Jak čerpá Krajský úřad Karlovarského kraje dotace na školství? Podle Vratislava Emlera, krajského radního pro školství, zcela bez problémů.

„Od začátku realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), tedy od roku 2007 až dosud, vyhlásil Karlovarský kraj celkem dvacet výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v jednotlivých oblastech podpory,“ uvedl.

Dodal, že bylo přijato celkem 383 žádostí, z toho dosud úspěšně prošlo schvalovacím procesem 93 projektů a u dalších 69 projektů výběrový proces v současnosti probíhá.

Objem dosud schválených projektů činí 264 081 013,92 Kč. Celková alokace z OP VK pro Karlovarský kraj je 449 178 278,- Kč. „To znamená, že má kraj dosud vyčerpáno 59 procent celkové alokace programu, přičemž jeho realizace bude probíhat až do roku 2015. Poslední výzvy lze vyhlásit v roce 2013. Lze proto konstatovat, že Karlovarský kraj je schopen přidělenou alokaci vyčerpat,“ zdůraznil Emler.

Kolik peněz z evropských dotačních programů jste za loňský rok vyčerpali?

Karlovarský kraj dosud vyčerpal z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 155 799 938,51 Kč, z toho v roce 2011 60 575 056,12 Kč.

Kolik financí plánuje úřad vyčerpat pro roky 2012 a 2013?

Plán čerpání z tohoto programu pro rok 2012 a 2013 činí 188 916 532,- Kč. Čerpání prostředků je naplánováno až do roku 2015, s předpokladem vyčerpání celkové alokace.

Existuje hrozba, že váš úřad přijde v některé kapitole o možnost čerpat prostředky z evropských fondů? Vytkl vám Brusel za poslední dobu nějakou praxi v evropských dotacích?

Karlovarský kraj provádí implementaci operačního programu v souladu s evropskými či vnitrostátními pravidly. Na základě kontrol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebyla žádná závažná pochybení při administraci tohoto programu identifikována ani nebyla udělena žádná výtka z Bruselu.

Došlo v oblasti čerpání evropských peněz za poslední rok a půl ve vašem úřadu k nějakým personálním změnám? Co zaručuje kontinuitu v dané oblasti?

Na Krajském úřadu Karlovarského kraje nedošlo na odboru, který se zabývá realizací programu pro konkurenceschopnost, k žádným personálním změnám, které by významně ovlivnily plynulost čerpání evropských peněz či zajištění kontinuity. Jedná se o stabilní a zkušený tým projektových a finančních manažerů včetně vedoucí oddělení grantových schémat, kteří se dlouhodobě zabývají realizací grantů.

A to nejen v současném programovém období 2007 až 2013, ale i v předchozím programovém období, tedy v letech 2004 až 2006, kdy Brusel spolufinancoval Společný regionální operační program či Operační program Rozvoje lidských zdrojů.

Dotačně podpořené projekty:

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení byly podpořeny např. tři projekty určené na další vzdělávání pedagogů, realizované Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech, Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou v Sokolově a Gymnáziem v Chebu v souhrnné výši 8 915 160,- Kč. Tyto projekty umožnily pedagogům pomocí vzdělávacích programů účastnit se 45 kurzů zaměřených na didaktickou techniku, její užití a na metodické workshopy.

Dalším podpořeným projektem je „Škola základ života“, realizovaný Základní školou Cheb, Kostelní náměstí 14. Projekt se zaměřil na tvorbu výukových modulů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na zvýšení kompetencí pracovníků školy. Byly vytvořeny výukové moduly pro předměty matematika, český jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis a další, metodiky předmětu výchova ke zdraví, který se věnuje zdravému životnímu stylu, prevenci sociálně patologických jevů a posiluje empatii a rozvíjí komunikační dovednosti žáků.