Jakub Jestřáb pochází z Chebu. Absolvoval střední zdravotnickou školu a následně Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro Český červený kříž a další neziskové organizace pracuje jako lektor. Je také odborným garantem kurzů pro zdravotníky zotavovacích akcí.

Co jsou to zotavovací akce?

Podle platné právní úpravy je to organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let na dobu delší 5 dnů. Takovéto akce, jakými jsou kupříkladu tábory nebo školy v přírodě, je pořadatel povinen hlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy krajské hygienické stanici. Ta poté kontroluje dodržování vyhláškou stanovených hygienických požadavků. Opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví k současné situaci se netýkají pouze zotavovacích akcí, nýbrž všech druhů dětské rekreace, ač v některých případech jsou pouze doporučením.

Kdo se na takové akci o účastníky stará po zdravotnické stránce?

Nejčastěji absolventi 40hodinového kurzu zdravotník zotavovacích akcí. Způsobilost k výkonu zdravotníka splňují také lékaři, všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři či zdravotničtí asistenti nebo také porodní asistentky. Specifické podmínky jsou také pro studenty lékařských fakult, kteří absolvovali úspěšně určitý počet ročníků, podle toho, zda se jedná o všeobecné, nebo zubní lékařství.

Ilustrační snímek z 54. ročníku MFF Karlovy Vary.
Filmový festival bude i v listopadu

Jaký může být maximální počet dětí na táboře?

V pevných objektech hovoříme až o 500 osobách, u stanových táborů pak do 100 osob. U obou čísel se jedná o celkový počet osob v místě bez ohledu na to, jakou funkci zastávají. To znamená součet účastníků i pořadatelů dohromady.

Jaká specifická opatření musí pořadatelé v letošním roce na dětských táborech dodržovat?

Opatření jsou letos poměrně specifická a mnohdy mohou výrazně zasáhnout do průběhu samotného konání akce. V letošním roce se poprvé setkáváme s povinným vytvářením skupin, omezením společných aktivit mimo tyto skupiny či nedoporučením k návštěvám kulturních památek, sportovních akcí a podobně. Některé požadavky jsou pro pořadatele, zejména „nízkonákladových“ akcí, velmi zatěžující a ze svého okolí vím již o několika skupinách, které se raději rozhodly letos pořádání akce odložit.

Jaká musí být na akcích hygienická opatření? Týká se nošení roušek také táborů?

Dezinfekce by se měla stát jakousi běžnou součástí hygieny minimálně tam, kde není tekoucí teplá voda pro provedení správného mytí rukou dle doporučení. Samozřejmostí pak je všude, kde je zvýšené riziko přenosu nákazy, kupříkladu u takzvaných potravinářů, tedy osob připravujících či podílejících se na přípravě stravy. U roušek má být postupováno dle aktuálně vydaných opatření.

Jaké změny čekají zmíněné potravináře?

Doporučení na ně klade zvýšené hygienické požadavky, to je kupříkladu užívání roušek nebo postupu při mytí kuchyňského a jídelního nádobí. Opomíjena nezůstává ani jejich hygiena či vyhrazení prostorů pro ni. Vyloučena byla také účast dětí při přípravě stravy, „výjimkou“ zůstává epidemiologicky příznivá situace, kdy by se mohly děti zapojit do přípravy stravy před tepelným zpracováním, avšak pouze v situacích, kdy z provozních důvodů nelze zajistit stravování jinak. U této výjimky však nečekáme její hojné využívání, alespoň podle komunikace s lidmi z praxe.

Barbora Naušová z Klatov se narodila v klatovské porodnici 7. července v 7:22 hodin (2970 g, 50 cm).  Na dcerku se těšili rodiče Jaroslava a Václav, pro kterého bylo pohlaví miminka překvapením. Na sestřičku se těší Ondra (4) a Jindra (2,5).
FOTO: Právě jsme se narodili

Každoročně čeká na účastníky podobných akcí zajišťování posudků, je to letos náročnější?

Nemyslím si, že by bylo jejich získání náročnější, ač může být s jejich uznáním letos trochu potíž. Za běžných podmínek lze užívat tzv. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci či škole v přírodě až dva roky od jeho vydání za předpokladu, že nedošlo ke změně zdravotního stavu. Letos je však doporučováno uznávat posudky od registrujícího praktika z letošního roku. Tento posudek je doporučeno také vyžadovat od dětí, které vyráží na jiné akce, jež nespadají do zmíněných zotavovacích akcí. Také do tzv. prohlášení o „bezinfekčnosti“ je doporučeno uvádět kromě běžné formulace rozšíření o bod týkající se přímo COVID-19.

Jak se tábory kontrolují?

Kontroly probíhají namátkově či v rámci podnětu během celého roku. Jejich výkon primárně připadá krajským hygienickým stanicím. V předchozích letech jsme od účastníků našich kurzů pro zdravotníky zotavovacích akcí mnohdy slýchali, že kontrolu nezažili vůbec. Letos jsme toho názoru, že kontrolní činnost bude četnější a s přihlédnutím k aktuální situaci zaměřená cíleně na zmíněná hygienicko-protiepidemiologická opatření.