Nadávky, urážky, výhrůžky, pomluvy. To vše musela vytrpět žena z Chebska. Její náklonnost si chtěl tímto způsobem vynutit jeden muž z regionu.

„Na kulturní akci jsem se náhodou seznámila s jedním mužem,“ popisovala žena, která má ze zveřejnění svého jména obavy. „Byla jsem na něj slušná. On si to ale vyložil jinak, myslel si, že ho 'balím'.“ Když vztah uvedla na pravou míru, netušila, že si bude muset změnit telefonní číslo, a vyhýbat se místům, kde by se mohli potkat. „Když jsem se mu začala vyhýbat, chodily mi od něj totiž sprosté zprávy, ve kterých mi vyhrožoval, všude mě pomlouval.“ Pomohlo jí až to, když si to šli s agresorem vyřídit ženini známí 'ručně'.

Také ona se stala obětí stalkingu. Stejně jako dalších minimálně třináct dalších lidí, kteří se v minulém roce kvůli pronásledování obrátili na chebské policisty.

„Nejdůležitější znaky stalkingu jsou: opakované a dlouhodobé obtěžování oběti, především ve sledování, vyhledávání osobní blízkosti, kontaktování oběti prostřednictvím dopisů, telefonátů, pomocí elektronické sítě e-mailů, nebo zasíláním různých dárků,“ uvedla chebská policejní mluvčí Martina Hrušková.

„Mohou to být i výhrůžky, které vzbuzují strach a obavy. Ničení věcí oběti. Zneužívání osobních údajů, třeba zveřejnění fotografie s telefonním číslem, adresou na internetu pod záminkou třeba poskytnutí sexuálních služeb,“ řekla pro příklad. Jak má ale oběť poznat, že je čas jít na policii?

„ V momentě, kdy jde o opakované a dlouhodobé pronásledování, které vás v životě obtěžuje. To už je signál, že něco není v pořádku,“ sdělila mluvčí s tím, že je důležité odlišit, jedná-li se o bombardování esemeskami či e-maily s výzvou k návratu z pozice zhrzeného milence, nebo jde skutečně o stalking.

Někdy podle jejích slov pomůže, když zasáhne třeba zaměstnavatel, pokud ke stalkingu dochází na pracovišti. Pokud už bude incident vyšetřovat policie, je důležité neničit důkazy. „Všechny důkazy obtěžování – záznamy hovorů, dopisy, sms, dárky, zničený majetek – shromažďujte a uschovejte na bezpečném místě,“ radila mluvčí.

STALKING

nprap. Martina Hrušková, preventivně informační skupina územního odboru Cheb:

Chebští policisté se v loňském roce zbývali ve 13 případech přečinem nebezpečné pronásledování. Letos zatím nemáme evidován žádný takový to přečin.

V zákoníku jsou zakotveny tyto znaky, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo
jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.


Obětí nebezpečného pronásledování se může stát kdokoli.

Především jde o navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou osobou i přes její zjevný nesouhlas.

Nejdůležitější znaky stalkingu jsou: opakované a dlouhodobé obtěžování oběti, především ve sledování, vyhledávání osobní blízkosti (před domem, v zaměstnání, pozorováním), kontaktování oběti prostřednictvím dopisů, telefonátů, pomocí elektronické sítě e-mailů, nebo zasíláním různých dárků.

Mohou to být i výhružky, které vzbuzují strach a obavy. Ničení věcí oběti (vozidla, plotu, likvidace domácího zvířete). Zneužívání osobních údajů (zveřejnění fotografie s telefonním číslem, adresou na internetu pod záminkou např. poskytnutí sexuálních služeb apod.)

Pronásledování je zpravidla pokračováním nějakého skutečného nebo smyšleného vztahu mezi pronásledovatelem a jeho obětí.

Stalking je pro oběť obrovskou zátěží na psychiku a podcenit jeho rizika se nemusí vyplatit. Stav oběti a její psychické následky se zhoršují s hrozbou fyzického násilí nebo přímé agrese ze strany pachatele. Často je donucena k změně pracoviště, bydliště a musí měnit své životní návyky. Jednání pachatele často přechází v agresi, ničení či poškozování majetku a může končit i smrtí oběti.

Toto jednání vzbuzuje v pronásledované osobě důvodnou obavu o život nebo zdraví, případně obavu o život a zdraví blízkých osob. Umanutost a posedlost některých pachatelů a pachatelek může trvat i několik let.


Obrana proti stalkingu:

- Jednoznačně dejte stalkerovi najevo, že nemáte o jeho projevy zájem. Bez výjimky se
vyhněte schůzkám, telefonním hovorům, esemeskování apod. Jakákoli reakce z vaší strany
stalkera povzbuzuje k další aktivitě.

- Všechny důkazy obtěžování shromažďujte (záznamy telefonních hovorů, dopisy, sms
zprávy, dárky, incidenty - zničený majetek, jiné projevy vandalismu, zranění atd.) si
uschovejte na bezpečném místě. Jakmile kontaktujete Policii ČR, budete tyto důkazy
potřebovat.

- Změňte svoje chování a zvyky. Pohybujte se po jiných trasách, změňte nákupní středisko,
telefonní číslo a založte si jinou e-mailovou adresu.

- Mimo domov se pohybujte s důvěryhodnou osobou.

- Noste mobilní telefon pro případné zavolání pomoci a dále můžete mít u sebe legální
prostředky pro svoji obranu (pepřový sprej, alarm).

Udělejte maximum pro sovu bezpečnost a někomu to řekněte

• O tom, v jaké situaci se nacházíte, řekněte důvěryhodným osobám, zejména členům rodiny,
přátelům, sousedům, zaměstnavateli, spolupracovníkům apod.

• Pokud máte děti, vysvětlete jim svou situaci. Pro případ jim poraďte co mají dělat, kdyby se útočník zaměřil i na ně.

Ve všech bezpečnostních opatřeních vytrvejte tak dlouho, dokud projevy pronásledování neskončí. Dbejte o své fyzické a psychické zdraví. Pronásledování může trvat měsíce i roky.

Kdy se obrátit na policii?

V momentě, kdy jde o opakované a dlouhodobé pronásledování, které Vás ve Vašem životě obtěžuje. To už je signál, že něco není v pořádku.

Důležité je odlišit, jedná-li se o „bombardování“ esemeskami či e-maily s výzvou k návratu z pozice zhrzeného milence nebo jde skutečně o stalking.
Pak se posuzuje zda jde o občanskoprávní jednání (zde je možná žaloba na ochranu osobnosti) nebo trestněprávní jednání, zde tedy může jednání pachatele dosáhnout intenzity trestného činu „nebezpečné pronásledování“ nebo přestupku).

Oznámené případy jsou od počátku řešeny diskrétně, kvalifikovaně, a především s ohledem na nutnost hájit oprávněné zájmy obětí závažného trestného činu. Kriminalisté po oznámení na případu spolupracují a věc ve vhodnou dobu předají k zahájení trestního řízení, případně k provedení dalších opatření.

Obecně platí, že každý případ nebezpečného pronásledování je individuální a vyžaduje individuální přístup při hledání vhodné intervence. Např. Pokud dochází ke stalkingu na pracovišti, občas stačí, aby zasáhl zaměstnavatel. Násilníkovi někdy nedochází, že oběť může mít strach, a když s ním promluví autorita, nechá toho.

K tomu, aby oběť nalezla vhodný postup k zastavení pronásledování, potřebuje obvykle odbornou pomoc. Tu nabízí např. poradny Bílého kruhu bezpečí (nonstop linka 257 317 110). Zde se mohou oběti stalkingu informovat nebo co v takovém případě dělat.