Odpověď mluvčí Karlovarské nemocnice a.s. na otázky Chebského deníku
1.Je pravdou, že investice do chebské nemocnice jsou omezeny na minimum? Jak je na tom vtéto oblasti Cheb ve srovnání sostatními nemocnicemi vkraji?
Jakékoliv omezování investic nepřipadá vúvahu. Je však třeba podotknout, že investice jsou realizovány dle finančních možností nemocnice. Tyto možnosti jsou tvořeny prostředky zvlastní činnosti, a ve významné míře také prostředky získanými z vnějších zdrojů (kraj, města, dárci, zdroje EU apod.). Stejný postup je uplatňován i u ostatních nemocnic Karlovarské krajské nemocnice a.s.
2.Je pravdou, že by vchebské nemocnici měly zaniknout další dvě lůžková oddělení – neurologie a ORL?
Připravený koncepční materiál „Opatření k optimalizaci lůžkové péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“ prochází nyní procesem, jehož součástí jsou diskuse se specialisty jednotlivých odborností. Završením této fáze bude prezentace a obhajoba tohoto materiálu naRadě Karlovarského kraje. Dokud nebude zmíněný proces ukončen a schválen, není možné jednotlivé části koncepce zveřejňovat. Proto jsou jakékoliv spekulace vtuto chvíli opravdu bezpředmětné.
3.Je pravdou, že se uvažuje o tom, že vChebu nebudou fungovat mikrobiologie, hematologie a biochemie? Nehrozí vpřípadech, kdy budou lékaři čekat, až dorazí výsledky zKarlových Varů, nebezpečí zprodlení? Nebude tak ohroženo lidské zdraví nebo dokonce život?
Mohu ubezpečit, že kohrožení lidského zdraví vžádném případě nedojde. Poskytovaná zdravotní péče nebude omezena vkvantitativních ani kvalitativních ukazatelích. Všechna akutní laboratorní vyšetření ve zmíněných oborech budou nadále prováděna přímo vnemocnici vChebu. Hematologická ambulance bude dokonce pracovat ve větším rozsahu než dosud.
4.Je pravdou, že zchebské nemocnice masivně odcházejí odborníci a že mladí lékaři zde nechtějí pracovat, protože nemají záruku odborného růstu?
Není, opět bych to ráda uvedla na pravou míru, masivní exodus se nekoná. Migrace lékařů vždy byla, je a bude -jako vkterémkoliv jiném oboru.Mezi motivy pro ukončení pracovního poměru nacházíme např. odchod do privátní ambulantní sféry, do zahraničí (Německo), do starobního důchodu, inklinace k sloučení rodiny a u některých absolventů odchod po získání prvotní praxe za odbornostmi, které nejsou vsoučasné době v Karlovarském kraji etablovány. Proto je jedním zprojektů v rámci Karlovarské krajské nemocnice a.s. rozvíjet specializovanou a superspecializovanou péči a akreditovat svá pracoviště pro vzdělávání mladých lékařů.
5.Vpřípadě, že se připravuje restrukturalizace nemocnice, proč o ní nebyla veřejnost podrobně informována, popřípadě kdy se lidé zcelé spádové oblasti chebské nemocnice dozví, co jejich zařízení vbudoucnu čeká?
Zčásti jsem na to již odpověděla. V první fázi je nutná diskuze sodborníky a následné schválení Radou Karlovarského kraje, až poté prezentace veřejnosti. Chceme veřejnost samozřejmě seznámit, ale až bude celá koncepce připravena a schválena, aby se předešlo zbytečným dohadům a fámám.
Závěrem je nutné zdůraznit, že se vžádném případě nejedná o katastrofický scénář. Naopak, výsledkem změn by mělo být zefektivnění péče o pacienty vcelém Karlovarském kraji.
Hildegarde Bejlková
tisková mluvčí Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Vyjádření chebské organizace ČSSD najdete zde: chebsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice_cheb_cssd20070703.html
Článek o budoucnosti nemocnice v Chebu najdete zde: chebsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice_cheb_problem20070703.html