Podklady pro jednání rady města Cheb

se zástupci Karlovarského kraje a KKN, a.s.

Úvod.

Při projednávání strategického plánu rozvoje města Cheb, byla připomínkována skutečnost, že v plánu nebyla dostatečně zahrnutá oblast zajištění zdravotní péče, a to zejm. akutní přednemocniční a odborné nemocniční ( lůžkové ) péče pro město a region Cheb.

Vzhledem k tomu, že Rada města Cheb neměla relevantní informace o současné situaci a zdravotních plánech KV kraje i KKN iniciovala setkání jak s představiteli KV kraje i představenstva KKN, a.s.

Při přípravě jednání se uskutečnili i 2 schůzky představitelů města a dalších hostů s primáři odborných oddělení a komplementu KKN a.s. -nemocnice v Chebu. Z těchto jednání byly učiněny zápisy a z mnoha diskutovaných témat jsou vytvořené níže uvedené výstupy a to:

A/ pro udržení a rozvoj odborné přednemocniční a akutní lůžkové péče pro město a region

Cheb.

1,

V zajištění kvalitní přednemocniční péče je největším problémem nedostatek kmenových lékařů ZZS – pro oblast CHEB,Aš a ML. V období letních měsíců, při čerpání ŘD bude problém zajistit posádku s lékařem ve všech 3 výjezdních místech, často budou patrně vyjíždět týmy pouze se ZS.

dotaz pro vedení KV kraje – zda je představa jak bude situace řešená aktuálně a jaké opatření budou přijatá pro dlouhodobější stabilizaci přednemocniční péče ?

2.

Základním problémem, od kterého se odvíjí další okruhy otázek a jejich řešení, je nevyjasněná role Nemocnice v Chebu v rámci KKN a.s. a její podíl na zajišťování akutní odborné nemocniční péče.

V dlouhodobém horizontu probíhá v Nemocnici Cheb pozvolna redukce rozsahu odborné péče – uzavřelo se plicní oddělení, infekční oddělení, kožní a oční oddělení, uzavřela se metabolická jednotka intenzivní péče, infekční ambulance, privatizovala se kožní ambulance, diabetologická ambulance, v současné době bude zrušená transfuzní stanice, redukuje se rozsah výkonů v biochemické a mikrobiologické laboratoři, zrušená bude urologická ambulance, nemocnice se definitivně zbavila možnosti provozovat vlastní ústavní lékárnu,… Dochází k centralizaci i dalších služeb a logistiky.

Centralizační trendy a oklešťování nemocnice ohrožuje její nezávislé fungování.

Jakékoliv další uzavření či zrušení některého odborného oddělení znamená již omezení rozsahu odborné péče – nemocnice původně II typu (Oblastní) bude nezadržitelně směřovat k transformaci na nemocnici I. typu (Komunitní nemocnice) se 4 základními odděleními (Interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení a .ARO s redukovaným komplementem).

Redukce pracovišť a rozsahu výkonů zhorší ekonomiku nemocnice, zvl. na straně příjmu a bude se prohlubovat deficit hospodaření. Nedostatečnou ekonomickou výkonnosti byla zdůvodňována i předchozí redukovaní profilu nemocnice, výše uvedený další propad výkonů dostane zařízení do bludného kruhu ekonomické neefektivnosti.

Prováděná opatření posilují odborné i ekonomické postavení nemocnic v KV a v Sokolově, když centralizace odbornosti a služeb směřuje do uvedených 2 nemocnic. V Chebu zůstává pouze jediné specializované pracoviště s celokrajskou působnosti, a to. Klinická onkologie s radioterapii, která má úzkou spolupráci s onkologickou klinikou FN Plzeň.

Na základě výše uvedeného

požádat KV kraj a vedení KKN a.s. o předložení koncepce Nemocnice v Chebu a předpokládané rozvojové činnosti

požádat o vysvětlení jaké dopady bude mít pokles výnosů na ekonomické hodnocení nemocnice a do jaké míry to bude ovlivňovat rozdělování investic mezi nemocnice.

3.

Personální situace. Nemocnice v Chebu se rovněž delší dobu potýká s velkou fluktuaci zdravotnických pracovníků. Závažný je zvl. nedostatek kvalitních již odborně kvalifikovaných lékařů s praxi. V průběhu let odcházejí z nemocnice především kvalifikovaní lékaři a jejich náhrada je možná pouze absolventy lékařských fakult, a jejich vzdělávání a získání základní kvalifikace trvá nyní až 5 let. Na některé obory lze získat pouze lékaře z východních zemí především Slovenska. Pro kvalifikované lékaře je Chebský region neatraktivní a velmi obtížně se obsazují i funkce vedoucích lékařů – primářů oddělení.

Důvodů k odchodu vzdělaných lékařů je několik .

jsou to jednak důvody ekonomické – nedostatečné finanční ohodnocení: nízké mzdy, jejich stagnace, různé odměňování za ústavní pohotovostní služby, jejich vysoký počet (lékaři odcházejí do SRN – anestesiologové, do lázní – neurologie, nebo do privátní sféry – interna,…)

malé možnosti dlouhodobého odborného růstu- po získání základní atestace brání dalšímu vzdělávání a získávání funkčních odborností provozní důvody - vzhledem k permanentní personální krizi (minimální počty lékařů na oddělení) je účast v kurzech často nemožná, nebo není ani podporována a doceňována

malé možnosti zakotvení v Chebu - velmi problematické je získání bytu a založení rodiny

Na základě koncepce nemocnice je třeba vyžadovat:

koncepci personálního rozvoje, vytvoření motivačního systému zaměstnaneckých výhod pro dlouhodobé setrvávání pracovníků v nemocnici, vytváření podmínek pro odborný růst lékařů, mzdové pobídky pro zvyšování erudice a kvalifikace ….ze strany vedení KKN.

Radou města Cheb zvážit možnosti podpory stabilizace lékařů v regionu pomocí při získávání bytů.

4. Zvyšování kvalifikace personálu SZP.

Funkce hlavní sestry nemocnice byla opakovaně obsazená bez výběrového řízení, Obsazení funkce

pí. Bártíkovou, podle jejího dosavadního působení, se však jeví jako přínosné. Dlouhodobě není v

nemocnici propracován systém výběru ZS pro PSS na IDVZP Brno. Nedostatek SZP s

pomaturitním specializačním školením činí potíže v zajištění kvalifikovaného personálu pro ARO a

jednotky intenzivní péče. Kladně lze ocenit nárůst mezd u středních a nižších ZP, ke kterému došlo

na rozdíl u lékařů, při přechodu na nový mzdový předpis KKN, a.s.

Doporučujeme proto požadovat

zjistit potřebu SZP s nástavbovým PSS , provést výběr kandidátek pro nástavbové studium a obdobně jako u lékařů vytvořit motivační systém pro SZP ke zvyšování kvalifikace.

5. Opravy a údržba základních fondů, zvyšování kvality ubytovacích služeb.

Hlavní pavilon nemocnice jako historický základ nemocnice vznikl před 99 lety, významnou rekonstrukci a dostavbou prošel v letech 1968-1970, Pavilon onkologie a porodnice prodělal vnitřní úpravy cca před lo lety. Nebyla však dokončená oprava střechy a oprava pláště budovy - obojí má charakter havarijního stavu. Pavilon dětského oddělení byl vystavěn původně jako infekční oddělení a změna účelu využití budovy se dosud projevuje negativně. Interiéry oddělení a jejich vybavení nábytkem je tristní, pokoje nemocných jsou v naprosté většině více lůžkové – obvykle o 4 – 6 lůžkách, s jedním umyvadlem na pokoji a společnými toaletami a koupelnou na chodbě. Při zběžné prohlídce areálu je zřejmé velká zanedbanost stavebně ubytovacího fondu, neútulnost a nevzhlednost interiérů, starý nábytek a zařízení nemocnice.

Opět na základě přijaté vize Nemocnice v Chebu:

požádat vedení KKN, a.s. o zpracování etap obnovy základních fondů a připravit projekty pro jejich realizaci (využití Eurofondů ?)

zvážit možnosti města Cheb a KV kraje o vyčleňování potřebných prostředků na realizaci oprav s cílem zvýšit úroveň ubytovacích služeb na současný civilizační standart,

6. Investice do obnovy a nákupů nové zdravotnické techniky.

Vnitřní zadluženost nemocnice se projevuje i na stavu lékařských přístrojů a zdravotnické techniky, která potřebuje obnovu nebo inovaci. Rozpaky vzbuzují realizované investice vedení KKN a.s. pro Nemocnici v Chebu. Na jedné straně nákup zbytečně drahého ventilátorů pro ARO, na druhé straně pouze tzv. repas skiaskopie, která je fyzicky i morálně zastaralá. Plán investic postrádá provázání s prioritami v Chebu provozovaných oborů i s některými deklarovanými záměry jako je např. víceoborová JIP, emergency a pod.. Opět se negativně promítá absence jasného konceptu nemocnice a její odborné činnosti. Výše investic nedosahuje částky odpisů ZP.df

proto doporučujeme požádat vedení KKN, a.s., aby cestou lékařského náměstka, MUDr. Miloše Dobíaše s primáři nemocnice Cheb vypracovali odborné priority oddělení a nemocnice jako celku a od toho odvíjeli investiční politiku do zdravotnické a přístrojové techniky.

7. Neobsazená funkce lékařského náměstka ředitele nemocnice.

Několik měsíců je v Nemocnici Cheb neobsazená funkce lékařského náměstka ačkoliv ředitel nemocnice má ekonomické vzdělání a erudici. Důsledkem je pak i naprostá převaha ekonomických informací na poradách vedení nemocnice. Řada důležitých úkolů je zajišťována řadovými lékaři, jako např. práce na akreditačních standardech, Vázne řešení otázek odborných, přenášení odborných informací z vedení KKN, a.s., koordinace činností, ….. Domnívame se, že to názorně ilustruje vztah vedení KKN a.s. k primářskému sboru nemocnice.

doporučujeme požádat radou města vedení KKN, a.s. aby bylo řešeno obsazení funkce lékařského náměstka ředitele v dohledné době

B/ náměty pro aktivity města na podporu udržení a rozvoj kvality zdravotnických služeb jak

v línii praktických lékařů pro děti, tak i pro dospělé.

Vysoký věk lékařů tzv. prvního kontaktu - praktických lékařů pro dospělé a PL pro děti a dorost - v horizontu několika let povede k situaci, že bude problémem udržet stávající síť jejich pracovišť. Vzhledem k tomu, že výchova a vzdělávání nových lékařů tohoto typu ( všeobecné lékařství) trvá nejméně 4 roky po absolvování LF a je nutné financované pouze Institutem pro vzdělávání lékařů (IPVZ Praha), bylo by vhodné již nyní hledat formy a cesty, jak zajistit, že o práci v regionu na těchto postech bude dostatečný zájem.

v úvahu připadá cestou KV kraje - odboru zdravotnictví zpracovat ve spolupráci s ČLK a VZP potřebu nových lékařů nejen pro region Cheb (resp.KV kraj) v příštích létech

projednat možnosti města k poskytování pobídek pro absolventy LF, aby měli zájem pracovat v regionu, jako např. poskytování stipendii, …

V Chebu 20. dubna 2007