Výzva Rady Města Chebu

představitelům Karlovarského kraje

ve věci zdravotní péče na Chebsku

Vážení radní a zastupitelé Karlovarského kraje,

obracíme se na Vás svýzvou týkající se zajištění zdravotní péče vnašem kraji, zejména na Chebsku. Konkrétně Vás žádáme, aby byla věnována dotčené problematice mimořádná pozornost a aby byl neodkladně předložen plán rozvoje Karlovarské krajské nemocnice, a. s. (KKN), který do dnešního dne reprezentantům města Chebu nebyl předložen.

Prezentace zmíněné koncepce za účasti hejtmana JUDr. Josefa Pavla byla ohlášena na den 18. července 2007. Dokument, který byl nakonec vprostorách Městského úřadu v Chebu prezentován, obsahoval pouze „Opatření a harmonogram změn lůžkového fondu KKN“, schválený Radou Karlovarského kraje dne 17. července 2007.

Tato redukce lůžkového fondu (o 11%), stejně jako celý dokument, byly podrobeny přímo na místě neúprosné kritice, neboť je zarážející, že:

a) příprava tak důležitých rozhodnutí nebyla konzultovaná sodborníky zřad personálu KKN,

b) podklady, na jejichž základě se připravuje a vdílčích krocích již realizuje „Optimalizace lůžkového fondu KKN“, nejsou dosud představitelům samospráv dostupné.

Schválené restrukturalizační kroky vKKN by měly faktický dopad na zdravotní péči vkraji, a to zdaleka nejenom vdostupnosti péče pro cca 110 tisíc obyvatel okresu Cheb a části okresu Tachov. Soubor navrhovaných opatření svými dopady přesahuje rámec akciové společnosti KKN. Přesto nebyl projednán smnoha dalšími institucemi, které se rovněž významně podílejí na zajištění zdravotní péče vkraji.

Lze konstatovat, že daná problematika není uspokojivě řešena a dochází tak k eskalaci nejistoty v otázkách budoucnosti zdravotní péče vnašem regionu. Ztohoto důvodu věnují vposlední době zmíněné problematice velkou pozornost i média.

Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje ze dne 17. července 2007, která svým usnesením č. RK 514/07/07 schválila jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.Opatření a harmonogram změn lůžkového fondu Karlovarské krajské nemocnice a.s.“, považujeme zvýše uvedených důvodů za neprofesionální a vzhledem kmožným dopadům až neuvěřitelně nedbalé ve vztahu kzajištění zdravotnické péče vKarlovarském kraji.

Žádáme Vás o :

  • Zrušení jmenovaného usnesení RK č. 514/07/07
  • Pozastavení již probíhající redukce a opatření vedoucí k „optimalizaci“ vNemocnici Cheb do doby, než bude předložena kvalifikovaná koncepce rozvoje KKN
  • Předložení kvalifikované koncepce rozvoje KKN, která bude podložena důkladnou analýzou stávající situace ve všech nemocnicích KKN.
  • Věříme, že vnašem úsilí nás podpoří nejenom zástupci těchto obcí , ale zejména VY – zástupci občanů celého Karlovarského kraje a potvrdíte tím společný zájem občanů ztéto oblasti, který je deklarovaný i vpřipravovaném plánu rozvoje Karlovarského kraje na roky 2007 – 2013:

    podpora a ochrana veřejného zdraví obyvatel Karlovarského kraje