Jaroslav Borka, KSČM
1. Kultura je citlivá, náročná a velmi významná oblast života společnosti. Zaujímá významné místo ve vzdělání, výchově a chování společnosti. V Karlovarském kraji je celá škála kulturně – společenských akcí, které jsou finančně krajem podporovány. Co se týká konkrétních akcí, osobně bych ubral finanční prostředky na podporu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (podpora 3,5 milionu Kč) a na druhé straně bych výrazněji podpořil např. Dětský filmový a televizní festival Otty Hofmana, Ostrov (současná podpora 200 tisíc Kč) nebo Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka (podpora 200 tisíc Kč) nebo Loketské kulturní léto, cyklus představení v přírodě (současná podpora 550 tisíc Kč). Kraj též podporuje řadu kulturních projektů obcí a měst (na rok 2008 přišlo celkem 195 žádostí o dotace, všechny ale nemohly být uspokojeny). Myslím, že by kulturnímu životu, zejména v menších obcích a městech, prospělo zvýšení rozpočtované částky z dnešních 8 250 tisíc Kč (která se skládá z finanční podpory velkých projektů, daných přímo do rozpočtu, plus dotace na místní kulturní projekty) nejméně na 10 mil.Kč.
2.Není to obvyklé a ke zřízení příspěvkové organizace či jiné právní formy vzniku krajského divadla by musela být vůle a konsensus všech nově zvolených zastupitelů.
Divadla zřizují a provozují zejména města a soukromé osoby či sdružení osob. V Karlovarském kraji je v současné době pouze jeden stálý herecký soubor, a to v Chebu.
Stálý herecký soubor a jeho výrobní provozy v Karlových Varech byly zrušeny k 31.červenci 2004. Od roku 2005 až do konce roku 2008 zajišťuje dovoz představení a provoz Městského divadla dle smlouvy uzavřené s městem pražské Divadlo Bez zábradlí podnikatele Karla Heřmánka, kterého město Karlovy Vary dotuje každoročně částkou 15 milionů Kč.
Na zastupitelstvu města 9. září t.r. město Karlovy Vary deklarovalo vůli o založení obecně prospěšné společnosti s názvem „Karlovarské městské divadlo,o.p.s.“.
Zřízení vlastního karlovarského stálého hereckého souboru je samozřejmě možné a žádoucí, pokud město bude mít vůli a potřebné finanční prostředky. Jednoduše sečteno a podtrženo, bořit bylo lehké, ale stavět bude těžké.
3. V prvé řadě půjde o dokončení významného záměru, kterým je zapsání lázeňského trojúhelníku, tzn. měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, do seznamu chráněných památek UNESCO.
V budoucnu je možné usilovat o zapsání tak významných památek, kterými jsou např. klášter Teplá, Chebský hrad s kaplí sv.Erharda a sv.Uršuly, Posvátný okrsek v Ostrově a v neposlední řadě i hrad Bečov s relikviářem sv.Maura.

Radan Večerka,
Strana zelených

1. Vzhledem k poválečné historii chybí občanům v našem kraji kořeny – historický vztah k našemu kraji. Podpořil bych všechny ty, které by tuto situaci zlepšovaly. A nemyslím tím jen relativně nedávnou historii. Málokdo z našich spoluobčanů ví, že například kopec u Žlutic – Vladař - byl osídlen již před 3,5 tisíci lety, tedy v době, kdy se stavěly pyramidy. Nebo že klášter Teplá ve 12. století postavil český šlechtic - blahoslavený Hroznata - jako centrum obrany české vzdělanosti. Kraj má své ohromné historické kořeny a potenciál. O nich se musí vědět.
2. Určitě ano. Otázkou ale je kde. Zdá se, že vzhledem k přístupu karlovarské radnice ke kultuře obecně asi ne ve Varech. Možná že Cheb by se hodil lépe.
3. Rozhodně klášter premonstrátů v Teplé. Včetně neocenitelné historické knihovny.

Berenika Podzemská,
Hnutí Doktoři

1 Smysluplné a životaschopné. Osobně bych podpořila Divadlo dětí Libora Baláka. Klubové a amatérské scény. Neziskové výstavy, hudební akce typu Jazzový festival, filmové kluby, kvalitní rockové koncerty.
V kraji výrazně chybí stálá rocková scéna pro cca 2 000 lidí. Kraj by mohl pomoci s jejím vybudováním. Pravidla na poskytování podpory by měla být propracovaná a průhledná. To je však téma na román. Po volbách se do něj pustíme.
2. Nemyslím. Byla bych ráda, kdyby v Karlových Varech začala znovu žít místní profesionální činohra. To je ale úkol pro Karlovaráky a jejich městské politiky a úředníky. Pokud divadlo bude řídit kominík, hoteliér nebo distributor hracích automatů, máme smůlu.
3. Myslela jsem na klášter v Teplé, ten se stal v nedávné době kulturní památkou ČR .


Igor Savič,
Strana důstojného života

1. Určitě bych podpořil mezinárodní filmový festival a také Tourfilm, což je dobrá propagace Karlových Varů. Vždy bych však finančně víc podporoval finanční podporu dramaturgie těchto akcí než rauty a podobné akce.
2. Já myslím, že ani ne. Raději bych přispíval jednotlivým divadelním souborům ve městech než centrálnímu divadelnímu souboru.
3. Zařadil bych tam Lázně I , Bečov, klášter Teplá a také zámek Kynžvart.

Pavla Andrejkivová,
US-DEU

1. Na tuto otázku nemohu odpovědět jednoznačně. Neznám rozpočet ani krytí rozpočtu jednotlivých, byť i konkrétních akcí.
Mohu vyjmenovat celou řadu pro kraj významných a podporu potřebujících akcí. Tyto kulturní akce mají buď přímý krajský charakter, nebo jsou významné pro určitou krajskou lokalitu, popřípadě jsou národní či světové.
Zcela jistě by mělo být podpořeno: zahájení lázeňské sezony jak v Karlových Varech, tak i v M. Lázních, Fr. Lázních i Jáchymově.
Karlovarský folklorní festival, Fresh film, karlovarský filmový festival, Dvořákův podzim, Chopinův festival M. Lázně (2. nejstarší hudební festival v ČR), Festival souznění, Karlovarský symfonický i Mariánskolázeňský symfonický orchestr. Festival uprostřed Evropy, FIJO Cheb (festival dechových orchestrů), Loketské kulturní léto, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Tourfilm (nejstarší festival tur. filmů na světě), Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka a mnohé další.
Velkým přínosem bude jistě krajská podpora pro kulturní akce v malých obcích. Dále pak projekty předkládané v rámci vypsaných grantů do kulturní oblasti, kam jistě patří podpora charitativních akcí, neziskových organizací, škol, místní kultury, uměleckých řemesel, lidových tradic a možnost kulturního vyžití národnostních menšin a zdravotně postižených.
2. Myslím si, že je to věc obcí a měst. Kraj by se měl podílet na zajištění konkrétních projektů formou spoluúčasti či grantu, který by pomohl zajistit nabídku a tím i návštěvnost.
3. Z památek je to hrad a zámek Bečov, včetně relikviáře sv. Maura, hrad Loket, klášter Teplá, Chlum Sv. Maří. Za pozornost stojí i barokní kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech od stavitele Dienzenhofera.

Josef Pavel, ODS
1. Ty nejdůležitější projekty už Karlovarský kraj definoval, jedná se o Česko-bavorský geopark, Art centrum galerie G4, moderní depozitář Krajského muzea v Chebu, obnova sokolovského zámku, prezentace kulturního dědictví Karlovarského kraje, interaktivní galerie v Becherově vile, revitalizace Císařských Lázní a další
Z těch, které nejsou v tomto seznamu, jsem již dříve prohlásil, že jsme připraveni podniknout nezbytné kroky pro vytvoření důstojného zázemí pro Žlutický kancionál, pokud se Památník národního písemnictví uvolí jej vrátit do místa jeho vzniku.
2. Historicky divadla vždy patřila ke svému městu a spoluvytvářela jeho genia loci. Kraj finančně podporuje stálé soubory, kromě souboru Západočeského divadla v Chebu také oba dva symfonické orchestry v kraji. Ale zřizovat krajskou divadelní scénu nepovažuji za nutné.
3. Už jsem předal ministru kultury podnět, aby byl na Seznam světového dědictví UNESCO zapsán Lázeňský trojúhelník, tedy historická jádra měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Osobně si dovedu představit, že by se na seznam mohl dostat například klášter premonstrátů v Teplé.

Josef Novotný, ČSSD
1. Kraj by se měl angažovat v takových projektech, které překračují výrazně lokální rámec a propagují celý region. Za všechny třeba Chebské dvorky, Loketské kulturní léto, ale třeba i MFF Karlovy Vary. Využití prostředků kraje bych ale viděl především v oblasti podpory masivní republikové i zahraniční propagace těchto aktivit, a ne v placení rautů pro příchozí celebrity. Od toho je zde komerční sektor.
2. Nemyslím si, že by to bylo nutné, pokud budou odpovídajícím způsobem fungovat existující scény v jednotlivých městech. Jenže jediný, kdo má vlastní soubor, je dnes už jen divadlo v Chebu, což mluví samo za sebe.
3. Památka UNESCO musí splňovat přísná kritéria a především být jedinečná. Kdyby nebylo v 50. letech zcela nesmyslně zbourané celé renesanční historické jádro města, řekl bych Horní Slavkov. Totéž bych řekl o lázeňských městech, která jsou fenoménem překračujícím rámec České republiky. Dnes, aspoň podle mého názoru, kritéria UNESCO splňuje pouze bývalý rudný důl Jeroným u bývalé Čisté. Ten je unikátní tím, že nikde jinde nejsou tak zřetelné stopy po dobývacích metodách od středověku do současnosti. Druhá stavba, která by tato kritéria mohla v širším kontextu splnit, je renesanční mincovna v Jáchymově. Rozhodně bych rád v souboru památek viděl také klášter v Teplé.

Jan Horník,
Alternativa pro kraj

1. Odpovím trochu obecněji, abych vysvětlil princip svého přístupu. Finanční podpora pro kulturní projekty by měla být plošně vyvážená po celém území Karlovarského kraje, a to od těch s místním dopadem a s malou finanční náročností pomáhající udržet kulturní život i v těch nejmenších obcích kraje, přes středně velké projekty mající regionální význam až po ty, které mají svým významem celorepublikový a i přeshraniční dopad. Předem se zavázat k podpoře konkrétních projektů by mohlo např. znamenat předem se zbavit možnosti podpory nových kulturních projektů a to by nebylo správné, proto nechci být konkrétní.
2. V malém Karlovarském kraji je smysluplnější finančně podporovat menší divadelní scény, a to jak profesionální, tak i amatérské, které jsou pro své návštěvníky schopny lépe zajistit zajímavou tvůrčí rozmanitost než jedna profesionální krajská scéna, kdy náklady na její udržitelnost lze předpokládat v řádech desítek miliónů Kč.
3.Klášter Teplá a souhrn památek nacházejících se v území lázeňského trojúhelníku (Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně).

Josef Malý, Koalice
pro Karlovarský kraj

1. Myslím, že je třeba podpořit kulturní akce v regionu, které si už získaly určitý věhlas a dělají nám dobrou reklamu. Ale stejně tak je potřeba se nebát podpořit i akce nové, které teprve hledají své místo v kulturním kalendáři. Podpora kraje by měla být přímo úměrná významu, rozsahu a efektivnímu dopadu kulturní události pro náš kraj. Jako představitel klidné síly KDU - ČSL jsem se v minulém období soustředil především na pomoc památkám v kraji, a to nejenom těm církevním. I v budoucnu bych se tedy soustředil především na tuto oblast, protože se stále domnívám, že k našim památkám máme stále určitý historický dluh.
2. Je pravda, že Karlovarský kraj nemá stálou krajskou divadelní scénu, což by nemuselo být úplně špatně, kdyby to ale suploval stálý soubor městského divadla lázeňské metropole. Jestliže se ale Karlovy Vary rozhodly jít cestou objednávky divadelních představení na klíč, pak bych v takovém případě podpořil spíše stálé soubory v regionu, tedy například chebské divadlo. Otázka krajského divadelního souboru se stálou scénou je tedy námětem pro diskuzi nového krajského vedení s radnicemi klíčových měst v kraji.
3 Úsilí Koalice pro Karlovarský kraj už v minulém volebním období směřovalo k tomu, abychom se přiblížili co nejvíce k zápisu měst lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Chceme v tom pokračovat a věřím, že by se nám to mohlo v nadcházejícím období také podařit.