Mělo by město Cheb nechat zpracovat bezpečnostní audit v projektu stavby jihovýchodního obchvatu Chebu? Jsou stávající komunikace připravené na zvýšenou dopravní zátěž? Deník se zeptal volených zástupců Chebu, co na plánovanou stavbu říkají

Pavel Vanoušek, starosta (ČSSD):

Svůj názor na stavbu jihovýchodního obchvatu v Chebu jsem vyjádřil na jednání zastupitelstva města 15. 12. 2011. Považuji tuto stavbu za prospěšnou, neboť zlepší životní podmínky občanů bydlících především v ulicích 17. listopadu, Evropská, Májová, Pražská a Ašská.

Jsem si vědom toho, že i tato stavba stejně jako jiné velké stavby má své odpůrce. Jsou to ti, kteří se obávají, že realizací stavby dojde ke zhoršení jejich životních podmínek. K tomu v některých lokalitách dojde. Město v této záležitosti vždy postupovalo tak, aby chránilo zájmy těchto občanů. Dopisem ze dne 24. 10. 2011 jsem požádal Krajskou správu a údržbu silnic, aby podala informaci, jakým způsobem vypořádala připomínky občanů a zástupců města z jednání, které se konalo 24. 3. 2011 a dále jsem požádal o stanovisko k možnému zpracování bezpečnostního auditu. Též jsem požádal, aby zástupci Krajské správy a údržby silnic byli přítomni na jednání zastupitelstva 15. 12. 2011 a mohli reagovat na připomínky a dotazy, které budou vzneseny na tomto jednání.

V odpovědi na můj dopis mi Krajská správa a údržba silnic sdělila, že připomínky byly vysvětleny a vypořádány v průběhu uvedeného jednání a to zejména autorizovaným inženýrem pro obor dopravních staveb a zástupcem dopravního inspektorátu PČR, jakožto orgánem zodpovídajícím za bezpečnost silničního provozu. V dopise se dále uvádí, že Krajská správa a údržba silnic nemá v úmyslu zadávat zpracování bezpečnostního auditu k tomuto projektu, neboť projektová dokumentace vycházela a vychází ze zjištěných bezpečnostních problémů a zahrnuje veškerá opatření k jejich eliminaci.

Bezpečnostní audit není součástí žádného stupně projektové dokumentace a ve své podstatě pouze nahrazuje práci projektanta, který odpovídá za návrh řešení bez jakýchkoliv závad. Další posouzení by vyvolalo další zvyšování nákladů na přípravu stavby, na kterou již KSÚS vynaložila cca 3,8 mil. Kč. Navíc projektová kancelář, která v současné době zpracovává projektovou dokumentaci má oprávnění nejen k projektové činnosti, ale také k provádění bezpečnostních auditů.

Město Cheb není investorem této stavby, ale samozřejmě bude v současné době i v budoucnu vystupovat tak, aby realizovaná stavba byla v souladu se všemi zákonnými požadavky. V současné době probíhá na stavebním úřadu řízení o vydání územního rozhodnutí. Dle informace stavebního úřadu není bezpečnostní audit požadován v žádném stupni stavebního řízení. Nedomnívám se, že by město mělo suplovat činnosti investora a vstupovat do procesu zadáním zpracování bezpečnostního auditu. Předpokládám, že kvalitní stavební řízení bude dostatečnou zárukou ochrany zákonných práv všech, kteří budou stavbou dotčeni.

Souhlasím s názorem, že dopravní řešení mohlo být i velkorysejší, ale reálné je realizovat stavby v takovém rozsahu, v jakém jsou zajištěny finance. Samozřejmě ale zákonné požadavky na stavby musí být dodrženy.

Tomáš Linda, místostarosta (ODS):

Obecně nemám nic proti bezpečnostnímu auditu, nestandardní však je, aby jej platilo a zadávalo město Cheb, když se jedná o stavbu, kterou investuje Karlovarský kraj. Dokumentace našich projektů také nefinancují subjekty třetích stran.

Z toho, jak byl projekt představen na zastupitelstvu města a jak je řešen v dokumentaci pro územní rozhodnutí, mi není známa jeho nepřehlednost nebo nadměrný počet křižovatek. V celém úseku stavby se jedná o 3 křižovatky – Svatý Kříž/Cheb, Háje/Slapany, Švédský Vrch/Podhrad, což shledávám s ohledem na typ komunikace a její průběh naprosto přiměřeným stavem. Náměstek hejtmana Ing. Navrátil přislíbil, že v souvislosti se stavbou obchvatu dojde k úpravě stávajících komunikací ve správě Karlovarského kraje a k jejich následnému předání do majetku města.

Město by na těchto opravách mělo participovat investicemi do chodníků a do další chybějící infrastruktury. Mělo by se jednat o ulici Zemědělskou a o ulici Na Návrší. Komunikaci na Svatý Kříž Karlovarský kraj v letošním roce opravil. V návaznosti na přivedení dopravy na tzv. „maškovský“ obchvat bude sledována situace na křižovatkách s ulicemi Podhradská, Na Návrší, Vrázova a Pražská. Pokud by se ukázalo, že stav na těchto křižovatkách nebude vyhovující, přistoupilo by se s ohledem na zvýšení provozu k opatřením, která povedou ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu pomocí dodatečných místních řešení, např. formou zpomalení dopravy, změn v přednosti v jízdě či dalších stavebních úprav.

Václav Jakl, zastupitel (Svobodní):

Náměstek hejtmana pan Navrátil se měl vyjádřit, že již není možné otálet s ohledem na termín pro podání dotace. Přesto bych zpracování bezpečnostního auditu podpořil, bude-li v ceně do 100 tisíc korun. Audit by měl řešit třeba ulici Nižnětagilskou s příslušnými křižovatkami, kde vidím velké nebezpečí ve zhoršení už dnes problematické dopravní situace.

Obavy ze zhoršení bezpečnosti v dopravě mám. Proto jsem na minulém zastupitelstvu inicioval a s podporou docenta Plevného prosadil doprovodné usnesení zastupitelstva města ke smlouvě o partnerství při projektu týkající se alespoň křižovatky Vrázova, K Maškovu, Nižnětagilská, kde už je v současné době hodně nebezpečno a kde při dopravních nehodách dokonce umírají lidé. Musím ale také říci, že přínosy obchvatu pro město podle mého názoru převažují nad jeho negativními dopady. Hlavní přínos vidím v tom, že po realizaci obchvatu dojde alespoň k částečnému snížení dopravy nejrušnějšími ulicemi města.

Roman Hoyer, zastupitel (TOP 09):

je samozřejmé, že každá nová stavba bude vždy mít své odpůrce i příznivce a zástupci obou skupin budou hledat argumenty a podporu pro svá tvrzení. Nejsem odborníkem v dopravě ani ve stavbách komunikací, abych posoudil z projektové dokumentace, zda jsou ta či ona dopravní řešení vhodná nebo nevyhovující. Domnívám se, že každý projekt musel do fáze stavebního povolení projít předepsaným systémem schvalování a posouzení. Ze zkušeností vím, že zejména vyjádření zástupce dopravní policie k dopravním řešením je v mnoha případech více než opatrné a řada investorů musela v minulosti svůj původní projekt zásadně změnit.

Pokud se vrátím k tomu, co jsem zmínil na začátku. Jsou zde dvě skupiny, jedna pro stavbu obchvatu a odklonění dopravy z centra města, druhá proti stavbě nebo alespoň její změně. Současná situace dokazuje, že přetížení dopravy, nadměrný hluk, zvýšená prašnost a výfukové zplodiny jsou reálnými jevy v oblasti ulic 17.listopadu a Evropské.

Nedokážu posoudit argumenty odpůrců stavby, dokáži pouze hodnotit současný stav věci. Osobně se domnívám, že i ve skupině odpůrců jsou dva tábory. První, jejichž zástupce resp. jejich život stavba přímo ovlivní. To jsou ti, kteří v této lokalitě již žijí, někdy většinu svého života a tato stavba představuje výrazný zásah do jejich života. Druhý tábor, nevím jak početný, jsou skupiny nebo jednotlivci, kteří v dotčeném území vlastní pozemky s plánem jejich využití pro další výstavbu (možná i komerční) Pro mne v rozhodování o stavbě obchvatu má význam porovnávat, jak velký počet lidí tato stavba bezprostředně ovlivní, tedy argumenty příznivců stavby a především té první výše zmíněné části odpůrců.

Já jsem zastáncem stavby obchvatu a v matematickém vyjádření pro mne počet obyvatel v dotčené oblasti centra města výrazně převyšuje počet odpůrců stavby. Osobně nejsem proti vypracování bezpečnostního auditu stavby jihovýchodního obchvatu, považuji jej však za ryze účelový.

Pavel Hojda, zastupitel a poslanec (KSČM):

Stavba jihovýchodního obchvatu Chebu je již dlouhodobě plánována a z toho důvodu byl řešen i územní plán. Tento obchvat má významně ulehčit zatížení města tranzitní dopravou směrem Svatý Kříž - Waldsassen. Jedná se o stavbu financovanou a investovanou Karlovarským krajem.

Karlovarský kraj jako investor je odpovědný spolu s projektantem za to, že obchvat bude naprojektován v souladu s předpisy a zákony platnými v ČR. Jakýkoliv postup navíc je také vícenákladem, který musí být odůvodněný a musí být jednoznačně stanoveno, kdo tyto vícenáklady bude hradit. Pokud by projektant (i investor) porušili obecně platné předpisy a zákony, je samozřejmě možnost uplatnit námitky jak v procesu přípravy, tak vydávání stavebního povolení. K dodržování obecně platných předpisů a zákonů v průběhu přípravy stavby, její realizaci a nakonec při kolaudaci a uvedení do provozu jsou zákonem stanoveny orgány státní právy, které jsou odpovědné za kontrolu, zda jsou splněny všechny předepsané a zákonné podmínky.

Z uvedeného důvodu se domnívám, že v současné době, kdy ještě (nemám přesnou informaci) není ani vydáno stavební povolení a není vysoutěžen dodavatel stavby, jsou jakékoliv dodatečné podmínky a studie nebo bezpečnostní audity bezpředmětné. Rozumím obyvatelům části Podhradu a Hájů, kteří budou postiženi výstavbou a následným provozem na obchvatu, ale jak jsem již sdělil, je obchvat součástí schváleného územního plánu a v době schvalování tohoto plánu měli právě obyvatelé (nebo budoucí stavebníci nových domků) vyjádřit své připomínky.

O takových protestech z minulosti ale nevím. Je zapotřebí upozornit, že zejména předpisy v oblasti zatížení obyvatelstva hlukem se velmi významně zpřísňují a investoři společně s projektanty jsou povinni tyto předpisy dodržovat. Předpokládám a přeji si, aby investor (Karlovarský kraj) zajistil přípravu stavby a její realizaci tak, aby vyhovovala nejen předpisům současným, ale i předpisům a nařízením EU, které vstupují v současné době v platnost.

Pokud se domnívají obyvatelé výše uvedených částí města Chebu, že příprava stavby neodpovídá stávajícím předpisům a nejsou chráněny jejich zájmy, je vhodné obrátit se na Karlovarský kraj a komunikovat s těmi, kteří jsou za přípravu a realizaci stavby odpovědní. Město Cheb a zejména koaliční zastupitelé na svém jednání v prosinci 2011 (nebyl jsem přítomen z důvodu jednání Sněmovny) odmítli námitky občanů proti připravované výstavbě jihovýchodního obchvatu.

Přeji občanům, kteří se obávají dopadu výstavby a provozu jihovýchodního obchvatu na jejich kvalitu bydlení, aby investor vyšel v rámci možností maximálně vstříc jejich oprávněným požadavkům. Dle svých možností opozičního poslance Sněmovny samozřejmě rád pomohu při prosazování jejich oprávněných požadavků.