Podle Hany Bahenské z MMR měl toužimský zastupitel Petr Vlček pravdu, když upozornil na to, že Jiří Horník staví dům na pozemku, který je v územním plánu určený pro takzvanou občanskou vybavenost. "Na pozemku tedy není možné budovat jakékoliv stavby pro soukromé účely. Přitom část pozemku, který si Jiří Horník koupil, měla patřit k polyfunkčnímu domu,“ sdělila vedoucí oddělení územně a stavebně správního III MMR Hana Bahenská.

Zastupitel Petr Vlček je přesvědčen o tom, že se toužimský stavební měl přesvědčit o tom, zda je stavba Jiřího Horníka v souladu s územním plánem. "Jsem přesvědčen o tom, že tady dochází ke střetu zájmů. Platby města šly do oblasti, kterou pan místostarosta Horník rozdělil pro své účely. Město investovalo do projektování pozemku, na kterém stojí městský polyfunkční dům. Prvně to byl ale pozemek kraje a pan Horník si část toho pozemku, kam zasahovala studie projektu, odkoupil. Zkrátka si o tu část požádal, aby si tam mohl vystavit svůj vlastní rodinný dům," řekl Petr Vlček.

"Navíc, když se kraj dotázal města Toužim, zda tento pozemek město potřebuje, odpověděla paní z majetkosprávního oddělení, že nikoliv. Přestože město v tu dobu platilo za studie na zmíněný pozemek,“ zdůraznil v září minulého roku Petr Vlček. Jiří Horník, který je stavitelem rodinného domu, veškerá nařčení po celou dobu odmítal. Vinu svaloval na Krajský úřad Karlovarského kraje, který zahájil nové správní řízení na přezkum celé záležitosti.

V rámci projektu se kromě nových parkovacích míst rozšířila stávající příjezdová cesta, opraveny byly chodníky, dešťová kanalizace, cesta do zadního traktu objektu, pamatováno bylo také na nové veřejné osvětlení a zpevněnou plochu pro nádoby na komunální
Horní Paseky v Aši se dočkají nového parkoviště

"Je to věc státního orgánu, který udělal chybu. Vznikl zkrátka úřednický šotek, který vůbec nesouvisí se mnou. Já jsem od kraje kupoval pozemek na stavbu rodinného domu. Přes parcelu číslo 5 vede, jak už jsem zmiňoval, vodovod. Parcelu číslo 13 jsem koupil za účelem výstavby rodinného domu. Z části pozemku o rozloze 3500 metrů čtverečních jsem zažádal kraj o zhruba 310 metrů čtverečních. Utvrzovali mě v to, že mé počínání je v pořádku a souhlasili s odkoupením. Mám stavební povolení, které je platné. Na základě dalšího šetření v Karlových Varech se teprve rozhodne, co s tím bude dál. Momentálně do toho jako občan nemohu zasahovat, protože je to věc stavebního a územního plánování. To, že si někdo něčeho nevšiml, za to přeci nemůžu," ohrazoval se.

Karlovarský krajský úřad celou záležitost přenechal Ministerstvu pro místní rozvoj. Mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková sdělila, že loni v srpnu úřad obdržel od stavebního úřadu v Toužimi podnět Petra Vlčka, ve kterém požaduje okamžité zastavení stavby místostarostova domu. "Pan Horník zaslal 27. července 2020 žádost o směnu pozemků, kterou projednala rada kraje 19. října 2020 a schválila záměr prodeje předmětné části. Žadatel uvedl účel, pro jaký má zájem předmětnou část nabýt do svého vlastnictví, a to, aby byly dostatečně dodrženy odstupové vzdálenosti při stavbě rodinného domu na pozemku ve vlastnictví žadatele," doplnila Jana Pavlíková s tím, že při nakládání s majetkem není povinnost šetřit splnění úkonů pro stavební řízení k povolování nebo umístění stavby.

To je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu. Krajský úřad následně povolení o stavbě rodinného domu na parcele č. 1421/5 zrušil, a to loni v říjnu. Potvrdila to vedoucí krajského odboru Stavební úřad Lucie Šnajdrová. Ministerstvo pro místní rozvoj se ztotožňuje se závěry krajského úřadu.

Hrázděný dům ve svahu nad Starou Loukou vynikl až po citlivé rekonstrukci.
Podívejte se: Karlovy Vary a Aš mají nové památky, Zlatého jelena a vilu Justa

"Krajský úřad po předběžném posouzení dospěl k závěru, že společný souhlas je nezákonný. Krajský úřad k tomu zejména uvedl, že stavba je povolena na pozemku číslo 1421/5 Toužim. Součástí projektové dokumentace je také celkový situační výkres, na kterém je nakresleno, kde má stavba být umístěna. Zde je uvedena parcela číslo 1421/13. Toužim byla včleněna do pozemkové parcely číslo 1421/5, záměr je tedy přípustný pouze pro parcelu 1421/5,“ vysvětlila za ministerstvo Hana Bahenská s tím, že stavebník Jiří Horník předložením nepravdivých podkladů nesplnil uloženou povinnost.

"Nadto nelze přihlédnout, že stavebník si nesprávnosti předložených podkladů měl a mohl být vědom. Měl si plnit svou zákonnou povinnost a dbát na řádnou přípravu stavby, protože kdyby tak učinil, musel by již v rámci přípravy zjistit své pochybení," doplnila. Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

"Odvolání Jiřího Horníka se zamítá a jím napadené rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru stavebního úřadu, se potvrzuje," dodala Hana Bahenská Stavební úřad v Toužimi teď musí reagovat na platné rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a postupovat podle stavebního zákona, kdy je ve hře odstranění stavby rodinného domu. Proti tomuto rozhodnutí se může místostarosta Horník odvolat.