Kostel svatého Wolfganga v Poustce už dávno nechátrá. Obec, která ho dostala před dvěma lety od církve, do něj již investovala přes milion korun.

„Opravovaly se hlavně krovy,“ sdělil starosta obce Jan Ryba. „Teď se zpracovává projekt na rekonstrukci kostela, abychom mohli žádat o dotaci.
Vedení obce se soustředilo na tři finanční zdroje, a to dotaci od Karlovarského kraje a ministerstva kultury. „Také zde máme občanské sdružení, které nám dává ročně 100 tisíc korun,“ uvedla místostarostka Kateřina Iterská. „Žádáme i o velkou evropskou dotaci. Ta by činila asi 10 milionů korun,“ dodala.
V roce uplynulém roce navštívilo kostel více než patnáct set návštěvníků a do kasičky veřejné sbírky přispěli částkou 24 tisíc korun. Opravy této památky by byly pro obec se 155 obyvateli finančně náročné.

Proč chceme zachránit kostel?

Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše obec má šanci zachovat tuto památku pro další generace a využít ji ke kulturním akcím širšího rozsahu.

Hlavním majitelem církevních staveb byla Plzeňská diecéze Římsko-katolické církve. I když byla provedena projektová dokumentace na opravu střešních krovů, neměla církev dostatek prostředků na opravu. Z Krajského úřadu Karlovarského kraje získala církev v letech 2004 a 2005 250tisíc korun a naše obec sponzorovala v těchto letech práce na kostele 35tisíci korunami a místní podnikatelé 15tisíci korunami. Církev však nepočítala s církevním využitím kostela do budoucích let a tak celková oprava by se táhla desítky let. Krov kostela byl v té době v takovém stavu, že hrozilo zborcení hlavní konstrukce krovu a to by byl počátek konce naší druhé dominanty. Bylo nutno zahájit opravy nejvíce postižených částí. Z těchto důvodů se naše obec dohodla s církví o bezplatném převodu kostela do majetku obce dne l. ledna 2006 a za pomoci místních nadšenců, podnikatelů a sponzorů začala připravovat projekt na záchranu celého objektu a jeho pozdějšího využití. V tomto roce byly dořešeny i majetkové poměry přilehlých pozemků, které byly upraveny občany naší obce.


Rok 2003

Ústav památkové péče v Plzni upozornily na havarijní stav kostela a doporučil Plzeňské diecézi Římsko-katolické církve

Rok 2004

Plzeňská diecéze Římsko-katolické církve byla vyzvána jako vlastník objektu k odstranění havarijního stavu

Financování oprav v roce 2004
Karlovarský kraj památková péče 100.000,- Kč
Obec Poustka sponzorský dar 20.000,- Kč

Rok 2005

Zástupci obce Poustka zahájili jednání s vlastníkem vedoucí k převodu objektu do majetku obce

Financování oprav v roce 2005
Karlovarský kraj památková péče 150.000,- Kč
Místní podnikatelé sponzorský dar 15.000,- Kč
Obec Poustka sponzorský dar 15.000,- Kč

Rok 2006

1.1. 2006 Podpis smlouvy o bezúplatném převodu kostela do majetku obce
*
14.9.2006 Koncert bratří Ebenů pořádaný ke Dnům evropského kulturního dědictví v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních na podporu kostela
*
Zasklení oken, úpravu venkovních prostor a vyklizení kostela provádí dobrovolně občané naší obce
*
22.12.2006 Předvánoční setkání občanů – poprvé v kostele

Financování oprav v roce 2006
Karlovarský kraj památková péče 200.000,- Kč
Ministerstvo kultury havarijní fond 240.000,- Kč
Místní podnikatelé sponzorský dar 230.000,- Kč
Koncertu bratří Ebenů výtěžek 26.000,- Kč
Obec Poustka rozpočet 55.000,- Kč


Rok 2007

14.2. 2007 Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Wolfganga
Registrace na Ministerstvu vnitra ČR 14.2.2007 pod č. j. VS/1-1/66555/07-R
*
17.3.2007 Brigáda občanů naší obce - úklid kostela a jeho okolí
*
8.4. 2007 Zahájení akce „Dny otevřených dveří kostela sv. Wolfganga“ – každou neděli 13-16 hodin, služby zajišťují členové Občanského sdružení
*
16.4. 2007 Zahájení konání veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků „Na opravu kostela sv. Wolfganga na Ostrohu“ registrované pod č. j. 1588//LS/06
*
28.4. 2007 Ženský sbor Špalíček - sborové písně skladatelů 16.–20. století
*
22.12.2007 Předvánoční setkání občanů

Financování oprav v roce 2007
Karlovarský kraj památková péče 200.000,- Kč
Ministerstvo kultury havarijní fond 100.000,- Kč
Místní podnikatelé sponzorský dar 140.000,- Kč
Občanské sdružení na záchranu členské poplatky 100.000,- Kč
veřejná sbírka výtěžek 24.000,- Kč
Obec Poustka rozpočet 55.000,- Kč

V roce 2007 navštívilo kostel více než 1.400 návštěvníků a do kasičky veřejné sbírky přispěli částkou 24.000,-Kč


Opravy této památky jsou pro naší malou obec (155 obyvatel) finančně velmi náročné, protože hospodaří s nízkým rozpočtem a na opravu kostela může uvolnit pouze malé finanční prostředky. Velkou pomocí jsou proto různé dotační tituly a havarijní fondy. Zde je však nutno podotknout, že získání každé dotace je podmíněno spolufinancováním žadatele (20-30%). Jejich výše je tedy přímo závislá na sponzorských darech a výtěžku veřejné sbírky.
Pokud máte chuť a možnost nám jakkoli pomoci, předem Vám děkujeme.

Vaše 1 koruna znamená 10 korun na opravu kostela.