Cílem je podpora začínajících podnikatelů, zvyšování jejich kompetencí a zároveň vytvoření kapacity pro výzkum, vývoj a inovace a řízení kulturního a kreativního odvětví v regionu.

„Věříme, že se prostřednictvím tohoto projektu podaří nastartovat dlouho očekávané systémové změny v oblasti rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví, které mají v našem regionu zakořeněnou tradici. Projekt tak bude mít vliv i na probíhající restrukturalizaci regionální ekonomiky, jež bude do budoucna založena právě i na inovacích, znalostech a kreativitě,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Nositelem projektu je Agentura 4K, s jejímiž aktivitami se mohla veřejnost i klíčový aktéři seznámit během uplynulých měsíců. Pokud se podaří získat potřebnou podporu, pozitivní dopady projektu pocítí hlavně podnikatelé, firmy, školy nebo výzkumný sektor. „Jsem moc ráda, že se nám podařilo podat do Operačního programu Spravedlivá transformace strategický projekt, který má obrovský transformační potenciál. Získané peníze totiž poputují přímo do rozvoje lidí v kraji, což je oblast, do které potřebujeme investovat nejvíce,“ doplnila uvolněná krajská zastupitelka Markéta Monsportová, která se na přípravě projektu podílela od začátku.

Ilustrační foto
Cheb v příštím roce plánuje utratit desítky milionů

„Skvělou zprávou jsou také strategičtí partneři, které se nám pro projekt 4K podařilo získat. Patří mezi ně Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Muzeum Cheb, Národní pedagogický institut, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Asociace Českého průmyslového designu, CARE Česká republika a Inovační centrum INION,“ dodala Markéta Monsportová.

Operační program Spravedlivá transformace je zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050. Strategické projekty prochází čtyřstupňovým hodnotícím procesem, který trvá 120 kalendářních dnů. Posuzují se nejenom formální aspekty projektů, ale i jejich ekonomické stránky a reálný přínos.