Otázka proTomáše Ivaniče z chebské radnice:

Koncept územního plánu by měl být v Chebu v blízké době veřejně projednávaný. Kdy to bude?

Veřejné projednání Konceptu územního plánu Cheb se v obřadní síni chebské radnice uskuteční ve středu 16. března od 15 hodin. Koncept je již zveřejněn na webu města. Občané jej najdou na Úřední desce ve složce Územní plány. Dále je rovněž k nahlédnutí na odboru stavebním Městského úřadu Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, v kanceláři č. 35. Podle stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 15 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K pozdějším stanoviskům, námitkám a připomínkám se již nepřihlíží.