Tato situace dopadá velmi výrazně na ekonomiku nejen ubytovacích zařízení a všech navázaných segmentů, ale i na rozpočty samospráv. Proto starostové lázeňských měst zaslali otevřený dopis vládě České republiky s apelem na podporu lázeňství.

„O pracovní místa bohužel přichází i velice kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, když lázeňská zařízení vlivem restrikcí a bez informací o otevření provozů či hranic musí tyto zaměstnance propouštět,“ sdělila tajemnice Sdružení lázeňských míst Jitka Ettler Štěpánková.

Dochází tak k prohloubení sociálních problémů v místech, kde lázeňství a cestovní ruch tvoří důležitý segment ekonomiky města.

„Situace, která nastala v souvislosti s nutnými mimořádnými opatřeními, dopadla velmi výrazně na léčebné lázeňství a cestovní ruch v našich městech,“ uvedl předseda Sdružení lázeňských míst a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

„Pro řadu míst je postižení fatální, a to nejen pro samotná lázeňská a ubytovací zařízení, ale i pro doprovodnou infrastrukturu. Celá podnikatelská struktura lázeňských míst je vzájemně provázaná a po uzavření restaurací a ubytovacích zařízení se to projevilo v dalších segmentech. Je ochromen život v lázeňských místech, což bude mít samozřejmě dopady i do rozpočtů jednotlivých míst, kde jsou poplatky z pobytu důležitou příjmovou stránkou,“ dodal.

A o co přesně Sdružení lázeňských míst Vládu ČR žádá?

Žádáme Vás o zvážení následujících bodů:

1) V současné době se hovoří o restartu nemocniční péče. Systém lázeňské rehabilitační péče je taktéž zařazen v systému, a tak Vás žádáme o co nejrychlejší uvolnění lázeňské rehabilitační péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

2) Lázeňská místa zvláště v Karlovarském kraji jsou velmi závislá na zahraničních návštěvnících – v loňském roce se zde léčilo 69,8 % zahraničních klientů. V tomto regionu se zároveň realizuje 55 % všech přenocování v lázeňských místech. Lázeňská místa jsou samozřejmě připravena na oslovení české klientely, avšak tato v žádném případě nemůže nahradit výpadek zahraničních klientů. Mnoho lázeňských zařízeních již nyní propouští své zaměstnance a plánují otevření až v příští sezóně, jelikož nevidí světlo na konci tunelu s ohledem na chybějící prohlášení vlády.

a) Žádáme Vás v této kapitole o alespoň předběžnou informaci, kdy plánujete otevřít hranice pro návštěvníky (primárně z Německa, případně i dalších trhů stěžejních pro české lázně jako jsou Rusko a arabské země – dle zvážení dopadů dotčených ministerstev).

b) zároveň s ohledem na dlouhotrvající dopady na lázeňství a cestovní ruch Vás žádáme o prodloužení programu ANTIVIRUS. Pokud by bylo možné tento program rozšířit i na příspěvkové organizace měst v oblasti kultury a sportu. Nastavená opatření vlády opomíjejí dopady na města prostřednictvím jejich příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu (informační centra, kina, kulturní a společenské akce, kongresy, sportovní centra, plovárny), jenž se dostávají v oblasti výnosů na nulovou hodnotu a zavedená úsporná opatření ze strany města – zřizovatele nestačí tento propad výnosů vyrovnat.

3) Třetí apel zní z naší strany na marketingovou podporu domácího lázeňského cestovního ruchu. Apelujeme na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby prostřednictvím své příspěvkové organizace CzechTourism podpořilo marketingovou kampaň zaměřenou na české a moravské lázně. Bohužel v současné době zveřejněném konceptu „světové Česko“ jsme oblast lázeňství nezaregistrovali. Kampaň na domácí samoplátce by alespoň částečně dokázala zmírnit dopady uzavřených hranic pro zahraniční klienty.