V kolik hodin se mohou návštěvníci dostavit do chrámu na oslavu Velikonoc? Jak dlouho bude trvat sváteční mše? 

Oslava svátků velikonočních začíná při večerní mši svaté na Zelený čtvrtek a pokračuje následující dny až do nedělního rána. Jedná se tedy o jednu nepřetržitou oslavu, kdy křesťané prožívají jednotlivé události vrcholu dějin našeho vykoupení. Oslava Velikonoc začíná na Zelený čtvrtek v naší farnosti od 17.15. Ten den si připomínáme okamžik ustanovení Svátosti eucharistie a kněžství. Mše svatá není ten den zakončena tradičním propuštěním, ale průvodem, při kterém se nejsvětější Svátost odnáší do tzv. Getsemanské zahrady a lid je vyzván, aby setrval v modlitbě s Kristem. Na Velký pátek se křesťané scházejí ke společné ranní modlitbě chval. V naší farnosti se sejdeme v 8.15 ve farním kostele. Další společnou modlitbou je modlitba uprostřed dne, která je v tento den spojena s pobožností k Sedmibolestné Matce Boží. K této modlitbě se scházíme v kapli Bolestné Matky Boží v našem geoparku v 11.45. Hlavní oslavou jsou pak Velkopáteční obřady, kterým předchází Křížová cesta, a jejich začátek je v 14:45. Když obřady skončí, je možné setrvat nějakou chvíli v adoraci svatého kříže nebo v modlitbě u Božího hrobu. Sobotní liturgie začíná modlitbou ranních chval v 8:15. Následující chvíle dne jsou především prožívané v tichosti a usebranosti. Tento den také vrcholí příprava katechumenů, těch, kteří budou o velikonoční vigilii pokřtěni obřadem nazývaným Effata. Nejdůležitějším obřadem, a tím pádem i vyvrcholením oslav, je velikonoční vigilie. Jde o obřad, který je nejkrásnějším obřadem celého roku. Začátek liturgie je v našem farním kostele v 19.15. Vše začíná žehnáním ohně, po kterém následuje průvod s velikonoční svící, zpěv starobylého hymnu – Exultet, křestní liturgií, obnovením křestních závazků atd. Nelze říci, jak dlouho trvá tato liturgie, ale minimálně dvě a půl hodiny. Následující den, v neděli, den Pánů, Den vzkříšení, se celá církev schází ke slavení našeho vykoupení v běžném čase nedělních bohoslužeb. V našem farním kostele budeme slavnost Vzkříšení slavit v 10.15 a při této liturgii se žehnají pokrmy, které si věřící přinesou.

Bude po covidu v chrámu více nebo méně lidí?

Nevím. Nejsou již žádné překážky k tomu, aby se nemohli lidé účastnit bohoslužeb. Mohu jen říci slovy Písma svatého: „Hostina je přichystána.“ Přijdou ti, kteří jsou pozváni? A kdo jsou pozváni? Všichni, kdo slyší Boží hlas. Pohodlí, lenost, pokušení světa a naše žádostivosti mají také své volání. Otázkou tedy je, čemu chceme naslouchat. Bohu, či mamonu? Já si plně vážím, že je mnoho těch, kteří chtějí naslouchat Bohu. Proto se nebojím, že by kostel byl prázdný. V první řadě tam bude Bůh a v druhé řadě jeho věrní, kteří se pomalu a jistě stávají solí země a kvasem těsta.

Co chystáte ve svém velikonočním projevu k farníkům?

Přijďte a uslyšíte!

Svět trpěl covidem, nyní válkou. Často se zmiňuje analogie se čtyřmi jezdci z Apokalypsy: mor, válka, hlad, smrt. Co si o tom myslíte?

Člověk často chce vidět jen to negativní. Mohli bychom si v této chvíli připomenout přísloví: Strach má velké oči. Apokalypsa je kniha, která není zvěstí o hrůzách a utrpení, ale především o zjevení Boží milosti, lásky a spravedlnosti. A co je důležité, nesmíme nikdy zapomenout na důležitá místa této knihy: „Hle, dveře do nebe otevřené… pojď sem, a ukáži ti, co se má stát… Nová nebesa a novou zemi.“ Ano, Zlo existuje a bojuje proti Pravdě, Lásce a Spravedlnosti, jednoduše řečeno proti Bohu, ale kniha Zjevení svatého Jana – tento název se mi líbí více než Apokalypsa – nám dává jasné poselství: BŮH ZVÍTĚZÍ a my budeme mít podíl na jeho vítězství. Svatý Bernard nám v době velikonoční připomíná jednu skutečnost: „Na světě se nemůže stát nic lepšího než to, co Pán pro nás učinil v těchto dnech, a nic nemůže být tomuto světu užitečnějšího než aktivní účast na tajemství vykupitelského díla našeho Pána.“ Zlo má svou moc, jestliže mu dáme své místo ve svém srdci, ve svém životě. Jestliže ale v našem životě zvítězí Láska, to znamená Bůh, Zlo prohraje a svět bude obnoven. Pokusme se o to! Mějme aktivní účast na Velikonocích našeho života!

Máte novou řecko-katolickou kapli, jak vznikla a proč? 

Tato kaple se „rodí“ již několik let, a to přibližně pět let. V naší farnosti žijí křesťané východního ritu, převážně z východního Slovenska, kteří mají právo, aby mohli oslavovat Boha ve své tradici. Po dohodě s biskupem a po udělení povolení z Říma jsem začal postupně tvořit „stánek schůzky“ pro naše spolusestry a bratry řeckokatolického vyznání a učit se novému obřadu. Zatím se scházíme jen dvakrát za měsíc. Vytváří se postupně zpěvník, který vychází z nápěvů mukařevské eparchie a nápěvů východního Slovenska. Liturgie je sloužena v řeckém jazyce. Během covidu tato kaple, protože je na faře, sloužila k přenosům jak východního, tak západního obřadu, čímž nám připomněla poselství našeho Pána v jeho Velekněžské modlitbě: „Aby všichni jedno byli.“ Ve chvále Boha neexistují předsudky a nějaké nacionální, rasové či sociální překážky. Všichni jsme jedno. Kéž bychom si to více uvědomovali a podle toho žili.

Co byste popřál nejen věřícím, ale všem lidem?

Přeji všem požehnané svátky velikonoční a radost z našeho vykoupení. Nenechme se zastrašovat a dennodenně upevňujme svůj vztah s Pánem. V něm je naše vítězství. Skrze něho můžeme dojít skutečného Míru. A jedině s ním dojdeme našeho cíle, tedy svobody Božích dětí.