Mezi oběťmi domácího násilí jsou zastoupeni i muži. Nejbližší pomoc najdou lidé z Chebska v Sokolově. Podle zkušeností Kateřiny Štěpánkové, vedoucí sokolovského intervenčního centra, které se v rámci Karlovarského kraje zabývá jak pomocí, tak prevencí tohoto trestného činu, však v regionu převládají mezi oběťmi ženy.

„Důvodem je skutečnost, že muži, kteří se stávají oběťmi, se za tento fakt stydí. A navíc: Muži se s tímto problémem vyrovnávají daleko snáze než ženy,“ vysvětlila Štěpánková.

Tématem domácího násilí násilí se v loňském roce zabývalo i valné shromáždění OSN a 25. listopad prohlásilo za Mezinárodní den proti násilí na ženách.
„Pod pojmem násilí na ženách se dle OSN rozumí činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať už ve veřejném nebo soukromém životě. Vedle sexuálního zneužívání a obchodu se ženami se mezi další činy páchané na ženách řadí také domácí násilí,“ poznamenala k problematice Štěpánková.

Jak poznám, že se na mě děje násilí?

Domácí násilí se děje mezi lidmi, kteří jsou partneři, manželé nebo děti a rodiče.
„Jedna strana má vždy a ve všem převahu a snaží se druhé straně nařizovat, co a jak má dělat. Člověku je upíráno právo svobodně se rozhodovat a nakládat se společnými věcmi,“ vysvětlila Štěpánková s tím, že výjimkou není ani přesný popis toho, jak se má utiskovaná osoba chovat, kam může chodit a s kým se má stýkat. „Nesplnění absurdních požadavků je trestáno výhrůžkami, nadávkami , ponižováním a dokonce i fyzickými tresty,“ pokračovala vedoucí intervenčního centra.
Fyzické násilí má podobu facek, kopanců, škrcení ale i bezprostřední ohrožování nožem nebo zbraní.
„Je na místě říci, že jde o selhání a špatné chování agresora a ne člověka, na kterém je toto násilí pácháno,“ zdůraznila.

Kde hledat odbornou pomoc?

Týraní lidé se mohou obrátit na sokolovské intervenční centrum, které sídlí v ulici J. K. Tyla 461, naproti bývalému hotelu Ohře.
„Po předchozí telefonické konzultaci na telefonních číslech 352 66 14 18 nebo 736 514 095 je lidem s problémem domácího násilí nabídnuta odborná konzultace. Cílem schůzky je informovat občany o jejich zákonných právech a nabídnout jim možnosti řešení jejich problému,“ sdělila Štěpánková.
Současně připomenula, že oběťmi domácího násilí nejsou jenom ženy, ale také děti, senioři a muži. „Ani oni se nemusí obávat vyhledat naši pomoc. Členem konzultačního týmu je také muž, se kterým se mohou radit,“ doplnila.

(Petr Kozohorský, Dita Urešová)

Domácí násilí