To se stále neví. Materiál se dostal až na stůl Ministerstva pro místní rozvoj, to si však vyžádalo jeho doplnění.

O spalovně měl nejdříve rozhodovat chebský stavební úřad, proti tomu však vznesla námitku ekologická organizace Arnika. Ta totiž poukazovala na fakt, že je město Cheb spoluvlastníkem investorské firmy, tedy společnosti Terea. Krajský úřad Karlovarského kraje tedy rozhodl, že se projektem bude zabývat úřad ve Františkových Lázních. Během pár dní však vešel v platnost zákon, že se podobná rozhodování přesouvají na nejbližší obec s rozšířenou působností. To by byl v tomto případě úřad v Sokolově. Ten je ale zakládajícím členem Odpadové společnosti, což je vlastně konkurenční projekt. Sokolovský úřad by tak byl podjatý z pohledu Chebských. Kraj proto nakonec určil, že bude územní řízení probíhat v Aši.

Proti tomu, že by měl o ZEVO rozhodovat ašský městský úřad, byla podána dokonce hned dvě odvolání, a to občana Chebu a spolku Arnika. „V odvolání je namítána podjatost jak stavebního úřadu v Aši, tak podjatost celého Karlovarského kraje," sdělila Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Z těchto důvodů byla celá věc spisového materiálu předána nadřízenému správnímu orgánu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR). Jenže to zatím rozhodnout nemohlo.

„Ministerstvo pro místní rozvoj po seznámení se s předloženým správním spisem shledalo, že procesní postup v předmětném odvolacím řízení je podmíněn dalšími procesními úkony Krajského úřadu Karlovarského kraje," uvedla Veronika Vároši, mluvčí MMR. „Z uvedeného důvodu vrátilo spisový materiál krajskému úřadu k doplnění. MMR ve věci následně rozhodne až na základě úplného spisového materiálu."

„Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nám vrátilo spisový materiál k doplnění, tedy abychom před opětovným zasláním spisu ministerstvu k posouzení podjatosti Krajského úřadu Karlovarského kraje v dané věci vyzvali odvolatele k předložení odvolání v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis nebo je vyhotovil na náklady účastníka řízení, a dále abychom seznámili se stejnopisem podaného odvolání všechny účastníky řízení, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzvali je, aby se k němu v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili," vysvětlila mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Ministerstvo má rozhodnout jednak o odvolání proti usnesení o pověření stavebního úřadu v Aši a jednak o rozhodnutí o námitkách podjatosti. Zástupci Chebu i krajského úřadu ale již delší dobu upozorňují, že lze neustálým odvoláváním celý proces zdržovat a projekt zhatit.