Dosud tam kanalizace byla pouze v několika domech. Po této rekonstrukci by se na ni měly napojit všechny domy. Stavební práce začnou letos v říjnu a potrvají zhruba jeden rok.

„Celková délka kanalizace bude zhruba 1710 metrů, z toho výtlak kanalizace je 1000 metrů, gravitační splašková kanalizace bude měřit 710 metrů. Ve Střížově vznikne také kanalizační čerpací stanice,“ sdělil starosta města Chebu Antonín Jalovec.
Předpokládané celkové náklady stavby podle Smlouvy o vyrovnávací platbě jsou 12,4 milionu korun.
Vzhledem k rostoucím cenám ve stavebnictví a nutným úpravám projektu z důvodu nuceného posunu čerpací stanice a tím prodloužení gravitační stoky mohou být konečné náklady až o 2  miliony korun vyšší.

Z celkových nákladů je pevný podíl společnosti Chebské vodovody a kanalizací (CHEVAK) 1,7 milionu korun, podíl města Chebu je 10,6 milionu korun.

„Vedení města zároveň předpokládá, že pokud bude dotační národní program otevřen, bude v srpnu možné požádat o dotaci na kanalizace z národního programu Státního fondu životního prostředí, kde se předpokládá získání dotace ve výši 60 procent nákladů stavby, tím by byl podíl města o výši získané dotace ponížen. Předpoklad dotace je 7,4 milionu korun,“ poznamenala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

V lokalitě je stávající kanalizace, která odvádí splaškové vody pouze z malé části Střížova, konkrétně ze 6 panelových domů, do už technicky dožilé čističky odpadních vod (ČOV), zbytek obce likviduje splašky individuálně.

„V podstatě se jedná o dostavbu kanalizace v přibližně 2/3 obce s tím, že bude zrušena stávající ČOV, splašky budou svedeny do  kanalizační splaškové stanice, odkud budou čerpány přes kanalizační síť na ČOV Cheb. Pro obyvatele bude výstavba znamenat omezení příjezdu vozidel k nemovitostem a hluk vzniklý stavební činností,“ dodal starosta Jalovec.

V dlouhodobém plánu města je příprava dalších částí města na připojení ke kanalizaci. Konkrétně se připravuje v tuto chvíli také odkanalizování Zemědělské ulice v Chebu, jejíž rekonstrukce začne ještě v letošním roce a vyjde na zhruba 40 milionů korun. Kromě jiného chce město kanalizaci postupně vybudovat v Tršnicích, Jindřichovu anebo Podhoří.

NA DOTACE z vypsané výzvy si mohou sáhnout neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
Více peněz pro neziskovky