Jaroslav Borka, KSČM
Je potřeba podpořit stávající manažment a začít dělat kvalitní zaměstnaneckou politiku směrem ke střednímu zdravotnickému personálu.
Nemalým oříškem bude dostat do souladu poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče a zajistit pro její bezproblémový chod dostatek finančních prostředků. Je zřejmé, že bez výrazné finanční podpory kraje se nemocnice v součastné situaci neobejdou.
Dalším zásadním úkolem je nastavení vnitropodnikových kontrolních mechanismů, uvést je do života a především, a to zdůrazňuji, je udržet v činnosti.

Radan Večerka,
Strana zelených

Tak, jako i jiné problémy kraje. Tedy ve spolupráci s odborníky i občany kraje a v komunikaci s politickými partnery. Zelení to udělali v předstihu. Po dohodě jsme převzali zdravotní program hnutí „Doktorů“. Budeme jej prosazovat společnými silami. Zdravotnictví v kraji je díky předchozím špatným rozhodnutím ODS a ČSSD v krizi. Proto zelení chtějí urychleně realizovat tyto kroky:
•Nepřipustit privatizaci Karlovarské krajské nemocnice a.s. v podobě, která by ohrozila dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany karlovarského regionu.
•Postupně zlepšovat technickou úroveň vybavení všech objektů KKN, včetně opomíjené chebské nemocnice.
•Prosadit investice do postupné přestavby všech objektů stávající KKN na moderní zdravotnická zařízení evropského typu zaměřená na primární péči a služby především pro starší občany.
•Zahájit odbornou i veřejnou diskuzi ke koncepci krajské nemocnice, zaměřenou na výstavbu zcela nového krajského zdravotnického zařízení ve vhodné lokalitě regionu.
•Vytvořit legislativní prostor pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví v lokalitách s horší dostupností lékařské péče po obou stranách hranice.

Berenika Podzemská,
Hnutí Doktoři

1. Je potřeba zahájit veřejnou debatu o zdravotní koncepci kraje. (Zatím žádná neexistuje, to, co provádí ODS v koalici s ČSSD s krajským zdravotnictvím jsou živelné kroky, jejichž důsledky mohou být katastrofální). Z debaty by mělo vysvitnout, zda jsme ochotni se stát zdravotně závislými na zbytku země, či je pro nás zdraví a dostupná zdravotní péče prioritou.
2. Pokud se shodneme, že nechceme být občany 2. kategorie, hlasujeme tím pro krajskou nemocnici.
3. Ta ovšem může být pouze jedna a nehodí se pro ni žádná ze stávajících nemocnic. Nejlépe, a jistě nakonec i ekonomicky nejvýhodnější, by bylo postavit ji na „zelene louce“.
4. Krajská nemocnice by měla být nezisková, pod veřejnou kontrolou. Pouze tak je možné zajistit, aby i finančně nelukrativní péče (např. pediatrie, interna,infekce) zůstala pro občany zachována.
5. Než bude postavena, musí se stávající provozy udržet a zdravotníci se nesmí rozutéci! Je nezbytně nutné finančně motivovat zejména střední zdravotní personál tak, aby sestry hromadně neodcházely např. do supermarketů, kde jim jako prodavačkám nabízejí vyšší plat! Do té doby dosavadní areály opravujme jen velmi uvážlivě, a to v míře nezbytně nutné.

Igor Savič,
Strana důst. života

Na místě hejtmana Pavla bych okamžitě dal k dispozici celý audit, aby mohly být s příslušnými odborníky co nejrychleji zahájeny kroky k nápravě chyb v karlovarské krajské nemocnici a její záchraně. Zároveň je nutné vypracovat novou koncepci fungování nemocnice.
Odstoupení Pavla z funkce hejtmana v současné době již nemá smysl. Je nepochybné, že hlavní podíl zodpovědnosti na současné situaci v KKN má Pavel a koalice ODS + ČSSD.
Dozorčí rada ani představenstvo nespravovaly nemocnici s péčí řádného hospodáře, jak jim to ukládá § 197 a další zákon č. 513/91 Sb. V pozdějším znění, a proto by její členové měly nést všechny následky své činnosti včetně náhrady škody. Věřím, že voliči rozhodnou správně.

Pavla Andrejkivová,
US-DEU

Bylo by příjemné být v roli hejtmana. Myslím si, že by situace nemusela doznat současných rozměrů. Zastávám názor, že každý problém je řešitelný, když se chce řešit. Možná to zní velmi jednoduše, ale ono je to opravdu jednoduché.
1. Úspěchem pro řešení je komunikace všech zainteresovaných stran v našem případě odborníků – lékařů, managementu a politiků.
2. Vypracování funkční koncepce zdravotnictví v našem kraji s ohledem na civilizační choroby, stárnutí populace, udržení odborníků , včetně stabilizace personálu. A to vůbec nehovořím o udržení dosavadních medicínských oborů a kvalitě péče.
Jednoduše můžu odpovědět v analýze, koncepci a následně vzájemné dohodě všech zúčastněných stran vidím možnost vyřešení současného stavu.


Josef Pavel, ODS
Řešení není zas až tolik. Nemocnice byly vždy ztrátové, a podle managementu budou i letos (80 mil. Kč) i v příštích letech. Musí začít šetřit. Vážím si nynějšího vedení, že částečně uspořilo v nákupech materiálu a léků. Avšak platy, s převahou největší výdaj nemocnic, se podle mého krátit nedají. Není li možné zásadně ušetřit, je třeba zajistit nemocnici vyšší příjmy. A to díky vyšší kvalitě zdravotní péče a novým potřebným oborům, jako je například kardiochirurgie. Proto také modernizace našich nemocnic patří mezi největší projekty na nejbližší roky.

Josef Novotný, ČSSD
Odpovědět na sedmi řádcích je obtížné. Hejtman není samovládce. Proto bych jako první krok určitě sezval zástupce VŠECH zvolených stran a hnutí včetně vedení nemocnice, lékařů a pacientů se slovy : “Máme tu problém, který jsme zdědili. Pojďme ho řešit.“ Komunikace a spolupráce všech stran je základem. Pacient musí být na prvním místě. Výsledkem by měla být jasná a jednoduchá koncepce zdravotnictví, “ucpání děr“, kudy unikají peníze, nastavení výběrových řízení dle zákona, zavedení standardů na spotřebu materiálu a kvalitní lidé ve vedení. Citlivé jednání s lékaři a sestrami je důležité, určitě nelze lékařům a sestrám vyhrožovat, jakmile vyjádří svůj názor.Určitě bych se zasazoval o zvýšení platů sester. Výsledkem by měla být nezisková nemocnice postavená na principu veřejné kontroly a na zodpovědnosti krajských orgánů za hospodaření. A hejtman jako manažer by určitě měl na patřičných místech lobovat za zvýšení hodnoty bodu v nemocnicích.

Jan Horník,
Alternativa pro kraj

Nejdříve bych se osobně snažil podrobně seznámit s aktuálním hospodářským a provozním stavem Karlovarské krajské nemocnice. Sestavil bych pracovní tým z jednotlivých zástupců tří nemocnic (lékař, sestra, hospodář) doplněný o hlavního ekonoma, člena představenstva a radního pro zdravotnictví. Tento tým by měl za úkol vypracovat konsolidační plány hospodaření nemocnic v K. Varech, Sokolovu a Chebu s návrhy opatření na řešení současného ekonomického propadu KKN. Do doby dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku nemocnice bych zavedl krizové řízení a s tím související nezbytná opatření.

Jan Blaško,
Dělnická strana

Nechoval bych se jako bolševik, kterému to sice politicky myslí, ale po odborné stránce se s tím vyrovnává jak umí. Nechal bych si poradit od lidí, kteří problému rozumí. Neignoroval bych lékaře ani ostatní zdravotnický personál. A v žádném případě bych nemocnici neprivatizoval.

Josef Malý,
Koalice pro K. kraj

Jsem ekonom a výsledky hospodaření v KKN za uplynulá léta a také informace z auditu jsou pro mne alarmující. Selhali najatí manažeři a selhalo i krajské vedení zodpovědné za chod své nemocnice. Rozsah škod a konkrétní zodpovědnost nechť posoudí orgány činné v trestním řízení. Mým cílem by bylo v první řadě stabilizovat ekonomiku a snížit ztráty na minimum. Opatření nového předsedy představenstva Fojtíka, které vedou k milionovým úsporám za nákupy zdravotnického materiálu, považuji za krok správným směrem. Hrubou chybou bývalého vedení byla velmi špatná komunikace s lékaři, což vyústilo až k nepokojům na přelomu roku. Snažil bych se proto lékařům zajistit takový servis a podíl na rozhodování, aby se mohli plně soustředit především na své poslání - léčit.

Redakce deníku oslovila na kontaktní adresy elektronické pošty všechny lídry třinácti kandidujících stran a hnutí. Odpovědi deseti z nich přetiskujeme na této stránce. Od tří stran (Pravý blok, Strana zdravého rozumu a Sružení pro republiku – Republikánská strana Československa) jsme odpověď nedostali.