, získat nové vědomosti a tím obohatit jejich život. Strach z klasifikace v tomto případě není na místě. Získané vzdělání však neopravňuje absolventa k získání vysokoškolského diplomu či titulu. Každý jednotlivý předmět se přednáší v jednom semestru, a to v osmi dvouhodinových přednáškách či seminářích, tj. celkem 16 vyučovacích hodin. Součástí studia je zadání samostatného domácího studia, případně úkolů, které se v závěru semestru hodnotí. Nároky jsou stanoveny přiměřeně situaci posluchače. Pokud chce účastník získat diplom univerzity třetího věku a být promován, musí absolvovat postupně studium šesti hlavních předmětů podle studijních programů.. Může však podle zájmu studovat např. jen jeden libovolně zvolený předmět.

Poplatek účastníka za 1 předmět a semestr činí 100,- Kč, předmět základy informatiky a základy informačních systémů 200,- Kč. Poplatek se platí hotově na setkání dne 4. března 2009 (prezence od 15.30 – 17.00 hodin).


Těšíme se na Váš zájem.
Ing. Libor Michalák, CSc.,
garant Univerzity třetího věku

Kontakt: pí. Eva Myslíková, Hradební 22, Cheb, tel.: 354423451 - 2, přímá linka 377633 514
e-mail: myslikov@ccv.zcu.cz


Zájemci se mohou přihlásit na kterýkoliv z těchto předmětů:

1. Marketing v neziskové oblasti - lektor Ing. Libor Michalák, CSc.

Seznámit s odlišnostmi marketingových činností v neziskových organizacích se zaměřením na sponzoring, zdravotnictví a kulturu. K osvěžení posluchačů bude v každé lekci nastíněn i vývoj jazzu, šansonu a české populární hudby se obrazovými a zvukovými ukázkami.

2. Marketingová komunikace se zákazníkem - lektor Ing. Libor Michalák, CSc.

Seznámit posluchače s významem marketingu, objasnit základní pojmy, vysvětlit principy tvorby mtg mixu s důrazem na komunikační mix (reklama, publicita a PR, osobní prodej, podpora prodeje), pochopit význam obalu, výstav a veletrhů. (1. a 2. výuka pouze jednoho předmětu na základě zájmu).

3. Čínské reálie 2 – lektor Dr. Ing. Jiří Hofman

Seznámit posluchače se změnami v obchodních vztazích ČLR po r.1978 a dále i po vstupu ČLR do WTO. Analyzovat stále větší propojení ekonomiky ČLR s ekonomikami členských států Evropské unie a důsledky tohoto vývoje. Ukázat měnící se čínskou společnost od začátku 21.století do těchto dnů. Postavení zahraničních Číňanů a Číňanů v Česku a možný vývoj do budoucna.

4. Angličtina v cestovním ruchu – lektor Mgr. Jaroslava Fulínová

Úkolem předmětu je probrat základy slovní zásoby a stavby vět pro základní komunikační dovednosti s ohledem na mluvené slovo a psaný text v oblasti cestovního ruchu. Dále pak seznámit s turistickými cíli

v anglicky mluvících zemích a v České republice.

5. Ruština – lektor Mgr. Stanislav Daněk

Kurz ruštiny vyhlašujeme po zkušenostech s velkým zájmem o ruštinu. Výuka bude orientována na opakování a rozvíjení znalosti ruštiny, které před časem senioři získali.

Ke studiu se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na předchozí vzdělání. Posláním univerzity třetího věku je dát seniorům šanci nahlédnout do vysokoškolského života, získat nové vědomosti a tím obohatit jejich život. Obavy z klasifikace v tomto případě nejsou na místě. Dosažené vzdělání však neopravňuje absolventa k získání vysokoškolského diplomu či titulu. Každý jednotlivý předmět se přednáší v jednom semestru, a to v osmi dvouhodinových přednáškách či seminářích, tj. celkem 16 vyučovacích hodin. Nároky jsou stanoveny přiměřeně situaci posluchače. Pokud chce účastník získat diplom univerzity třetího věku a být promován, musí absolvovat postupně studium šesti hlavních předmětů. Může však podle zájmu studovat např. jen jeden libovolně zvolený předmět.

POZOR ZMĚNA PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ !

Zájemce o studium musí odevzdat přihlášku nejpozději do 27. února 2009 v podatelně Městského úřadu v Aši, nebo zaslat na ZČU, Fakulta ekonomická, CECEV, Hradební ul. 22, 350 11 Cheb, případně zavolat na telefon 377633514, 354423451-2 pí. Myslíková, e-mail: Myslikov@ccv.zcu.cz a nahlásit požadavek studia vybraného předmětu. V týdnu od 2. – 7. března 2009 obdržíte na základě odevzdané přihlášky písemné pozvání na zahájení studia, případně sdělení, že se předmět nebude vyučovat pro malý počet zájemců. V pozvánce budou sděleny další informace ohledně prezence a úhrady poplatku 100,- Kč.

Všichni jste vítáni. Ing.Libor Michalák, CSc., garant oboru