Usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. „Zaměstnanci Pohody připravují různé hry a další aktivity, aby děti neseděly celý den před počítačem nebo displejem telefonu. Jak přesně zařízení funguje i v dobách koronavirové krize," řekla Deníku vedoucí zařízení, Lucie Čapíková z Chebu.

Pro koho je vaše služba určena a jak se do ní mohou děti přihlásit?

Okruhem osob, pro které je sociální služba určena, jsou děti a mládež ve věku 6 - 15 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života (zejména rizikovým trávením volného času).

Každý zájemce o službu k nám může kdykoliv v provozní době přijít, dozví se podrobné informace o službě. Sociální služba je mu pak následně poskytována po uzavření Dohody o poskytování sociální služby.

V úvodu mluvíte o dětech, které jsou šikanovány a tak. Dá se vůbec dozvědět nějakým způsobem o tom, že je nějaké dítě šikanováno? Jak se taková věc zjišťuje? Má vůbec dítě, i když nemá moc odvahy to říct, šanci se k vám dostat a získat vyšší sebevědomí?

O tom, že je nějaké dítě šikanováno se dozvíme od dítěte samotného, v případě, že se nám s tímto problémem svěří. Naše práce spočívá v tom, že se snažíme dítě nasměrovat k tomu, aby bylo schopné a ochotné tuto situaci řešit. My jsme pro dítě pomocnou rukou, kdy ho podporujeme psychicky a dodáváme mu sebevědomí ke změně situace. V případě, že si neví rady, poskytneme mu základní poradenství, kam se má obrátit a jak tíživou situaci řešit.

Spolupracujete při podezření z šikany i nějakým způsobem se školami, kde k tomu dochází? Upozorňujete ředitele školy, popřípadě zřizovatele zařízení?

U většiny dětí, které se se šikanou setkaly a svěřily se nám, nebyla se školou potřebná spolupráce. Situaci zvládly s naší pomocí děti samy a šikana se již neopakovala. Samozřejmě, pokud by došla šikana tak daleko, že by spolupráce byla potřeba, máme kontakty na metodiky prevence sociálně patologických jevů na jednotlivých základních školách. Ale vzhledem k tomu, že jsme vázáni mlčenlivostí, nemáme možnost situaci začít řešit sami od sebe, vždy by s tím předem musel souhlasit sám uživatel a dát nám svolení k tomu, abychom ho v této věci zastupovali a pomáhali mu.

Jak byste specifikovala děti, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci? O jaké děti se nejčastěji jedná?

Jedná se o děti, které jsou ohrožené rizikovým způsobem života, a převážná většina z nich žije ve vyloučených lokalitách. Život v podmínkách sociálního vyloučení znamená nepříznivou sociální situaci, která nabývá mnoha konkrétních podob v několika dimenzích (ekonomická, kulturní, sociální, prostorová). Uživatelé se nejčastěji setkávají s následujícími důsledky života v podmínkách sociálního vyloučení (typy nepříznivé situace), které spolu úzce souvisí.

Jak si má laik představit rizikové způsoby života? O co například jedná?

Jedná se například o nejisté zázemí, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, rodiče jsou uživatelé návykových látek, chybějící rodič nebo rodiče, chudoba rodiny, projevující se především následujícími rysy: vysoké zadlužení, ohrožení lichvou, velké množství lidí v bytě, nízká kvalita bydlení, permanentní ohrožení vystěhováním z bytu, omezená možnost trávení volného času v bezpečném prostředí, nedostatek finančních prostředků, k realizaci určitých volnočasových aktivit, omezená nabídka v lokalitě a s tím související omezená možnost pro rozvoj kompetencí nutných pro to, aby děti uspěly v institucích většinové společnosti. Dále lze mezi to zařadit například problémy ve škole, prospěchové problémy související neznalostí kódu institucí většinové společnosti (např. jazyk), zameškané hodiny, záškoláctví z důvodu špatné ekonomické situace rodiny nebo špatného klimatu ve škole, předčasné ukončování školní docházky, problémy s vrstevníky a podobně.

Daří se vám eliminovat sociální vyloučení dětí? A jak se dozvídáte o výsledcích své práce? Plyne to z návaznosti se spoluprací se školami?

Zda se nám daří eliminovat sociální vyloučení dětí není snadné říct, každopádně daří se nám to, že právě děti, které jsou ohrožené sociálním vyloučením do zařízení dochází a dobrovolně a hlavně smysluplně u nás tráví svůj volný čas. Už i to přispívá k tomu, aby se u nás naučily základy slušného chování, za pomoci preventivních besed získaly povědomí o tom, co je dobré a co ne, snažíme se také uživatele co nejvíce zapojovat do společenského života. Výsledky naší práce tak vidíme přímo při práci s danými uživateli.

O kolik dětí se vlastně v tuto dobu staráte?

V současné době máme za rok 2020 v evidenci 48 uživatelů.

Jaký je vlastně obecný cíl vaší služby? Snažíte se dítěti navrátit zničené sebevědomí? Co všechno se v rámci vaší služby snažíte zlepšit?  

Strategickým cílem zařízení je poskytovat službu, která vyplývá z potřeb uživatelů a prostřednictvím kvalitně poskytované sociální služby zmírňovat negativní dopady vyplývající ze života v podmínkách sociálního vyloučení a zvýšit šance uživatelů služby na sociální začlenění. Dlouhodobé cíle jsou poskytovat bezpečný prostor pro trávení volného času, rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti uživatelů, posilovat zdravé sebevědomí uživatelů, nabízet podporu v obtížných životních situacích, posilovat schopnost zvládat obtížné životní situace vlastními silami, poskytovat podporu v průběhu vzdělávání, nabízet aktivity a činnosti zaměřené na prevenci rizikového jednání a zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.

Bojujete ve vaší službě se stále vzrůstající potřebou výpočetní techniky u dětí?

Bohužel i my se čím dál častěji setkáváme s dětmi, které mají neustálou potřebu být na sociálních sítích a jsou závislé na mobilech. V zařízení mají naši uživatelé přístup k PC, ale pouze na omezenou dobu 20 minut nebo za účelem přípravy do školy. Snažíme se, aby i uživatelé, kteří si přinesou do zařízení mobilní telefon, ho využívali co nejméně. Snažíme se je zabavit a snížit tak jejich potřebu stále telefon sledovat.

Jak vás v současné době omezila koronavirová krize?

Koronavirová krize nás zasáhla nejvíce na jaře, kdy jsme museli na 2 měsíce zařízení zavřít. I v této době jsme však byli s uživateli v kontaktu přes sociální sítě, kdy jsme s nimi řešili jejich problémy a případně i školní záležitosti online. V současné době zatím fungujeme normálně, jen v omezeném režimu a to vždy v závislosti na vydaných opatřeních. Dle toho se upravují pravidla pobytu uživatelů v zařízení. Mezi opatření, která dodržujeme stále je nošení roušek, udržování odstupů, mytí a dezinfekce rukou a měření teploty při vstupu do zařízení. V případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo nemoci není dané osobě umožněn přístup do zařízení.

Spolupracujete během vaší práce i s rodinami dětí? A jak vaši práci přijímají?

Zařízení převážně pracuje pouze s uživateli služby. S rodinou nebo blízkými osobami uživatelů služby pracovníci přicházejí do kontaktu minimálně. Pokud dojde ke spolupráci, tak rodiče ochotně spolupracují a jsou rádi, že jejich děti mají možnost naší sociální službu využívat a zařízení navštěvovat.

Plánujete v dohledné době, nějaké vylepšení vaší služby?

V současné době neplánujeme žádné vylepšení služby.