Stanovisko Okresního výboru KSČM vChebu ksituaci ve zdravotnictví na Chebsku

Okresní výbor KSČM vChebu projednal situaci ve zdravotnictví na chebsku, zejména situaci vNemocnici Cheb a konstatuje, že vdůsledku cílených procesů řízení dochází kdestabilizaci úrovně zdravotní péče. V nemocnici Cheb dochází dlouhodobě kesnižování rozsahu poskytované lékařské péče. Postupně došlo kuzavření plicního, infekčního a kožního oddělení. Vsoučasné době bylo uzavřeno neurologické oddělení. Jednotlivá oddělení jsou převáděna do nemocnic vKarlových Varech a Sokolově. Postupný útlum rozsahu lékařské péče má za následek snižování zájmu odborného personálu o práci vnemocnici, kde se práce vnemocnici může jevit jako neperspektivní i na odděleních, která dosud pracují.

Uzavírání jednotlivých oddělení vede ke zvýšeným nárokům na práci Zdravotnické záchranné služby, která musí a dále bude muset zvyšovat počty výjezdů kpacientům a zajistit jejich převoz do odborných center mimo chebsko. Počet kmenových lékařů zdravotnické záchranné služby pro oblast Chebu, Mariánských Lázní a Aše není dostatečný a vpřípadě dovolených nebo období zvýšené potřeby může být i kritický.

Centralizační tendence ohrožují i hospodaření nemocnice a její ekonomické postavení. Nedostatečná ekonomická výkonnost může mít za následek i nížení zdrojů na nákup a obnovu přístrojového vybavení. Tím může dojít k dalšímu prohlubování procesu destabilizace nemocnice snásledkem jejího uzavření, nebo přeměny na doplňkové zdravotnické zařízení.

Tento stav je mimo jiné zapříčiněn i skutečností, že rozhodovací pravomoc vkrajském zdravotnictví je soustředěna pouze vrukou velmi úzké skupiny lidí, tj. vrukou rady Karlovarského kraje, která representuje valnou hromadu akciové společnosti. Takto nadefinované pravomoci schválilo zastupitelstvo Karlovarského kraje hlasy současné vládnoucí koalice ODS a ČSSD. Klub zastupitelů za KSČM na toto nebezpečí upozorňoval a navrhoval, aby rozhodovací pravomoci byly vrukou celého zastupitelstva.

Ztohoto pohledu se pak jeví Výzva Rady Města Chebu představitelům kraje ve věci zdravotní péče na chebsku jako „pláč nad rozlitým mlékem“, neboť to byli i zástupci této rady, kteří podpořili svými hlasy soustředění rozhodovacích pravomocí do rukou Rady Karlovarského kraje.

Co ve svých důsledcích tyto procesy pro občany znamenají:

- zhoršení dostupnosti lékařské péče zejména pro občany zokrajových částí,

- zhoršení úrovně lékařské péče vdůsledku absence lůžek následné péče,

- zvýšené náklady na dopravu spojené snávštěvou lékaře,

- nerovnoměrné rozložení lékařské péče vkraji

- problematické řešení některých akutních zdravotních situací vdůsledku zvýšené dojezdové vzdálenosti do odborného lékařského centra a zvýšené riziko ohrožení zdraví.

Co navrhujeme:

- okamžitě zastavit proces realizace optimalizace lůžkového fondu nemocnic,

- urychleně zpracovat koncepci rozvoje zdravotnictví Karlovarského kraje ve variantních podobách,

- výstupy zkoncepce projednat slaickou a odbornou veřejností,

- na základě konsensuálně schválené koncepce zpracovat realizační programy vedoucí knaplnění koncepce.

Okresní výbor KSČM konstatuje, že současná situace ve zdravotnictví kraje, která je dále zhoršena souborem ekonomických opatření schválených Parlamentem ČR, nevytváří rovné podmínky občanů kpřístupu klékařské péči a může mít dopad na úroveň zdraví vysoké části populace společnosti.

Zastupitelé za KSČM ve městě Chebu i vKrajském zastupitelstvu Karlovarského kraje, vždy zastávali názor, že přeměna nemocnic na akciovou společnost není ten správný krok vedoucí ke zlepšení kvality zdravotní péče na chebsku.

Okresní výbor KSČM si tímto stanoviskem dovoluje upozornit na velmi závažnou situaci ve zdravotnictví a zároveň doporučuje občanům zvážit své preference pro jednotlivé kandidáty do krajského zastupitelstva ve volbách, které proběhnou v r. 2008.

Okresní výbor KSČM

Cheb