Jak neplýtvat penězi a přitom efektivně likvidovat a třídit odpad? Je možné snížit poměr skládkování oproti recyklovaným složkám? Právě na tyto otázky se snaží odpovědět vedení Karlovarského kraje, které již dva roky připravuje s městy nový systém nakládání s komunálními odpady. K jeho vytvoření nutí regiony především evropská legislativa promítnutá také do legislativy národní.

„Vyžaduje se ukládat na skládky co nejméně komunálních odpadů, zvýšit třídění občany a vytříděné složky využívat. Velký důraz se klade na využívání takzvaného biologicky rozložitelného odpadu, což jsou především papír, dřevo, zbytky jídel a zeleně, které při uložení na skládku tvoří skleníkové plyny,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Karlovarský kraj nechal zpracovat dvě studie, podle kterých by měly být navrženy investice do nových technologií, jejich propojení i ekonomické dopady na obce, potažmo občany, kteří budou muset náklady na nový systém zaplatit. První je již hotová. Druhá studie, koncesní projekt, by měla být zpracována do poloviny letošního prosince. Dokument by měl odpovědět producentům odpadu, tedy městům a obcím, za kolik bude schopen systém odpad likvidovat.

Nové systémy se připravují ve všech krajích. „Některé kraje chtějí vybudovat spalovny komunálního odpadu, naše cesta je využít stávajících technologií v kraji, tedy využít technologií k energetickému využití, které jsou u nás již v provozu,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč. Tím se podle něj i celkové investiční náklady dostanou do zcela jiných čísel než výstavba spalovny.

Zásadní otázkou má být zdroj financování celého systému. Šancí je získání dotace z Operačního programu Životní prostředí. Výše příspěvku činí 40 procent uznatelných nákladů. „Zbytek by měla uhradit města a obce. Dnes již víme, že bez soukromého investora se to neobejde,“ dodal Bradáč.

Do konce roku by se měli sejít zástupci kraje i obcí a domluvit se, zda půjdou společně do vybudování systému s přispěním evropských peněz, nebo zda obce ještě nejsou k tomuto kroku připraveny. „Problém je, že pokud se o dotaci nepožádá v průběhu příštího roku, takovou možnost už v příštích letech mít nebudeme,“ doplnil radní.

A jaký trend prosazují města na Sokolovsku? Například Sokolov hodlá vybudovat kompostárnu za více než 70 milionů korun. Měla by za úkol zpracovávat biologický odpad nejen ze Sokolova, ale i z přilehlých obcí.

„Za loňský rok jsme odvezli asi tisíc tun trávy na kompost. Při skladování tak velkého množství vznikaly problémy, zejména s nepříjemným zápachem. Nová kompostárna by nás měla podobných nepříjemností zbavit,“ řekl jednatel technických služeb Pavel Dlouhý.